NÓGRÁDKOMP – TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189A palóc témahét összegzése
 

A Nálunk, palócoknál című témahetet a 2012. nov. 5-9. közti, „A” héten tartottuk a 9. A osztály (35 fő) bevonásával.

A témahét az alábbi tanórákat érintette:

I. magyar nyelv és irodalom (TBMO, MP)

Heti óraszám 4 óra. 

Az előkészítési munkálatok az alábbiak voltak:

 1.    Csoportszervezés projektmunkához

4 - 5 fős csoportokban anyaggyűjtés a hét magyar nyelv és irodalomóráira Mikszáth és Nógrád megye kapcsolatáról, a palócság eredetéről, történelméről; a palóc néphagyományokról és népszokásokról; a palóc népviseletről; a palóc népi irodalomról - a könyvtárhasználat és az internethasználat alapfeltétel

A projektek megvalósulási formája a tablókészítés volt.

 2. A mesemondó versenyhez – amelyet a tanórák után szerveztünk - hetekkel a témahét előtt kiválasztottuk a diákokkal az ott bemutatandó tréfás meséket, majd tanulói igény szerint gyakoroltuk is ezek értő felolvasását, előadását.

 A témahét tanórai anyaga 

1 – 2. óra: a mai magyar nyelv változataival, nyelvünk rétegződésével foglakozunk – IKT – óra keretében (PP bemutató, tanári irányítással). Házi feladat volt egy palóc szószedetet tartalmazó, a nyelvjárási sajátosságokra fókuszáló gyűjtőmunka elvégzése.

 3       - 4. óra: a palóc nyelvjárás sajátosságai – IKT – óra, PP bemutató, tanári irányítással; az önálló jegyzetkészítés gyakoroltatásával egybekötve

 II. történelem (heti 2 óra) 
Történelemórán a palócság történelmi eredetéről, elnevezéséről, történeti földrajzukról és a palócok ünnepi, illetve hétköznapi viselete, kézművessége, a tipikusan palóc mesterségek, építészet és ételekről volt a téma. A tanórán építettünk a Néprajzi Múzeumban látottakra, de felhasználtuk a diákok „lappangó”, szinte tudat alatti palóc mivoltát, meghallgattuk az otthoni szokásaikról szóló élménybeszámolójukat, kiszínezve ezt új ismeretekkel. Power Point bemutató szolgálta a szemléltetést.
 

III. énekóra (heti 1 óra)

 1.    Nógrádi verbunk meghallgatása közben képek a palócok életéből

2.    Foglalkozásaik bemutatása képekkel, zenével: bányász erdész, vadász, kohász dalok meghallgatása, a legjobban tetsző megtanulása

Táncaik bemutatása

            Népviselet /színes rajzok készítése/

3.    Híres palócok a zene és tánckultúrában

4.    Nógrádi verbunk

Palóc népszokások

Kedves palóc népdalunk eléneklése

Felhasználandó irodalom és segédanyag:

 1.    Kiszely István: A magyarok eredete és ősi kultúrája I.

2.    Barkó Ferenc: Palócok I-IV. kötet

3.    Kandra Kabos: Magyar mitológia

4.    Kulcs a muzsikához (oktatási segédanyag)

5.    Zenei CD-k

6.    Videofilm

 
IV. testnevelés – önvédelem

Heti óraszám: 5 óra, ebből a témahétre kettőt fordítottunk. A tananyag egy részét híres palóc sportolók és sportesemények felidézése adta, ehhez gyűjtőmunkát és PP prezentációt alkalmaztunk. Majd palóc népi játékokat játszottunk, a kooperatív tanulásszervezési formát alkalmazva.

 V. informatika óra (csoportbontásban) 

Óraszám:                  2 óra

Témakör:                     Az operációs rendszer használata

Tananyagtartalom:    Rajzolás a Paint programmal

A tananyagot megalapozó ismeretek: alapvető operációs rendszer- és programablak használati ismeretek

 1.  Bevezetés, a munkára hangoltság megteremtése:

Beszélgetés keretében a „Palóc szokások …” projekthéthez kapcsolódó eddigi tevékenységek felelevenítése.

 2. Az óra feladatának tudatosítása: A projekthéthez kapcsolódik a mai informatika órák feladatai is. Célunk: a Paint program használatának elsajátítása, majd a 2. órán olyan rajz készítése a tanultak felhasználásával, amely a palóc népszokásokhoz kapcsolódik. A program nyújtotta lehetőségeket kihasználva tegyétek változatossá, figyelemfelkeltővé a rajzot! A jól sikerülő munkákat kinyomtatjuk, melyből plakátot készíthet az osztály (pl. osztályfőnöki órán), és természetesen jó jegyet is szerezhettek a szép és igényes munkáitokkal.

 2.    A tananyag feldolgozása:

o       Új ismeretek átadása tanári irányítással. 

3.    Az önálló munka előkészítése:

o       Palóc népszokások felelevenítése prezentáció megtekintésével. Forrás: http://www.nograd.net/nmk/nograd/nepszokas.html          

o       Néhány előre elkészített rajz bemutatása a projektorral, a feladat pontosítására és ötletadó célzattal.  

4.    Alkotás: az elképzelések megvalósítása a Paint rajzprogramot használva

        Akinek egyáltalán nincs önálló ötlete, az elkészítheti a mintarajzok egyikét is.        

5.    Értékelés: A tanulók munkáikat felmásolják a tanári gép megosztott mappájába és a projektoron kivetítve közösen döntünk, melyek a legjobb munkák, melyek kerüljenek nyomtatásra.

a.    Mennyire tudtak önálló, kreatív munkát létrehozni?

b.    Milyen szakszerűen alkalmazták a program nyújtotta rajzfunkciókat?

 

VI. idegen nyelvi órák (német, angol)

Heti óraszám 3 óra.

 Fő cél a lexikális tudásanyag bővítése (öltözködés, étkezés, palóc tradíciók témakörben, a palóc hagyományok mellett idegen népek hagyományainak megismerése), önálló munkára nevelés – például szószedet – készítéssel.

 

VII. osztályfőnöki óra

Heti 1 óra, Power Point bemutató, palóc ételek, palóc gasztronómia témakörben.

 

VIII. matematika (heti 2 óra): arányossági feladatokat oldottak meg a témahéthez kapcsoltan, csoportmunkában.

 

Tanórán kívüli programok:

     1.    A plakátok készítése – Mikszáth Kálmán, a palóc népszokások, a palóc konyha témakörében (az osztályfőnök irányításával, a tanteremben, majd a tanterem dekorálása az elkészített plakátokkal, időpontja: 2012. nov. 5. a tanítási órák után)

2.    Kirándulás Budapestre, a Néprajzi Múzeum és a Parlament megtekintése – a látottakról képanyag készítése (Somoskői Júlia és Illésné Sipos Jolán szervezésében, egyéni érdeklődés alapján bevont tanulókkal, időpontja: 2012. nov. 7., egész napos program)

3.    Egy kis néprajz: Csütörtök délután (2012. nov. 8.) a 9.A a népi kismesterségekkel, palóc hagyományokkal, konyhával és a palóc népviseletekkel ismerkedett meg, Molnárné Jancsura Ildikó tanárnő segítségével. A tanulók alapos és közvetlen ismereteket szerezhettek a maconkai népviseletről, a palóc népi szokásokról és a palóc ház berendezéséről is. Közvetlen kapcsolatba kerülhettek olyan hétköznapi palóc használati tárgyakkal, mint a mángorló, kukoricamorzsoló, a teknő stb. Kipróbálták a kukoricamorzsolást, de még a kukoricán térdelést is. Ujjongva ismerték fel azokat a számukra is kedvenc ételeket, amelyekről mint a palóc konyha jellegzetességeiről esett szó.

4.    Táncház a tornaszobában Telek András, a Nógrád táncegyüttes vezető táncosa és Csóka Georgina, a Maconkai táncegyüttes ismert táncosa irányításában, 2012. november 8-án. Pillanatok alatt nagyszerű hangulatot varázsoltak a népviseletbe beöltözött vezető táncosok, akik a domaházi és a gömöri táncok alapjait sajátíttatták el a tanulókkal. A rövid, ám varázslatos bemutatónak köszönhetően a 9. A osztályos diákok jelentős része – és a jelen lévő pedagógusok is - azonnal kedvet kaptak a tánctanuláshoz.

5.    Palóc népmesék, illetve ismert magyar népmesék palóc változatai - mesematiné az iskolai könyvtárban, Soósné Lehoczki Beáta szervezésében

Időpontja: 2012. nov. 9. péntek, délután.

A zsűri tagjai: Soósné Lehoczki Beáta munkaközösség – vezető és osztályfőnök, magyartanár, Illésné Sipos Jolán könyvtáros, Somoskői Júlia szabadidő – szervező voltak.

A rendezvényt a következő gondolatokkal indította a szervező:

„A mese sokrétű, gazdag, mély értelmű műalkotás. Fontos tudnivalókat közöl az életről, segíti az énképünk alakulását.

A gyermek e műfajon keresztül tanulja meg felismerni az események közötti összefüggéseket, értelmezni a történeteket és átlátni az egyszerű emberi kapcsolatokat.

A mese, ha ingergazdag környezettel társul, fejleszti a fantáziát, szórakoztat és nevel egyszerre.

Az ember életében fontos szerepet töltenek be a mesék. Gyerekként találkoztunk velük először. Szüleink, nagyszüleink hangján szólnak, s kísérnek minket, hogy majdan gyermekeink tőlünk hallgassák a királylányok, s szegény legények történeteit. Mesét hallgatni jó.

Semmilyen költemény nem képes olyan finoman beszélni a szívhez, mint a mese. (Herder)”

 Majd Mikszáthot idézve folytatódott a mesematiné felvezetése:

„ >>Érdemes elhagyni a szülőföldet, hosszú-hosszú ideig odalenni csak azért az élvezetért, hogy ismét visszatérhessünk.

Micsoda pompa az, ami ott reánk vár!

Amint jövünk, jövünk csendesen mélázgatva, két kopár hegygerinc, mely egynek kéklett messziről, hirtelen szétválik (mintha a száját nyitná mosolyra), s kitárul az édes völgy füveivel, virágaival<<  – írja<<a nagy paló<<, Mikszáth Kálmán az Egy jó asszony című elbeszélésében.”

        Soósné Lehoczki Beáta magyartanár elmondta, hogy e rendezvényen palóc népmesék tolmácsolását várják a tanulóktól, s hogy e verseny több célt is szolgál: a diákok megmérethetik saját előadói, szövegmondási képességüket, megismerkedhetnek tréfás palóc népmesékkel, gyakorolhatják az egymásra figyelést, s az önmagukért, társaikért való izgalom talán segíthet az osztályközösség összekovácsolásában is.

Az egyik legfontosabb cél azonban e verseny megrendezésével mindenképpen az volt, hogy felébredjen a tanulókban szűkebb pátriánk, a Palócföld és ezen belül a Nógrád megye iránti érdeklődés, felerősödjön bennük a szeretet érzése a szülőfölddel, a hazával kapcsolatban. 

Zárszóként József Attila Elégia című verséből hangzottak el a következők:

„Tudod-e,
milyen öntudat kopár öröme
húz-vonz, hogy e táj nem enged és
miféle gazdag szenvedés
taszít ide?
Anyjához tér így az a gyermek,
kit idegenben löknek, vernek.
Igazán
csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz.
Magaddal is csak itt bírhatsz,
óh lélek! Ez a hazám.”

A mesematinét a produkciók elhangzása után mindhárom zsűritag értékelte. Ezt követően a hallgatóság szavazhatott a neki leginkább tetsző 3 előadásra, amelyek felkerültek az iskolai weblapra. Ezek közül választhatják ki az érdeklődők azt a mesét, amelyhez a témahetet követő hét során meseillusztrációt készítenek majd. 

Mint ahogyan az a fentiekből is kitetszik, programokban, ismeretátadásban gazdag témahetet tudhatunk a hátunk mögött. A rendezvénysorozat sikerességét a tanulói vélemények is igazolják.

 Bátonyterenye, 2012-11-11              

                    Soósné Lehoczki Beáta
                             programfelelős

 

Tanulói vélemények a palóc témahétről

 

„Nekem az egész hét tetszett, nem is tudnék külön kiemelni semmit.”
/Gordos Patrícia/

 

„A táncház tetszett a legjobban, nagyon élvezte mindenki.”
/Nagy Bence/

 

„Hát Pest nagyon jó volt. Ugye először voltunk a Néprajzi Múzeumban, megnéztük a palóc részt, ami nagyon tetszett, utána mentünk a Parlamentbe. Páran le is kezeltek valami politikus - szerű emberkével. Utána mindenkinek kötetlen programja lehetett a WestEndben. Volt, aki filmet nézett, vagy épp vásárolt, vagy csak evett egy jót. Az a lényeg hogy jó buli volt az egész. Remélem, máskor is lesz ehhez hasonló kirándulás!”
/Varga Vivien Mercédesz/

 

„Ó, Tanárnő, nekem nagyon tetszett az egész témahét, a tánci-táncival, meg tesin a játékkal, meg hát ugye az egész jó volt. A magyar- és történelemórákon pedig én például olyan dolgokat tudtam meg a palócokról, amiket eddig nem tudtam.”
/László Xénia/

 

„Nekem a csütörtöki nap tetszett, amikor palóc a tárgyakat és népviseletet mutatták be.”
/Percze Máté/

 

 „Nekem is tetszett minden, de főleg a táncos óra. De amúgy minden jó volt!!!”
/Puporka Dzsennifer/

 


„Tetszett az egész témahét, én végig nagyon jól éreztem magam!”
/Varga Alexandra/

 

 

„Nekem minden tetszett a témahéten, Tanárnő! Igaz, a népzenét, éneklést kicsit hiányoltam. A mesemondásban szerintem Fedácsik Vivien volt a legjobb!”
/Úrvölgyi Máté/

 

„Tiszta király volt a kukoricán térdelni!!!”
/Varga Vivien Mercédesz/

 

„Tánc!!! De érdekes volt a magyar- és a törióra is.”
/Oláh Szabrina/

 

„Nekem nagyon tetszett, mikor Ildikó néni bent volt azon a néprajzos foglalkozáson, és olyan dolgokról beszélt, amiket eddig nem tudtunk. A mesemondón pedig a Varga Vivié tetszett a legjobban, mert nagyon ügyesen mesélt, meg a Rácz Eriké, mert az meg nagyon vicces mese volt.”
/Fedácsik Vivien!

 

„Nekem a tesi volt jó, meg a tánc.”
/Rácz Erik/

 

„A táncház nagyon jó volt.
/Sárközi Klaudia/

 

„Nekem is a tánc tetszett legjobban, meg a magyarórák.”
/Rab Lejla/

 

„Tánc!”
/Oláh Barbara/

 

„Nagyon tetszett, amikor tesin az Adj király katonát játszottuk és >>szakítottunk<<”.
/Csíkos László/

 

„Nekem a törióra tetszett, mert sok okos dolgot mondott Somoskői tanárnő.”
/Rácz Alex/

 

„Nekem is a táncház tetszett a legjobban. Meg például a magyar- meg töriórán az, hogy elmesélték, merre élnek a palócok. Nem is gondoltam volna, hogy ennyi helyen vannak! Az is tetszett, mikor megbeszéltük, hogy milyen palóc szavak vannak, amiket nem is ismerünk, pedig mi is itt élünk.”
/Nahr Martina/

 

 

Tájékoztatók

Vissza az iskolánk honlapjára

Karácsonyi projekt

Palóc témahét

Hagyományok projekt

Fáy és a reformkor témahét

Támop 2009-2010

Támop 2010-2011

Támop 2011-2012