Támop 2011-2012


A tartalomhoz

Fáy és kora (témahét)

NÓGRÁDKOMP - TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189FÁY ANDRÁS ÉS A REFORMKOR- TERVEZETÓKÖNYV - ELEMEK

1. Cél, célrendszer

Fő cél:
a reformkor, illetve Fáy András művészetének megismerése, valamint az ehhez szükséges ismeretek elmélyítése tanórákon és tanórán kívül

2. Téma: Fáy és a reformkor


Témák:
1. A reformkori Magyarország
2. Fáy András élete
3. Fáy András állatmeséinek értelmezése
4. Iskolánk névadója (totó)
5. Jelenetek a reformkorból
6. A reformkor nagyjai

7. Illusztrációk készítése (Fáy - állatmesék) (tanórán kívül)
8. Az első takarékszövetkezetek, bankok (matematikai számítások)
9. Időutazás a XIX. századba (divattudósítás, táplálkozás, hajviselet)
10. Reformkori ételek (étlap készítése)
11. A reformkor művészeti irányzatai
12. Versmondó verseny / tanórán kívüli /
13. Adatbázis tervezése, létrehozása (Fáy - művek)
14. Küzdelem az iskolai testnevelés megteremtéséért a reformkorban
15. Iskolatörténeti totó
16. Tablók, szemléltető eszközök készítése az iskolában
17. Helytörténeti vetélkedő (tanórán kívül)
18. Helytörténeti pályázat (tanórán kívül)
19. Táncház (palotás) (tanórán kívül)

3. A pedagógus feladatai

- a célrendszer meghatározása, lebontása
- tervezés
- ötletgyűjtés
- anyaggyűjtés (szellemi és tárgyi)
- a tanulók felkészítése, motiválása
- szervezés
- a feladatok leosztása csoportra, tanulópárokra, tanulóra
- irányítás
- visszacsatolás
- a munka értékelése

4. Előismeretek, gyűjtés

a) a pedagógusokra vonatkozóan:
- a természettudományi munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal - belső továbbképzés révén
- a társadalomtudományi és idegen nyelvi munkaközösség tagjainak, valamint a testnevelő tanár előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal - belső továbbképzés révén
- az osztályfőnöki munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal - belső továbbképzés révén

Anyaggyűjtés:

- ötletbörze,
- szakirodalom, zenei és képzőművészeti anyag, szépirodalom, szakirányú szövegek szövegértési feladatokhoz, témaorientált feladatok gyűjtése a tanórákra
- segédeszközök az alkotó munkához (irodaszer stb.)

b) a tanulókra vonatkozóan:
- a tanulói (elméleti és gyakorlati) előismeretek feltérképezése

Anyaggyűjtés:

- ötletbörze,
szakirodalom, zenei és képzőművészeti anyag, szépirodalom, szakirányú szövegek szövegértési feladatokhoz, témaorientált feladatok gyűjtése a tanórákra
- hulladék anyag,
- segédeszközök a tényleges alkotó munkához (festék, ragasztó stb.)NÓGRÁDKOMP - TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189A tavaszi témahét értékelő összegzése


Iskolánkban a 2012. március 29. - április 4. közötti időszakban rendeztük meg a "Fáy András élete és kora" elnevezésű témahetet, alapvetően a 10. A osztályos tanulókra alapozva, ám a tanórán kívüli tevékenységeket illetően a bevontak körét kiterjesztettük az iskola valamennyi érdeklődő tanulójára.
Azokon a tanórákon, amelyek érintetek voltak a témahét kapcsán (magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, osztályfőnöki, testnevelés, informatika, ének) az alábbi altémákat jártuk körül a tanulókkal - a legkülönfélébb tanulásszervezési eljárásokat (IKT- és IPR - órák sora) alkalmazva:

1. a reformkori Magyarország, a reformkor nagyjai, a reformkor művészeti irányzatai /PP, dramatizálás - pl. jelenetek a reformkorból, reformországgyűlések „eljátszása”, totók, tanulói projektmunkák (tablók, PP anyagok, beszámolók, érvelések stb.) készítése, és még sorolhatnánk/;
2. Fáy András élete, közéleti és irodalmi munkássága, a jelenhez szóló útmutatásai (PP, ünnepi műsor összeállítása a tanulókkal, diákok gyűjtőmunkája a tanulói laptopokon stb.);
3. Fáy András állatmeséinek értelmezése és illusztrálása (dramatizálás és kooperatív tanulásszervezés, projekt - németórán);
4. az első takarékszövetkezetek, bankok (matematikai számítások);
5. adatbázis tervezése, létrehozása (Fáy - művek);
6. időutazás a XIX. századba (divattudósítás, táplálkozás, hajviselet), reformkori ételek (étlap készítése);
7. küzdelem az iskolai testnevelés megteremtéséért a reformkorban (PP);
8. tablók, szemléltető eszközök készítése a névadóról (osztályfőnöki órán).

Sikeresen teljesítettük a tanórán kívüli programokat is, a tervezettek szerint:
1. rajzverseny: illusztrációk készítése Fáy - állatmeséihez (a legjobb alkotásokat ki is állítottuk az iskolában);
2. versmondó verseny - reformkori alkotók műveiből;
3. helytörténeti pályázat;
4. családfakutatás;
5. táncház (palotás).

A versenyek és pályázatok díjazására az április 4-én megtartott iskolanapon került sor.

Összességében sikeresnek értékelhetjük a témahetünket, hiszen - amellett, hogy beteljesítette feladatát - sok érdekes élménnyel, új ismerettel szolgált a bevont tanulók számára. Tapasztalataim szerint a diákok is, a tanárok is elégedetten tekintenek vissza a témahétre.


Bátonyterenye, 2012-04-05

Soósné Lehoczki Beáta
programfelelős

Laptop képek

5. Szervezeti keretek

külső segítő:
nincs

Bevont tanulócsoportok:
10. A (30 fő), versmondó verseny, rajzverseny, helytörténeti vetélkedő és pályázat: iskolai szintű

Szervezési forma:
- tanórákon - 'B' és 'A' heti órarend szerint, csaknem valamennyi tanórán
- tanórán kívül

Időkeret
2012. március 29 - április. 4.

Bevonható tantárgyi területek
valamennyi tanult tantárgy


6. Tanulásszervezési eljárások

- brainstorming
- kutatómunka (könyvtár, internet)
- alkotóműhely (tabló- és plakátkészítés, szemléltető anyagok készítése)
- projektmunka
- csoportmunka
- pármunka
- egyéni és frontális munka
- előadás
- kiselőadás
- gyűjtőmunka
- forráselemzés
- IKT - eszközökkel támogatott órák (videó- és zenei anyag közös feldolgozása, Power Point előadások, internethasználaton és szövegszerkesztő használatán alapuló órák)
- vita
- prezentáció készítése, bemutatása
- feladatlap, teszt


7. Tanulási folyamat leírása (környezet, tevékenységek, módszerek, eszközök)

A hét számos tanóráját Fáy és a reformkor köré szervezzük - órarend szerint.
Helyszín: az adott tanterem, az iskolai könyvtár, az informatika terem és a tornaszoba.
Tanórán kívüli keretek között szervezzük meg a táncházat, a rajz- és versmondó versenyünket, utóbbit az iskolai könyvtárban, valamint a helytörténeti vetélkedőt és pályázatot.

Szükséges az alábbiak biztosítása:
- információszerzési lehetőségek (könyvtár, szakkönyvek, folyóiratok, internet, tanári segítség)
- technikai eszközök, feltételek (nyomtató, internetkapcsolat és működőképes számítógépek)
- tárgyi eszközök (irodaszerek, pl. tűzőgép, ragasztó, ollók, papír, karton, festék, színes, filc, ecset stb.)
- helyszín (tornaterem, tanterem, stúdió, könyvtár, informatika terem)


8. Kompetencia/képesség fejlesztési területe
Kompetenciaterületek:

a) a tanulás elsajátítása
b) szociális és állampolgári
c) természettudományos
d) anyanyelvi
e) digitális
f) idegen nyelvi
g) matematikai
h) esztétikai - művészeti tudatosság és kifejezőkészség
i) kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
j) kulturális tudatosság és kifejezőkészség

Fejlesztési területek:
A) Személyes kompetenciák:

- kreativitás,
- önszabályozó, önfejlesztő képesség,
- befogadói-, önkifejező készség

B) Kognitív kompetenciák:

- kommunikatív (ábraolvasás, ábrázolás; anyanyelvi és idegen nyelvi beszéd, olvasás szövegelemzés, szövegértés - szövegalkotás;
- gondolkodási (kombinatív, konvertáló, logikai, rendszerező),
- tudásszerző (ismeretszerző, alkotóképesség, problémamegoldó, összefüggést kezelő képesség),
- tanulási (ismeretelsajátító, motívumelsajátító)

C) Szociális kompetenciák:

- együttélési képességek: empátia, alkalmazkodóképesség, elfogadó - képesség, tolerancia,
- együttműködési képességek: felelősségvállalás, szabálykövetés, segítségnyújtás és a segítség elfogadásának képessége,
- érdekérvényesítő képesség (a siker és kudarc feldolgozása, alá- és fölérendeltség elfogadása, versengési képesség)

9. Értékelés, visszacsatolás

A) óránkénti, témánkénti és összegző értékelés a pedagógusok részéről (szaktanár, osztályfőnök)
B) önértékelés, egyéni és csoportos értékelés a diákok részéről) pozitív visszacsatolás (az iskolavezetés részéről, a bevont pedagógusok és diákok számára egyaránt
C), a pedagógus részéről a diákok felé, illetve a nyilvánosság biztosításával (honlap, Bátony TV)


Bátonyterenye, 2012-02-13

Soósné Lehoczki Beáta
programfelelősVissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe