Támop 2011-2012


A tartalomhoz

Karácsony (projekt)

NÓGRÁDKOMP - TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189A karácsony ünnepköre- HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT
A 9. A OSZTÁLYBANFORGATÓKÖNYV - ELEMEK

1. Cél, célrendszer

Fő cél:
a hagyományok megismerése, ápolása, az ehhez szükséges szakmai ismeretek elmélyítése tanórákon és tanórán kívül

2. Téma: A karácsony ünnepköre


Altémák:
1. A Biblia, bibliai motívumok a képzőművészetekben, az irodalomban, a zenében, bibliai szó- és stílusfordulatok a köznyelvben - anyaggyűjtés, projektmunkák tabló, fűzött anyag és digitális formátumban
2. A karácsony eredete, karácsonyi népszokások

3. Szakirodalom, szépirodalmi és zenei anyag gyűjtése a karácsony ünnepkörével kapcsolatosan - rádiós műsorhoz
4. Szakirodalom, szépirodalmi és zenei anyag gyűjtése a karácsony ünnepkörével kapcsolatosan - a betlehemes műsorhoz
5. Dekoráció, díszletek készítése a betlehemezéshez
6. A hulladékhasznosítás és - újrafeldolgozás lehetőségei a karácsonyi díszek készítésében
7. Szemléltető anyagok készítése: tablók az advent és a karácsony témakörében
8. Fenyőfadíszek készítése hulladék anyag és egyebek felhasználásával, az iskolai fenyő feldíszítéséhez
9. Gyertyaöntés
10. Karácsonyi képeslapok készítése


3. A pedagógus feladatai
- a célrendszer meghatározása, lebontása
- tervezés
- ötletgyűjtés
- anyaggyűjtés (szellemi és tárgyi)
- a tanulók felkészítése, motiválása
- szervezés
- a feladatok leosztása csoportra, tanulóra
- irányítás
- visszacsatolás
- a projekt értékelése

4. Előismeretek, gyűjtés

a) a pedagógusokra vonatkozóan:
- a társadalomtudományi és a környezetvédelmi, az osztályfőnöki munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal - belső továbbképzés révén
Anyaggyűjtés:
- ötletbörze,
- szakirodalom, zenei anyag, szépirodalom,
- hulladék anyag, karácsonyi díszek, csomagolópapír, szalvéta, csuhéj stb. gyűjtése
- segédeszközök az alkotó munkához (irodaszer stb.)

b) a tanulókra vonatkozóan
- a tanulói (elméleti és gyakorlati) előismeretek feltérképezése
Anyaggyűjtés:
- ötletbörze,
- szakirodalom, zenei anyag, szépirodalom,
- anyaggyűjtés a tárgyi produktumokhoz
- segédeszközök a tényleges alkotó munkához (festék, ragasztó stb.)


5. Szervezeti keretek
Bevont tanulócsoport:
9. A (34 fő),

Szervezési forma:
- tanórákon - magyar, történelem, ének, testnevelés - önvédelem, informatika, idegen nyelvi, osztályfőnöki órák;
- tanórán kívül

Időkeret:
2011. nov. 14. - dec. 7.

Bevonható tantárgyi területek:
- informatika, ének - zene, irodalom, magyar nyelv, történelem, idegen nyelv, osztályfőnöki, testnevelés - önvédelem


6. Tanulásszervezési eljárások

- brainstorming
- kutatómunka (könyvtár, internet)
- alkotóműhely
- projektmunka
- csoportmunka
- pármunka
- drámapedagógia


7. Tanulási folyamat leírása (környezet, tevékenységek, módszerek, eszközök)
a) a tárgyak és gyűjtőmunkák elkészítése: célok, feladatok meghatározása, feladatleosztás, anyaggyűjtés, projekttermékek készítése a laborokban, tantermekben - digitális és manuális módszerek alkalmazásával, az összegyűjtött anyagok, hulladékok felhasználásával;
b) betlehemes műsor összeállítása (szociológia, biológia, filozófia és vallásfilozófia, néprajz, statisztika) művek, zenei anyag gyűjtése, az anyag elrendezése, a gyakorolandó szövegek kiosztása a tanulóknak előtanulmányozás céljából, begyakorlás, előadás - tanórán kívül
c) rádiós műsor összeállítása: szépirodalmi és szaktudományos (szociológia, biológia, filozófia és vallásfilozófia, néprajz, statisztika) művek, zenei anyag gyűjtése, az anyag elrendezése, a gyakorolandó szövegek kiosztása a tanulóknak előtanulmányozás céljából, begyakorlás, felvételkészítés, a felvett anyag összevágása - tanórán kívül

Mindhárom esetben szükséges az alábbiak biztosítása:
- információszerzési lehetőségek (könyvtár, szakkönyvek, folyóiratok, internet, tanári segítség)
- technikai eszközök, feltételek (hangosítás, felvétel készítése, internetkapcsolat és működőképes számítógépek)
- tárgyi eszközök (irodaszerek, pl. tűzőgép, ragasztó, ollók, papír, karton, festék, színes, filc, ecset stb.)
- helyszín (előadáshoz, tanterem, stúdió, könyvtár)


8. Kompetencia/képesség fejlesztési területe

Kompetenciaterületek:
a) szociális és állampolgári
b) esztétikai - művészeti tudatosság és kifejezőkészség
c) anyanyelvi
d) digitális
e) idegen nyelvi

Fejlesztési területek:

A) Személyes kompetenciák:
- kreativitás,
- önszabályozó, önfejlesztő képesség,
- befogadói-, önkifejező készség
- manuális készségek
- esztétikai - művészeti kifejezőkészség
B) Kognitív kompetenciák:
- kommunikatív,
- gondolkodási (kombinatív, logikai, rendszerező),
- tudásszerző (ismeretszerző, alkotóképesség, problémamegoldó, összefüggést kezelő képesség),
- tanulási (ismeretelsajátító, motívumelsajátító)
C) Szociális kompetenciák:
- empátia,
- alkalmazkodóképesség,
- elfogadó - képesség, tolerancia,
- felelősségvállalás,
- szabálykövetés,
- segítségnyújtás és a segítség elfogadásának képessége,
- érdekérvényesítő képesség (a siker és kudarc feldolgozása, alá- és fölérendeltség elfogadása, vezetési vagy vezetettségi képesség, versengési képesség)

9. Értékelés, visszacsatolás

A) témánkénti és összegző értékelés a pedagógusok részéről (szaktanár, osztályfőnök, projektvezető)
B) önértékelés, egyéni és csoportos értékelés a diákok részéről
C) pozitív visszacsatolás a kiállítás-megnyitón (az iskolavezetés részéről, a bevont pedagógusok és diákok számára egyaránt), illetve a nyilvánosság biztosításával (honlap, Bátony TV), emellett a vendégkönyv révén


1. hét (nov.14 - 18.):
elméleti alapozás (irodalmi, történelmi, zenei, képzőművészeti ismeretek, a hagyományok feltérképezése)
Felelős: Soósné Lehoczki Beáta,Godó Viktória, Gergelyné Peteh Piroska, Pethő Andrásné, Molnárné Jancsura Ildikó, Bayer Attila

2. hét (nov.21-25.):
Az elméleti alapozás felhasználásával a projektmunkálatok előkészítése: anyaggyűjtés, feladatleosztás, tervezés, a projekttermékek elkészítéséhez szükséges munkálatok előkészítése
Felelős: Soósné Lehoczki Beáta,Godó Viktória

3. hét (nov. 29 - dec. 3.):
A manuális- és gyűjtőmunkát igénylő projekttermékek és a rádiós műsor elkészítése
Felelős: Soósné Lehoczki Beáta,Godó Viktória, Bayer Attila, nyelvtanárok

4. hét (dec. 5 - 9.):
A betlehemes műsor begyakorlása, a díszletek elkészítése
Felelős: Molnárné Jancsura Ildikó; a rádiós és betlehemes műsor bemutatása (felelős: Godó Viktória, Molnárné Jancsura Ildikó), karácsonyfa-díszítés (felelős: Pethő Andrásné)

A dokumentáció rendezése
Godó Viktória, Soósné Lehoczki Beáta, Bayer AttilaBátonyterenye, 2011-10-15

Soósné Lehoczki Beáta
programfelelős
.
NÓGRÁDKOMP - TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189


Karácsonyi műsor forgatókönyve
2011. decemberSzereposztás:

Mesélő:
Csonka Arnold, Mária: Nándori Tünde,
József: Szinovszki Ákos, Rokon: Puporka Alex
Pásztorok: Híves: Puporka Pál, Konok: Csernák Dániel,
Öreg: Juhász Balázs Levente, Bojtár: Soós Ádám
Angyalok: Mikuska Vivien, Mikuska Adrienn
Királyok: Juhász Milán, Csíkos László, Csíkos Patrik

Zenei szerkesztő: Buna István
A műsor összeállította: Molnárné Jancsura IldikóBaja Mihály: Karácsony hívogatása

Jöjj el szép karácsony
Oszlasd el a gyászunk.
Szomorúságunkban jobb napot is lássunk.

Régóta lecsüngő
Bánatos fejünket
Emeld fel, töröld meg
Könnyező szívünket.

Hadd lássuk a jászolt
Az Isten Fiával,
S boruljunk elébe
Szent álmélkodással…

Üdvösségünk vára,
Hitünk napvilága,
Tündöklő fényekkel
Ragyogj a világra.

Az Ég üzenetét
Szívünkbe fogadjuk
S az egész világnak
Íme tudtul adjuk:

Dicsőség a mennynek,
Békesség a földnek,
Nyújtsanak ma jobbot
Kik egymásra törnek.

Harc, háború szűnjék,
Vérpatak megálljon,
Nemzetek szívébe
Jóakarat szálljon:

Szeretet szent lángja
Egekig lobogjon…
Az az áldott Kisded
Oh, hadd mosolyogjon.

Karácsony ünnepén
Az a kívánságom,
Legyen boldog mindenki
Ezen a világon.

Itt is, ott is mindenütt
Legyen olyan béke,
Mint amilyen bent lakik
Az emberek szívébe.


Betlehemes játék

Mesélő:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ki kegyelemeteket hagyta egészségben.
Tartsa meg vég nélkül örömben.
Nagyörömet hirdetünk ma mindenkinek,
Szabad-e bejönni a betlehemeseknek?

Jézusunk születésének történetét hoztuk el hozzátok,
Énekeinkhez segítségeteket várjuk.

Ebben az időben történt, hogy Augusztusz császár rendeletet bocsátott ki, hogy az egész földkerekséget számlálják össze. József is felment Galilea Názáret nevű városából Júdába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy feljegyeztesse magát Máriával, a feleségével együtt, aki áldott állapotban volt.

Mária
Égi Atyám Úristen – ne engedd, hogy hidegben,
Téli fagyban ég alatt szülessék meg Szent Fiad.
József
Imádkozz csak Mária! Nézd: Rokonom nagy háza. (oda mutat)
Mária
Kopogtass be ajtaján, mint az égnek kapuján.
József
Betlehem jó embere – beengedsz-e éjjelre?
Rokon
Ki rázza a kilincsem- kicsoda vagy idegen?
József
Nem idegen- rokonság! – Názáretből József: az ács.
Rokon
Nem tudom már kinyitni – hagyjál minket aludni.
Mind felébred gyermekem – menj el innen idegen.
József
Oly hideg az éjszaka feleségem megfázna.
Rokon
Vendégségben sok a hely . . . . . .
József
Onnan jöttünk épp most el.
Rokon
Ne vitatkozz énvelem –takarodj el idegen!
Mária
József hagyd ott, jer menjünk – velünk lesz majd Istenünk. (indulnak)
József
De keserű éjszaka – hová menjünk Mária?
Mária
Csak volna friss szalma . . . . . . . .
József
Igazad van Mária
Most már tudom, hol lesz jó – nem messze egy istálló.
Mária
És ha ott a sok birka? – ott szülessék Jézuska?
De hisz Isten báránya lesz Ő: szólt a próféta
József
Szegény pásztor jó népség - voltam én már ott vendég.
Igaz, istálló az a hely, de tele sok üreggel.
Találunk majd egy sarkot – berendezzük mindent ott,
Kisöpörünk tisztára – megágyazunk szalmára.
Úgy várjuk az ég urát – karácsony kis Jézusát.
Mária
Jól van József, gyerünk hát – készítsük el kis ágyát.
Mesélő:
Ezen a szent éjszakán – Betlehemnek pusztáján
Jó pásztorok virrasztanak – nyájuk mellet imádkoznak.
Híves:
Gyönyörűszép éjszaka!A csillagok egész hadaTündököl és sziporkázik...
Konok: (nyűgösen)
De a lábam mégis fázik!Hideg hasít a hátamba,s mintha már a szél is fújna.
Öreg: (békítőleg)
Nem is szél, csak szellőcske!Lángragyúl a tüzünk tőle.Hogy ne fázzék kényes hátad,húzd rá jobban a subádat!
Híves:
Ne zsörtölődj! Nézz az égre,a csillagos fényességbe!
Konok:
Majd még nyakam nyújtogatom?Örülök, ha behúzhatom.Hagyjatok már nyugton!
Bojtár: Nicsak! Föllobbant egy újabb csillag!Híves: Egészen új! Sose láttam!Konok: (köhécsel) Jaj a hátam... Jaj a hátam...Öreg: (tűnődve)
Új csillag a láthatáron?!Valamit jelent, barátom!Vagy valaki meghal még ma...
Konok: (közbevág, gúnyosan) ĺme itt az új próféta!Öreg: (zavartalanul) Vagy születik egy nagy ember.Konok: (kaján ájtatossággal) Teljetek meg félelemmel!Öreg:
Nem tréfa ez, kedves testvér.Úgy látom, hogy nem értettél.Nem vagyok én híres látnok,S nem váltom meg a világot,De valami készül itt most...
Konok:
Szép szavak, de unom én már!Tömjénfüst, mely ég felé száll.Furcsa, sőt kimondom bátran:Nevetséges, hogy ti hármanValami nagy csodát vártok,Mert egy új csillagot láttok.Láttok?! Haha! Dehogy láttok!Csak ész nélkül jár a szátok!(a Bojtárra mutat) Egy gyermeknek hisztek, akitHolmi lim-lom is elvakít. (legyint)
Öreg:
Én azt mondom, e gyermeknekTöbb esze van, mint kelmednek.
Híves:
Aki vak, csak az nem látja!Nézz az égre te is, háthaMeglátod a csillagocskát!(kedvesen) Szelíd fényét küldi hozzád...
Konok: (közbevág)
Lehet, hogy szemembe tűnnék,Hogyha csillagot betűznék.De engem nem érdekel.Sose nézek az égre fel.
Bojtár:
Jaj, valami suhog ott fenn!Hallga csak! A levegőben!
Konok: (gúnyosan)
Biztosan a kísértetek...Szegény fiú, ez már beteg!
Híves:
A Lélek is megszólalhat,Ha talál egy jó fuvalmat.
Konok:
Ti megrögzött álomlátók!Hol repestek? Merre szálltok!Mit kezetek mohón kapna,Árnyék az csak,, tűnő, satnya!
Bojtár: Mintha éneket hallanék!Konok: Megbolondítotok ma még!Bojtár:
Vagy talán máshonnan szólal?Égi hangon, angyalszóval?
Konok:
Fektessétek le, ha mondom!Szegény gyermek, kis porontyom...
Zene: Mennyből az angyal . . . . . . . . .
Híves:
Jaj kik ezek? . . . . . . . . (ijedten)
1.Angyal
Örömet mondok, nagy örömet néktek
Mert ma született a ti üdvösségtek.
2. angyal:
Nem selyemben, nem bársonyban, csak egy szalmás kis jászolban.
1. angyal:
Fényét rá szép csillag szórja, énekünk az altatója.
2. Angyal:
Ő az ég és föld királya, siessetek mind hozzája.
Tiszta szívvel örvendezzünk.
Híves: Nem élem túl e szépséget!Öreg: Ezt a nagy-nagy fényességet!Konok:
Itt valami nincsen rendjén. Ez a hang és ez a nagy fény...!Nem tagadom, láttam is, meg hallottam is bizony mindent.
Híves:
Nem várhatunk, mennünk kell már,Betlehemben Megváltónk vár!
Öreg: (Konokhoz) Jössz, vagy maradsz?Konok: Megyek én is!Híves:
Menjünk gyorsan! Mire várunk? Kinő lassan a szakállunk.(Bojtárhoz) Hát te, kicsi, mit nézel?
Bojtár: Csak így megyünk, üres kézzel?Híves: Igazad van, teringettét! Egészen megszégyenítettél!Öreg:
Úgy van! A nagy sietségnek mindig megbánás a vége.Kapjuk kézbe hát, amink van, s induljunk az útra vígan!Én részemről sajtot vinnék.
Híves: Én meg frissen fejt tejecskét.Konok: A jószívvel nálam sincs baj: lám itt van a sonka és vaj.Bojtár: Nekem meg van kisbáránykám.Öreg: Te itt maradsz kis bojtárkám!Bojtár: Miért éppen én maradnék? Ha nem visznek, hát magam mék!Öreg: Ki vigyáz a kisded nyájra?Bojtár: Aki fönn a csillagnyájra!Konok:
Igazad van! Te adtál hírt, te láttad a csillag fényét,Több joggal mégy tehát, mint én...
Öreg: (kimondja a szentenciát) Meggyünk mind! A gyerek szintén.Bojtár:
Menjünk, fussunk BetlehembeUjjongva és énekelve.Dicsőséget zengedezzünk,
1. angyal a jászol hátánál:
Kenyérnek jöttél éhező világba,
Világosságnak sötét éjszakába,
Fényes hajnalnak, örök ragyogásnak,
Vak zűrzavarba bizonyos tanácsnak.
Jöttél útnak, igazságnak, életnek…
S kicsiny gyermekként jászolba
Fektettek.
2. angyal a jászol hátánál
Miért sínylődnénk hát éhezve szegényen?
Miért tévelyegnénk világtalan éjben,
tanácstalanul és halálra vártan
és úttalanul a hazug világban,
amikor Benned mindent megnyerhetünk.
Kis jászolod elé odatérdelhetünk,
Mesélő:
A pásztorok elsiettek, megkeresni a kisdedet,
Eközben napkelet felől három király
Gáspár elől, aztán Menyhért s Boldizsár
Ajándékkal indul már.

Betlehemi istállóban
Szalmán fekszik ágy helyett,
S szendereg egy kisgyerek.
Pólyával betakarja
Énekével elringatja
Édesanyja: Mária.

Gáspár:
Merre menjünk, hol keressük
A helyet el ne tévesszük.
Megtaláljuk, megcsodáljuk,
Térdre borulva imádjuk.
Menyhért:
Csillag ragyog égi réten,
Az legyen az én vezérem.
Hol a csillag majd megáll
A szívem nyugalmat talál.
Királyok egyszerre:
Hol a csillag majd megáll
A szívünk nyugalmat talál.
József
Ó édes Istenem, köszönöm Néked, hogy megengedted, hogy ezt a napot megérnem.
De mintha ott idegenek jönnének! Vajon kik lehetnek, s honnan jönnek?
Gáspár
Messze napkeletről jöttünk
Fényes csillagot követtünk.
Menyhért
Fényes csillag azt mutatta,
Megszülettél kisjézusa.
Gáspár, Menyhért, Boldizsár
Gáspár, Menyhért, Boldizsár,
Látod ím, előtted áll,
Fejet hajtunk letérdelünk,
Kicsi Jézus, ünnepelünk.
(letérdelnek)
Gáspár:
Nevem Gáspár király, már így titulálják,
S keresem a zsidók királyát.
Menyhért:
Nevem Menyhért király, én is azért jöttem, hogy a kicsi Jézust énekkel köszöntsem.
Boldizsár:
Én Boldizsár vagyok, messzi földről jöttem,
De azt ne csodálják, hogy megfeketedtem.
Ábrázatom megett gondolatom tiszta,
Akárcsak a gyolcsing
Vagy a viasz gyertya.
Három király együtt:
Fogadd el az ajándékunk,
Benne van a jó szándékunk,
Hoztunk aranyat, tömjént, mirhát,
Kérve kérünk, hogy ne sírj hát.
(leteszik az ajándékot)
Mesélő
Kicsi szemét föl is nyitja,
Mosolyog már a Jézuska,
Most valaki halkan kopog,
Megérkeztek a pásztorok,
Zene: Pásztorok, pásztorok örvendezve . .
Híves:
Üdvözlégy kicsiny Királyunk, lelkünk fénye, szép virágunk.Szívünk nem kis büszkesége, hogy először hullunk térdreElőttünk, ki Istenünk vagy.Itt egy csöbör friss tejecske, váljék jó egészségedre.Én jó szívvel adom néktek, nem tudok mást, jobbat, szebbet.
Öreg:
Ha az ember megöregszik, legjobb, ha a sírba fekszik.De nem azért jöttem ide, hogy a Gyermek kis fülibeSírjak-ríjjak, sóhajtozzak. Hogy kezdjem csak? Mit is mondjak?Uram, idejöttem hozzád, hogy meglássam tiszta orcád,Hogy szemedbe nézzek, melyre lángot vet az ég szerelme.Vegyük elő tán a bugyrot, báránykám már el is ugrott.Nincs aranyunk, se gyémántunk, örülünk, hogy Téged látunk.Talán még most nem óhajtod, de fogadd el ezt a sajtot.
Konok:
Konok vagyok, nem tagadom, de tiszta a gondolatom.Hibáztam is, már megbántam, hogy a Hangnak ellenálltam,Amely hívott, intett, óvott... Most már tudom, hogy való volt!Tekints úgy rám, drága Gyermek, mint kit megtalált kegyelmed.Látod, csak ezt hoztuk Néked, nem ragyogó fényességet,De a szívünk melegét öntjük, Jézus, elibéd.
Bojtár:
Én vagyok a legkisebb itt, aki mindig lót-fut, segít.Most is futva jöttem hozzád, hogy fellobant csillagocskád.Kicsi Jézus, te velünk vagy, jól ismered titkainkat.Fekszel itt a fajászolban, hallgatsz, ajkad néma, szótlan...Tanítasz: szótlan kell végeznem mindennapi kötelességem
Mária:
Kedves hű pásztorok, köszönöm mit nékünk hoztatok.
Mesélő
Eddig hát az örömhír, ünnepeljen minden szív!
A karácsony a legnagyobb csoda,
Az Isten el nem múló mosolya.
Zene
TNT: Fehér karácsony

Karácsonyi műsor
9. A
projekt
2011. december


Zene ( NOX)

„Úgy áradjon a szereteted, mint a tűz fénye, melege: mindenkire egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több fény essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szüksége terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik. „
(Weöres Sándor)


A karácsony életünkben talán a legfontosabb ünnep. A szeretet ünnepe, amikor félretesszük problémáinkat, találkozunk családunk olyan tagjaival is, akikkel egyébként ritkábban. Ennek az ünnepnek egyéni hangulata van - a fenyő illata, a fények, a készülődés izgalma - az öröm, hogy adhatunk szeretteinknek, és meghitt órákat tölthetünk együtt velük.
Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó szokások nélkül. Mindezekből mára hagyományőrző szándékkal felelevenített kedves emlékek maradtak. A karácsony azonban sokaknak ma is a legmeghittebb, szent ünnep, amely nem lehet teljes a templomi szertartások és szokások nélkül.

A decemberi népszokások sorát a Luca napja nyitja. A hiedelem szerint december 13-án a téli hosszú éjszakákkal, vagyis a sötétséggel Szent Luca átalakult boszorkánnyá. A boszorkányok elriasztására a kulcslyukba fokhagymát dugtak, az ajtófélfába kést állítottak, az ajtóra fokhagymával keresztet rajzoltak vagy a seprűt keresztbe rakták. E napon semmit sem volt szabad kölcsönkérni vagy adni, nehogy az a boszorkányok kezére jusson.

Palócföldön a Luca napi népszokások máig divatban vannak. Általában gyerekek járnak párban házról házra, úgy mondják lucázni. A háziaknak jó kívánságokat mondanak, melyek általában a ház körül tartott állatok termékenységével vannak kapcsolatban:

Lucát jöttem köszönteni, adjanak egy kicsit hörpinteni, vagy egy pohár pálinkát, vagy egy pohár borocskát, mind a kettőt meginnám. Tyúkok, ludak tojjanak, malacos legyen a disznójuk, borjas legyen a tehén.


Zene

Az ünnep előtti negyedik vasárnap kezdődik és december 24-ig tart az advent, ami egyben az egyházi év kezdetét is jelenti. Négy hete a karácsonyra való előkészület időszaka.
Újkeletű népszokás az adventi koszorú készítése: karácsony közeledtével minden vasárnap eggyel több gyertyát kell meggyújtani.
Maga a koszorú nagyon régre nyúlik vissza, még azokba az időkbe, amikor az emberek boszorkányokban és varázslókban hittek. Koszorút fontak szalmából, fenyőágakból és ezt arany és vörös színekkel díszítették. A piros az életet, a sárga vagy arany a fényt jelképezte, a kör (koszorú) pedig, mintegy varázskör az örökkévalóságot mutatta, mely koszorú varázserővel bír, és soha el nem törik. Azt tartották, hogy egy ilyen koszorúval minden gonosz szellemet távol lehet tartani a háztól. Az adventi koszorú négy gyertyája az utolsó négy hetet jelöli, melyekből egyet-egyet minden vasárnap gyújthatunk meg, majd az utolsó, mely rendszerint más színű, mint a többi, már Karácsonyra marad.

Zene

Baja Mihály: Karácsony hívogatása

Jöjj el szép karácsony
Oszlasd el a gyászunk.
Szomorúságunkban jobb napot is lássunk.

égóta lecsüngő
Bánatos fejünket
Emeld fel, töröld meg
Könnyező szívünket.

Hadd lássuk a jászolt
Az Isten Fiával,
S boruljunk elébe
Szent álmélkodással…

Üdvösségünk vára,
Hitünk napvilága,
Tündöklő fényekkel
Ragyogj a világra.

Az Ég üzenetét
Szívünkbe fogadjuk
S az egész világnak
Íme tudtul adjuk:

Dicsőség a mennynek,
Békesség a földnek,
Nyújtsanak ma jobbot
Kik egymásra törnek.

Harc, háború szűnjék,
Vérpatak megálljon,
Nemzetek szívébe
Jóakarat szálljon:

Szeretet szent lángja
Egekig lobogjon…
Az az áldott Kisded
Oh, hadd mosolyogjon.


Zene
Palócföldön a karácsonyi asztalra böjtös ételek kerülnek: általában lencseleves, mákos tészta. Kitüntetett szerepe van az étkezésnél a piros almának (mely az élet és az egészség szimbóluma), a diónak és a fokhagymának, melyeknek rontást űző erőt tulajdonítanak, illetve a méznek, mely az élet édességét jelképezi. Az asztalra kerül a megszentelt ostya is.

A betlehemezés vagy palócföldön az "ámenbódogozás" volt szokásban. Az ámenbódogozók az ablak alatt énekeltek karácsonyt és a kisdedet dicsőítő énekeket, fémlemezekkel díszített csörgő botot hordtak magukkal, hogy a gonosz szellemeket távol tartsák a háztól. A háziaktól cserébe ajándékot kaptak.

Sok helyen a karácsonyi vacsora után ma is annyi szeletre vágnak egy almát, ahányan ülnek az asztalnál, mondván: amilyen kerek az alma, olyan kerek, összetartó legyen a család a következő esztendőben.

Siklós József: Ki ünnepel igazán

Ki ünnepel igazán karácsonyt?
Kinek szép karácsonyfája van,
És sok ajándékát számbavéve
Önfeledten játszik boldogan?
Az ünnepel igazán karácsonyt,
Ki nemcsak kapni – adni is szeret,
Haragosa, ellensége felé
Készséggel nyújt békülő kezet.
Boldog, ha másnak örömet okoz,
És ünnep múltán is szeret, örül!

Így ünnepel igazán karácsonyt,

Kit Betlehemnek fénye vesz körül.Wass Albert gondolatai
A világot a szeretet hozta létre, szeretettel és a szeretet kedvéért. Így hát a szeretet az egyetlen indíték, az egyedüli erő, ami képes előbbre vinni a világot. Mondhatnánk, a szeretet
hiánya olyan, mintha fény nélkül járnánk a köd homályában, melyben elvész az ösvény, mely
démoni árnyakat sejtet és ami a semmibe visz.
A világ szép és jó. Csillagok, virágok, fák, kék egek és esős éjszakák, a mosoly embertársunk arcán, (a gondolat, mi örömöt és boldogságot fogan —)mindez így együtt a világ. Mikor az útját járjátok, emlékezzetek rá: nincs semmi egyéb körülöttetek, mint Isten, meg amit belőle visszatükröztök.

Ha van okunk, hogy a karácsonyfa gyertyáit meggyújtsuk, az csak az lehet, hogy emlékeztessük magunkat a szeretet fontosságára az emberi létben. A szeretetre, ami ragyogó fényként munkál a bennünket körülvevő sötétben. (ahol ez a mi világunk telve van az emberkitalálta rémek ijesztő árnyaival, melyek a gyűlölködés és a szenvedés egyazon tengelyekörül forognak. )
Ezek a karácsonyi fények kell emlékeztessenek bennünket, legalább egyszer az évben, hogy nincs más kiút ebből a végzetes örvényből, mint a szeretet.

Legyen menedéktek a szeretet, és jobb lesz a világ, amelyben éltek.

Zene


NÓGRÁDKOMP - TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189Összegző értékelés - három hetet meghaladó projekt (KARÁCSONY)


A karácsony ünnepköre elnevezésű, három hetet meghaladó projektet főként a 9. A osztály bevonásával valósítottuk meg, alapvetően 2011.november 14. és december 7. között, bár bizonyos projektelemek iskolai szintű bemutatására csak az utolsó tanítási héten került sor.magyarórákon a megismertettük a tanulókkal a Biblia jelentőségét, felépítését; foglalkoztunk a műben fellelhető fontosabb irodalmi műfajokkal, a Biblia képzőművészetekre, irodalomra, élő nyelvi alkalmazásra történő hatásával; kiemeltük annak történelmi és vallástörténeti szerepét, megismerkedtünk számos bibliai történettel, személyiséggel, stílusfordulattal. Ez utóbbiakkal kapcsolatosan a tanulók önálló projektfeladatként is gyűjtöttek ismereteket, majd beszámoltak gyűjtőmunkájuk eredményéről. Szorgalmi feladatként lehetőségük volt olyan prezentáció készítésére is, amely a Biblia irodalomra, képzőművészetekre, zenére gyakorolt hatását mutatja be.osztályfőnöki órák keretein belül foglalkoztak a karácsonyi népszokásokkal is.ömötör Győzőné és Godó Viktória kollégák segítségével elkészült egy rádiós karácsonyi műsor is, melynek megvalósításában az osztály mintegy kétharmad része vállalt szerepet. Magát a műsort december 20-án ismerhette meg az iskolaközösség egésze, csakúgy, mint annak a betlehemes műsornak a videó felvételét, amely szintén a projekt részeként készült el, Molnárné Jancsura Ildikó pedagógus munkájának köszönhetően.betlehemes műsor elkészítéséhez (amelyet élőben december 13-án láthattak az osztályok kijelölt tanulói) az abban részt vállaló néhány 9. A osztályos tanuló mellett több kollégista közreműködése is szükséges volt. Itt a projektelem része volt az előadáshoz szükséges kellékek, dekorációs anyagok beszerzése, elkészítése is.osztály készített karácsonyi teremdekorációt is, részben hulladék anyagok felhasználásával. Ezt a munkafolyamatot az osztályfőnök, Bayer Attila vezette.gyertyaöntés és a karácsonyi képeslapok készítése a sok megbetegedés és a számos decemberi iskolai program miatt idén elmaradt. A kézműves foglalkozás helyett ugyanakkor az idegen nyelvi órákon készültek az adott nép karácsonyi szokásait felelevenítő tablók, illetve december 19-én az iskola valamennyi tanulójának módjában állt megtekinteni a NÓGRÁD TÁNCEGYÜTTES rendkívül színvonalas, Fekete liliom című táncjátékát, amely a karácsonyi népszokásokat dolgozza fel.
Úgy érzem, végeredményben sikeresnek mondhatjuk e három hetet meghaladó projektünket, hiszen az előzetesen tervezett projektelemek java részét sikerült megvalósítanunk. Mégis meg kell állapítanom, hogy az előző évihez képest kevésbé sikerült motiválnunk, mozgósítanunk az osztály tanulóit, részben a korábban már említett sorozatos megbetegedések, részben az eltérő tanulói összetétel okán.

Bátonyterenye, 2011-12-21

Soósné Lehoczki Beáta


.Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe