Támop 2011-2012


A tartalomhoz

Palóc (témahét)

NÓGRÁDKOMP - TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189
NÁLUNK, PALÓCOKNÁL - TÉMAHÉTTERVEZET

FORGATÓKÖNYV - ELEMEK
1. Cél, célrendszer
Fő cél:
a hagyományápolás, nép- és honismeret; az ehhez szükséges szakmai ismeretek elmélyítése tanórákon és tanórán kívül


2. Téma: Nálunk, palócoknál

Altémák:
1. A palócság fogalma, a népcsoport jellemzői
2. A palócok régen és ma, történelmi áttekintés
3. Palóc hagyományok (a palócság hétköznapjai és ünnepei)
4. A palóc népművészet
5. A palócok irodalma
6. A palóc nyelvjárás sajátosságai
7. Tablók, dísztárgyak készítése
8. Mesemondó verseny (tréfás palóc népmesék)
9. Palóc táncház
10. Kézműves foglalkozás, néprajzi ismeretek átadásával
11. Rajzverseny (meseillusztráció készítése palóc népmesékhez)

3. A pedagógus feladatai
- a célrendszer meghatározása, lebontása
- tervezés
- ötletgyűjtés
- anyaggyűjtés (szellemi és tárgyi)
- a tanulók felkészítése, motiválása
- szervezés
- a feladatok leosztása csoportra, tanulópárokra, tanulóra
- irányítás
- visszacsatolás
- a munka értékelése

4. Előismeretek, gyűjtés
a) a pedagógusokra vonatkozóan:
- a természettudományi, az informatika - testnevelés és a könnyűipari munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal - belső továbbképzés révén
- a társadalomtudományi és idegen nyelvi munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal - belső továbbképzés révén
- az osztályfőnöki munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal - belső továbbképzés révén

Anyaggyűjtés:

- ötletbörze,
- szakirodalom, zenei és képzőművészeti anyag, szépirodalom, szakirányú szövegek szövegértési feladatokhoz, témaorientált feladatok gyűjtése a tanórákra
- kézműves foglalkozáson felhasználható anyagok (pl. csuhé) beszerzése,
- segédeszközök az alkotó munkához (irodaszer stb.)

b) a tanulókra vonatkozóan
- a tanulói (elméleti és gyakorlati) előismeretek feltérképezése

Anyaggyűjtés:
- ötletbörze,
- szakirodalom, zenei és képzőművészeti anyag, szépirodalom, szakirányú szövegek szövegértési feladatokhoz, témaorientált feladatok gyűjtése a tanórákra
- kézműves foglalkozáson felhasználható anyagok (pl. csuhé) beszerzése,
- segédeszközök a tényleges alkotó munkához (festék, ragasztó stb.)

5. Szervezeti keretek
Tanórán kívüli foglalkozásokhoz:
Pethő Andrásné népi iparművész, Molnárné Jancsura Ildikó kolléganő, Telek András népi táncos, Illésné Sipos Jolán könyvtáros, Pál István tagintézmény - vezető, Telekné Telek Mária tagintézményvezető - helyettes, Bögös Tamás és Tar Róbert pedagógusok

Bevont tanulócsoportok:
9. A (34 fő)

Szervezzési forma:
- tanórákon - 'A' heti órarend szerint, valamennyi tanórán
- tanórán kívül

Időkeret:
2011. nov. 7 - 11.

Bevonható tantárgyi területek:
magyar, idegen nyelv, testnevelés, informatika, történelem, matematika, osztályfőnöki


6.Tanulásszervezési eljárások
- brainstorming
- kutatómunka (könyvtár, internet)
- alkotóműhely (tabló- és plakátkészítés, szemléltető anyagok készítése)
- projektmunka
- csoportmunka
- pármunka
- egyéni és frontális munka
- előadás
- kiselőadás
- gyűjtőmunka
- forráselemzés
- IKT - eszközökkel támogatott órák (videó- és zenei anyag közös feldolgozása, Power Point előadások, internethasználaton és szövegszerkesztő használatán alapuló órák)
- vita
- prezentáció készítése, bemutatása
- feladatlap, teszt

7. Tanulási folyamat leírása (környezet, tevékenységek, módszerek, eszközök)

A hét csaknem valamennyi tanóráját a palócság köré szervezzük - órarend szerint.

Helyszín:
az adott tanterem, az iskolai könyvtár, az informatika terem és a labor. A tanórán kívüli foglalkozások helyszíne a táncház esetében a tornaszoba, a kézműves foglalkozásnál a szövők terme, a mesemondó verseny esetében a könyvtár, a rajzverseny eredményhirdetése az aulában, illetve a kiállítási terület előtti lépcsőfordulónál valósítható meg..

Szükséges az alábbiak biztosítása:

- információszerzési lehetőségek (könyvtár, szakkönyvek, folyóiratok, internet, tanári segítség)
- technikai eszközök, feltételek (nyomtató, internetkapcsolat és működőképes számítógépek)
- tárgyi eszközök (irodaszerek, pl. tűzőgép, ragasztó, ollók, papír, karton, festék, színes, filc, ecset stb.)
- helyszín (laborok, konferenciaterem, tanterem, stúdió, könyvtár, informatika terem)


8. Kompetencia/képesség fejlesztési területe

Kompetenciaterületek:
a) a tanulás elsajátítása
b) szociális és állampolgári
c) természettudományos
d) anyanyelvi
e) digitális
f) idegen nyelvi
g) matematikai
h) esztétikai - művészeti tudatosság és kifejezőkészség
i) kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
j) kulturális tudatosság és kifejezőkészség


Fejlesztési területek:

A) Személyes kompetenciák:
- kreativitás,
- önszabályozó, önfejlesztő képesség,
- befogadói-, önkifejező készség
B) Kognitív kompetenciák:
- kommunikatív (ábraolvasás, ábrázolás; anyanyelvi és idegen nyelvi beszéd, olvasás szövegelemzés, szövegértés - szövegalkotás;
- gondolkodási (kombinatív, konvertáló, logikai, rendszerező),
- tudásszerző (ismeretszerző, alkotóképesség, problémamegoldó, összefüggést kezelő képesség),
- tanulási (ismeretelsajátító, motívumelsajátító)
C) Szociális kompetenciák:
- együttélési képességek: empátia, alkalmazkodóképesség, elfogadó - képesség, tolerancia,
együttműködési képességek: felelősségvállalás, szabálykövetés, segítségnyújtás és a segítség elfogadásának képessége,
- érdekérvényesítő képesség (a siker és kudarc feldolgozása, alá- és fölérendeltség elfogadása, vezetési vagy vezetettségi képesség, versengési képesség)

9. Értékelés, visszacsatolás

A) óránkénti, témánkénti és összegző értékelés a pedagógusok részéről (szaktanár, osztályfőnök)
B) önértékelés, egyéni és csoportos értékelés a diákok részéről
C) pozitív visszacsatolás (az iskolavezetés részéről, a bevont pedagógusok és diákok számára egyaránt), a pedagógus részéről a diákok felé, a nézőközönség részéről, illetve a nyilvánosság biztosításával (honlap, Bátony TV)
Bátonyterenye, 2011-10-15

Soósné Lehoczki Beáta
programfelelős
NÓGRÁDKOMP -TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189


A 2011. november 7-től 11-éig tartó héten a 9. A osztály valamennyi tanóráján a választott témát jártuk körül, szinte minden tantárgy anyagát a álunk, palócoknálcímű téma köré szerveztük, a legkülönfélébb nevelési módszerek alkalmazásával. Kiemelt célunk a NAT-ban megjelölt kompetenciaterületek fejlesztése volt.

A tanórán kívüli programok közül a palóc mesemondó versenyt emelném ki, amely a könyvtárban került megrendezésre. A diákok önállóan készültek fel a tréfás palóc mesék előadására, megmutatva előadói készségüket, valamint a szövegmondásban való jártasságukat. A verseny érdekessége az volt, hogy ily módon megismerkedhettek a tréfás palóc mesékkel, valamint gyakorolhatták az egymásra való odafigyelést is. Úgy gondolom, ezzel a versennyel legfontosabb célunk is megvalósult: a diákok érdeklődése elmélyült Nógrád megye iránt, megértették, mit jelentett s jelent palócnak lenni, valamint miért fontos a haza iránti szeretet, miért fontos ismernünk „gyökereinket”. A zsűri tagjai voltak: Pál István tagintézmény-vezető, Telekné Telek Mária tagintézmény - vezető helyettes, Illésné Sipos Jolán könyvtáros. A zsűri szerint a vidám, néha csalafinta történetek révén újra átélhették a mesélés varázsát. A népi fordulatok, a palóc tájszólás „közvetítése” nehezítette ugyan a szereplők feladatát, mégis többen sikeresen szólaltak meg „szűkebb hazánk” nyelvén. A közönség és a zsűri amellett, hogy megismerte elődeink csavaros észjárását, csipkelődő humorát, ízelítőt kapott abból is, hogyan lehetett finoman a kényesebb, olykor pajzán témákról beszélni.

A kézműves foglalkozás keretében a diákok Pethő Andrásné népi iparművész vezetésével népi kismesterségekkel, palóc hagyományokkal és a palóc népviseletekkel ismerkedtek meg. A program második felében maguk is kipróbálhattak néhány népi kismesterséget, fejleszthették kézügyességüket. A lányok csuhéztak, gyöngyöt fűztek, szőttek. A fiúk közben népi játékokat játszottak és közülük is többen kapcsolódtak be az alkotó tevékenységekbe, sokan próbálták ki a szövést.

Bátonyterenye, 2011-11-14

Godó Viktória
programfelelős


.

Tanulói vélemények a témahéttel kapcsolatosan:


"Érdekes volt a palóc témahét, nekem nagyon tetszett. Érdekes volt megismerni más emberek szokásait, hagyományait. Nagyon tetszett, amikor táncoltunk."
(Priska Kitti)"Nekem ezen a héten a táncház tetszett a legjobban, ez volt a legérdekesebb."
(Sárközi Klaudia)


"Nagyon jó volt, sok érdekes dolgot megtudtam például a népviseletről."
(Manyasz Róbert)


"Nagyon tetszett az egész palóchét, főleg a táncház."
(Soós Ádám)


"A táncház nagyon jó volt, és a mesemondó verseny is elég érdekes volt."
(Juhász Balázs)


"Nekem a táncház tetszett a legjobban, de sok érdekes dolgot tudtunk meg a kézműves foglalkozáson is."
(Simó Leona)


"Nagyon érdekes volt ez a hét, kicsit szokatlan, mert ilyen nem volt a régi iskolámban."
(Csikós Martin)


"Nagyon jó volt ez a hét. Nekem a kézműves kör tetszett a legjobban. Sok érdekes dolgot megtudtam a palócok ruházatáról, nyelvjárásukról."
(Mag Anita)


"Tetszett az egész hét. A táncház nagyon érdekes volt, és a palóc mesék is szórakoztatóak voltak."
(Csernák Dániel)


"Tetszettek a feladatok és a tánc. A szavak furák voltak, de azért tetszett minden."
(Bangó Gábor)


"Nagyon jó volt minden: a kézműves foglalkozás nagyon tetszett, a mesemondás is jó volt, de legjobban a táncház tetszett."
(Szomora Bernadett)


"Érdekes volt úgy minden, de legjobban a táncház tetszett. Nagyon jól éreztem magam ezen a témahéten."
(Langa Dalma)


"Nekem a palóc népi játékok tetszettek a legjobban, amit tesin játszottunk."
(Puporka Alex)


"Rossz, hogy már vége a témahétnek. Azért volt jó, mert visszahozta a régi dolgokat és jó volt ezeket átélni."
(Mátyás Róbert)


"Tetszett, jól éreztem magam. A tánc is érdekelt, nyelvtanon meg régies szavakat ismerhettem meg."
(Dancsi Patrik)


"Jó volt ez a hét. Nagyon érdekes volt az a sok régi dolog. A régi szavak közül ismertem párat, mivel falusi vagyok, de sok volt az ismeretlen kifejezés. A kézműves óra nagyon tetszett, és az is, amikor Kittit népviseletbe öltöztette a tanárnő. Az volt a rossz, hogy minden órán kameráztak minket."
(Bada Bianka)


"Jól éreztem magam a palóc héten, a ruhák is tetszettek, meg a néptánc is."
(Koprivanacz Zoltán)


"Nem volt úgy különösebb kedvencem, mondjuk a hét elején hiányoztam is, de a magyar óra egész jó volt."
(Nagy Laura Nóra).

\\Szszk-nfstj7toy\tamop\2011-2012\TAMOP20112012_1.félév\palóc témahét2011.11.hó\tanulói projektek

\\Szszk-nfstj7toy\tamop\2011-2012\TAMOP20112012_1.félév\palóc témahét2011.11.hó\tanulói projektek

\\Szszk-nfstj7toy\tamop\2011-2012\TAMOP20112012_1.félév\palóc témahét2011.11.hó\tanulói projektek


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe