BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium


-???-

Nálunk, palócoknál

Innováció > Témahét - 1. félév > Nálunk, palócoknál

Nálunk, palócoknál – témahét a 9. A osztályban


Iskolánk, a BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium, a 2009/2010-es tanévben vezette be a témahetet mint új tanulásszevezési eljárást, a TÁMOP 3.1.4. kapcsán. Akkor környezetvédelmi témát jártunk körül egy 9. és egy 11. évfolyamos szakközépiskolai osztályban.
A Pedagógiai programunkban foglaltak szerint minden tanév indításakor kell meghatároznunk azt a tárgyat, amelyről az adott tanév témahetei szólni fognak. Így történt ez idén augusztus 28-án, a munkatervet elfogadó nevelőtestületi értekezletünkön is, ahol az alábbi döntés született: a 9. A osztály témahete a Nálunk, palócoknál címet viseli, míg a 10. B osztályé a névadó Fáy Andrással foglalkozik majd. Az előbbi időpontja november 8 – 12., az utóbbié április 4-8. lesz.
Mindkét témahetet a magyartanárok koordinálják, az osztályfőnök, illetve – szükség esetén – a történelemtanár segítségével.
A témaheteket – az előző tanévhez hasonlóan – a három hetet meghaladó projektek elé szervezzük időben, hogy némi elméleti alapot teremtsünk az alkotómunkához.
A helyszín az iskola, külső előadókkal nem számolunk, mozgósítjuk viszont a nevelőtestületünkben rejlő lehetőségeket. Így a palóc hét esetében a tanórán kívüli programokban besegít Pethő Andrásné népi iparművész kolléganő és Telek András kolléga, aki évtizedek óta a Nógrád táncegyüttes oszlopos tagja.
Rendezünk emellett palóc mesemondó versenyt is, a mesemondók az osztály tanulói lesznek; a háromtagú zsűrit pedig Soósné Lehoczki Beáta magyartanár, Illésné Sipos Jolán könyvtáros és Maruzs Orsolya osztályfőnök alkotja.
A nov. 8-12.-éig tartó héten a 9. A osztály csaknem valamennyi tanóráján a választott témát járjuk körül, szinte minden tantárgy anyagát a téma köré szervezzük, a legkülönfélébb nevelési módszerek alkalmazásával. Kiemelt célunk a NAT-ban megjelölt kompetenciaterületek mindegyikének fejlesztése.


Bátonyterenye, 2010-09-27

Soósné Lehoczki Beáta a palóc témahét felelőse


NÁLUNK, PALÓCOKNÁL - TÉMAHÉTTERVEZET
FORGATÓKÖNYV - ELEMEK

Forgatókönyv - elem

Részletes tartalom

1. Cél, célrendszer

Fő cél: a hagyományápolás, nép- és honismeret; az ehhez szükséges szakmai ismeretek elmélyítése tanórákon és tanórán kívül

2. Téma: Nálunk, palócoknál

Altémák:
1. A palócság fogalma, a népcsoport jellemzői
2. A palócok régen és ma, történelmi áttekintés
3. Palóc hagyományok (a palócság hétköznapjai és ünnepei)
4. A palóc népművészet
5. A palócok irodalma
7. A palóc nyelvjárás sajátosságai
8. Tablók, dísztárgyak készítése
9. Mesemondó verseny
10. Palóc táncház
11. Kézműves foglalkozás

3. A pedagógus feladatai

- a célrendszer meghatározása, lebontása
- tervezés
- ötletgyűjtés
- anyaggyűjtés (szellemi és tárgyi)
- a tanulók felkészítése, motiválása
- szervezés
- a feladatok leosztása csoportra, tanulópárokra, tanulóra
- irányítás
- visszacsatolás
- a munka értékelése

4. Előismeretek, gyűjtés

a) a pedagógusokra vonatkozóan:
- a természettudományi és a könnyűipari munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal - belső továbbképzés révén
- a társadalomtudományi és idegen nyelvi munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal - belső továbbképzés révén
- az osztályfőnöki munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal - belső továbbképzés révén

Anyaggyűjtés:
- ötletbörze,
- szakirodalom, zenei és képzőművészeti anyag, szépirodalom, szakirányú szövegek szövegértési feladatokhoz, témaorientált feladatok gyűjtése a tanórákra
- kézműves foglalkozáson felhasználható anyagok (pl. csuhé) beszerzése,
- segédeszközök az alkotó munkához (irodaszer stb.)
b) a tanulókra vonatkozóan
- a tanulói (elméleti és gyakorlati) előismeretek feltérképezése
Anyaggyűjtés:
- ötletbörze,
- szakirodalom, zenei és képzőművészeti anyag, szépirodalom, szakirányú szövegek szövegértési feladatokhoz, témaorientált feladatok gyűjtése a tanórákra
- kézműves foglalkozáson felhasználható anyagok (pl. csuhé) beszerzése,
- segédeszközök a tényleges alkotó munkához (festék, ragasztó stb.)

5. Szervezeti keretek

Tanórán kívüli foglalkozásokhoz:
Pethő Andrásné népi iparművész, Telek András népi táncos, Illésné Sipos Jolán könyvtáros
Bevont tanulócsoportok: 9. A (34 fő)
Szervezési forma:
- tanórákon - 'B' heti órarend szerint, valamennyi tanórán
- tanórán kívül
Időkeret: 2010. nov. 8 - 12.
Bevonható tantárgyi területek: valamennyi tanult tantárgy

6. Tanulásszervezési eljárások

- brainstorming
- kutatómunka (könyvtár, internet)
- alkotóműhely (tabló- és plakátkészítés, szemléltető anyagok készítése)
- projektmunka
- csoportmunka
- pármunka
- egyéni és frontális munka
- előadás
- kiselőadás
- gyűjtőmunka
- forráselemzés
- IKT - eszközökkel támogatott órák (videó- és zenei anyag közös feldolgozása, Power Point előadások, internethasználaton és szövegszerkesztő használatán alapuló órák)
- vita
- prezentáció készítése, bemutatása
- feladatlap, teszt

7. Tanulási folyamat leírása (környezet, tevékenységek, módszerek, eszközök)

A hét csaknem valamennyi tanóráját a palócság köré szervezzük - órarend szerint. Helyszín: az adott tanterem, az iskolai könyvtár, az informatika terem és a labor. A tanórán kívüli foglalkozások helyszíne a táncház esetében a tornaszoba, a kézműves foglalkozásnál a szövők terme, a mesemondó verseny esetében a könyvtár.

Szükséges az alábbiak biztosítása:
- információszerzési lehetőségek (könyvtár, szakkönyvek, folyóiratok, internet, tanári segítség)
- technikai eszközök, feltételek (nyomtató, internetkapcsolat és működőképes számítógépek)
- tárgyi eszközök (irodaszerek, pl. tűzőgép, ragasztó, ollók, papír, karton, festék, színes, filc, ecset stb.)
- helyszín (laborok, konferenciaterem, tanterem, stúdió, könyvtár, informatika terem)

8. Kompetencia/képesség fejlesztési területe

Kompetenciaterületek:

a) a tanulás elsajátítása
b) szociális és állampolgári
c) természettudományos
d) anyanyelvi
e) digitális
f) idegen nyelvi
g) matematikai
h) esztétikai - művészeti tudatosság és kifejezőkészség
i) kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
j) kulturális tudatosság és kifejezőkészség


Fejlesztési területek:

A) Személyes kompetenciák:
- kreativitás,
- önszabályozó, önfejlesztő képesség,
- befogadói-, önkifejező készség
B) Kognitív kompetenciák:
- kommunikatív (ábraolvasás, ábrázolás; anyanyelvi és idegen nyelvi beszéd, olvasás szövegelemzés, szövegértés - szövegalkotás;
- gondolkodási (kombinatív, konvertáló, logikai, rendszerező),
- tudásszerző (ismeretszerző, alkotóképesség, problémamegoldó, összefüggést kezelő képesség),
- tanulási (ismeretelsajátító, motívumelsajátító)
C) Szociális kompetenciák:
- együttélési képességek: empátia, alkalmazkodóképesség, elfogadó - képesség, tolerancia,
- együttműködési képességek: felelősségvállalás, szabálykövetés, segítségnyújtás és a segítség elfogadásának képessége,
- érdekérvényesítő képesség (a siker és kudarc feldolgozása, alá- és fölérendeltség elfogadása, vezetési vagy vezetettségi képesség, versengési képesség)

9. Értékelés, visszacsatolás

A) óránkénti, témánkénti és összegző értékelés a pedagógusok részéről (szaktanár, osztályfőnök)
B) önértékelés, egyéni és csoportos értékelés a diákok részéről
C) pozitív visszacsatolás (az iskolavezetés részéről, a bevont pedagógusok és diákok számára egyaránt), a pedagógus részéről a diákok felé, a nézőközönség részéről, illetve a nyilvánosság biztosításával (honlap, Bátonyterenye TV)

Bátonyterenye, 2010. 09. 27. Soósné Lehoczki Beáta
szakmai vezetőRésztvevők: 9. A osztály (34 fő)
Időpont: 2010. nov. 8-12. ("B" hét)

Tanórán kívüli programok:

1. Palóc népmesék - mesemondó verseny az iskolai könyvtárban, Soósné Lehoczki Beáta szervezésében
A mesék forrása: Nagy Zoltán: Póruljárt szerelmesek (Tréfás palóc mesék) Salgótarján, 1987., szerk. Praznovszky Mihály
Időpontja: 2010. nov. 9. kedd, délután.
A zsűri tagjai: Soósné Lehoczki Beáta magyartanár, Illésné Sipos Jolán könyvtáros, Maruzs Orsolya osztályfőnök.

2. Kézműves foglalkozás a 9/a tanteremben Pethő Andrásné népi iparművész vezetésével
Időpontja: 2010. november 10. szerda délután.

3. Palóc táncház a tornaszobában Telek András vezetésével, Kaszás Franciska 12. A osztályos tanuló segítségével.
Időpontja: 2010. nov. 12. péntek, 12.00.


Bátonyterenye, 2010-10-15

Soósné Lehoczki Beáta programfelelős

A bevont diákok a palóc témahétről

"Érdekes volt megismerni a palóc népviseletet, megtudni, mit tartanak hagyományos palóc ételnek, kipróbálni a palóc néptáncot."
(Lakatos Lilla)

"Nekem nagyon tetszett a szőnyegszövés."
(Bangó Gábor)

"Én jól éreztem magam a témahét programjain, sok érdekes dolgot hallottam az órákon, különösen a népszokásokról hallottak hatottak rám."
(Rácz Barbara)"Többször is lehetne ilyen témahét. Szerintem izgalmas volt minden program, sokat megtudhattunk ezen a héten a palóc kultúráról, történelemről, de érdekesek voltak a játékok és a tanórák is."
(Mikuska Vivien)"Nekem hasznos volt a témahét, mert sok új ismeretet szereztem például a nyelvjárásunkról, a népszokásokról, de tetszettek a bemutatott eszközök és a megismert játékok is."
(Bakos Zsolt)


"Szerintem nagyon jó volt a palóc hét, főleg a táncház és a szövés tetszett."
(Schram Balázs)


"Én sok új dolgot tanultam meg ezen a héten. Azért tetszett a témahét, mert jó dolog alaposan megismerni a saját kultúránkat. Különösen a népviseletbe öltözés volt rám hatással."
(Csík Pálma)

"Érdekesek voltak az órák, jó volt a kézműveskedés is. Sok dolgot megtudtam a palóc nyelvjárásról. Összességében tetszett a témahét."
(Bárdos Benjámin)

"Nekem tetszett a témahét, mert érdekes szokásokat, viseleteket mutatott be. A legjobb a kézműves foglalkozás volt. Arra is jó volt a témahét, hogy segíthet megőrizni hagyományainkat."
(Békési Alex)

"Szerintem elég érdekes volt ez a hét, mert megismerhettük a régi szokásokat. A legjobban a kézműves foglalkozás és a tánc tetszett, de a magyarórákon szerzett tudás is a hasznunkra válik, hiszen segít a palócság alaposabb megismerésében."
(Varga Dominika)

"Nagyon jó, hogy megrendezték ezt a palóc hetet, elég jól sikerült. Tetszettek a foglalkozások. A legjobban a gyöngyfűzést és a bábukészítést élveztem."
(Langa Dalma)


"Nekem nagyon bejött a tánc, meg amikor babákat készítettünk és szőttünk."
(Tóth Petra)

"Szerintem jól sikerült ez a hét, sok érdekes dolog volt. Tetszett a madárkakészítés, a fűzés és a szövés."
(Bangó Jenifer)

"Sok érdekes dolog volt, például, amikor ki lehetett próbálni a régi játékokat."
(Rák Krisztina)

"Nekem az tetszett, hogy beszéltünk az ételekről. Az is érdekes volt, hogy szőttünk és madarat készítettünk. A vetítés is hatással volt rám."
(Pétervári Alexandra)

"Engem zavart a kamerázás, de azért jó volt ez a hét."
(Kovács Máté)


"Ami nem tetszett, hogy sok órán elhangzottak ugyanazok. Amúgy tetszett, mert sok érdekességet tanultam."
(Váci Lajos)"Én nagyon élveztem az egész hetet, jónak tartom, hogy volt ilyen. Tetszett, amikor Dominika beöltözött. Élveztem a gyöngyfűzést és a játékokat, meg azt is, amikor táncoltunk a tornateremben."
(Orosz Brigitta)


"Tetszett. Sok érdekes dolgot megtanultam a palócokról, például az ételekről, a népköltészetről. nagyon tetszettek a kézműves órák, ahol szőhettünk, gyöngyöt fűzhettünk és díszeket készíthettünk."
(Kazareczki Luca Virág)


"Nekem tetszett, amit a palóc nyelvjárásról hallottam. A németóra, a gyöngyfűzés és a mesemondó verseny is jó volt."
(Schneider Roxána)
"Jó volt ez a hét, bár egy picit zavart, hogy kameráztak egész órán. A legjobban az ételek tetszettek, megismertem több palóc ételt is. Jónak tartottam ezt a hetet."
(Nagy Márió)


"Nekem tetszett ez a hét, mert megtanultam sok mindent a palócokról (néha kicsit már untam is), láthattam kazári és rimóci népviseletet, szőhettem szőnyeget, megismertem palóc ételeket, táncolhattam."
(Nándori Tünde Szilvia)"Kicsit idegesítő volt, hogy minden órán kameráznak, de a szövést nagyon élveztem, meg a téma is tetszett."
(Apostol Zalán)


"Jó volt a mesemondó verseny, tetszett a palóc ételek, szokások, népviselet megismerése is."
(Juhász Balázs)"Összességében jó volt ez a hét. A tánc közben sokat nevettünk. tetszett a gyöngyfűzés és a szövés, a díszek készítése is."
(Lopatovszki Nikolett)


"Jó volt, mert jókat nevettünk, jól szórakoztunk ezen a héten."
(Nagy Laura Nóra)


A palóc témahét összegzése


A Nálunk, palócoknál című témahetet a 2010. nov. 8-12. közti, "B" héten tartottuk a 9. A osztály (34 fő) bevonásával.
A témahét az alábbi tanórákat érintette:
I. magyar nyelv és irodalom (TBMO, MP)
Heti óraszám 4 óra.

Az előkészítési munkálatok az alábbiak voltak:

1. Csoportszervezés projektmunkához
4 - 5 fős csoportokban anyaggyűjtés a hét magyar nyelv és irodalomóráira Mikszáth és Nógrád megye kapcsolatáról, a palócság eredetéről, történelméről; a palóc néphagyományokról és népszokásokról; a palóc népviseletről; a palóc népi irodalomról - a könyvtárhasználat és az internethasználat alapfeltétel
A projektek megvalósulási formája lehet tabló és dosszié formátumú is.

2. A témahetet megelőző tanítási héten a mai magyar nyelv változataival, nyelvünk rétegződésével foglakozunk - IKT - óra keretében (PP bemutató, tanári irányítással). Házi feladat volt egy palóc szószedetet tartalmazó gyűjtőmunka elvégzése.

3. A mesemondó versenyhez - amelyet a tanórák után szerveztünk - hetekkel a témahét előtt kiválasztottuk a diákokkal az ott bemutatandó tréfás meséket.

A témahét tanórai anyaga

1. óra: A palóc nyelvjárás sajátosságai - IKT - óra, PP bemutató, tanári irányítással; az önálló jegyzetkészítés gyakoroltatásával egybekötve
2. óra: a csoportok prezentációja, az elkészített projektek bemutatása, kooperatív tanulásszervezéssel
3. - 4. óra: Szövegértési feladatlap; forrás: Irodalom 11. Szövegértés és fogalomhasználat, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (szerk. Turcsányi Márta - Osztrovits Szabolcs); Mikszáth Kálmán: Saját ábrázatomról (szövegértési feladatsor megoldása és ellenőrzése)


II. történelem (heti 2 óra)

1. óra:
I. Kik a palócok?

II. Források elemzése
1. Képek gyűjtése
3. Előzetes adatgyűjtés
4. Játék a térképpel:
a). A palócok elhelyezkedése, településeik, ismert emberek születésének helyei
b). Foglalkozásaik, viseletük.
III. Összefoglalás: Kik a palócok?

2. óra:

I. Az előző óra anyagának ismétlése az elkészült térkép, táblakép segítségével
II. Videofilm vetítés a palócokról
III. Miért fontosak a gyökereink?
IV. Házi feladat: Akire büszke vagyok / Egy kedves palóc történeteIII. énekóra (heti 1 óra)

1. Nógrádi verbunk meghallgatása közben képek a palócok életéből
2. Foglalkozásaik bemutatása képekkel, zenével: bányász erdész, vadász, kohász dalok meghallgatása, a legjobban tetsző megtanulása
Táncaik bemutatása
Népviselet /színes rajzok készítése/
3. Híres palócok a zene és tánckultúrában
4. Nógrádi verbunk
Palóc népszokások
Kedves palóc népdalunk eléneklése


Felhasználandó irodalom és segédanyag:

1. Kiszely István: A magyarok eredete és ősi kultúrája I.
2. Barkó Ferenc: Palócok I-IV. kötet
3. Kandra Kabos: Magyar mitológia
4. Kulcs a muzsikához (oktatási segédanyag)
5. Zenei CD-k
6. Videofilm


IV. testnevelés - önvédelem

Heti óraszám: 5 óra

Óraszám Tananyag Módszer
1-2. Híres palóc sportolók és gyűjtőmunka
sportesemények prezentáció

3. Palóc népi játékok kooperatív csoportmunka

4-5. Kirándulás Kisterenyére a személyes tapasztalatgyűjtés
Palóc Tájház megtekintésére


V. informatika óra (csoportbontásban)

Óraszám: 2 óra
Témakör: Az operációs rendszer használata
Tananyagtartalom: Rajzolás a Paint programmal
A tananyagot megalapozó ismeretek: alapvető operációs rendszer- és programablak használati ismeretek

1. Bevezetés, a munkára hangoltság megteremtése:
Beszélgetés keretében a "Palóc szokások …" projekthéthez kapcsolódó eddigi tevékenységek felelevenítése.

2. Az óra feladatának tudatosítása: A projekthéthez kapcsolódik a mai informatika órák feladatai is. Célunk: a Paint program használatának elsajátítása, majd a 2. órán olyan rajz készítése a tanultak felhasználásával, amely a palóc népszokásokhoz kapcsolódik. A program nyújtotta lehetőségeket kihasználva tegyétek változatossá, figyelemfelkeltővé a rajzot! A jól sikerülő munkákat kinyomtatjuk, melyből plakátot készíthet az osztály (pl. osztályfőnöki órán), és természetesen jó jegyet is szerezhettek a szép és igényes munkáitokkal.

3. A tananyag feldolgozása:
o Új ismeretek átadása tanári irányítással.

4. Az önálló munka előkészítése:
o Palóc népszokások felelevenítése prezentáció megtekintésével. Forrás: http://www.nograd.net/nmk/nograd/nepszokas.html
o Néhány előre elkészített rajz bemutatása a projektorral, a feladat pontosítására és ötletadó célzattal.

5. Alkotás: az elképzelések megvalósítása a Paint rajzprogramot használva
Akinek egyáltalán nincs önálló ötlete, az elkészítheti a mintarajzok egyikét is.


6. Értékelés: A tanulók munkáikat felmásolják a tanári gép megosztott mappájába és a projektoron kivetítve közösen döntünk, melyek a legjobb munkák, melyek kerüljenek nyomtatásra.
a. Mennyire tudtak önálló, kreatív munkát létrehozni?
b. Milyen szakszerűen alkalmazták a program nyújtotta rajzfunkciókat?


VI. idegen nyelvi órák (német, angol)
Heti óraszám 3 óra.
Fő cél a lexikális tudásanyag bővítése (öltözködés, étkezés, palóc tradíciók témakörben, a palóc hagyományok mellett idegen népek hagyományainak megismerése), önálló munkára nevelés - például szószedet - készítéssel.

VII. osztályfőnöki óra
Heti 1 óra, Power Point bemutató, palóc ételek, palóc gasztronómia témakörben.

VIII. biológia: Nógrád megye védett értékeit ismerhették meg a tanulók - PP bemutató segítségével.

IX. matematika (heti 2 óra): arányossági feladatokat oldottak meg a témahéthez kapcsoltan, csoportmunkában.Tanórán kívüli programok:

1. Palóc népmesék - mesemondó verseny az iskolai könyvtárban, Soósné Lehoczki Beáta szervezésében
A mesék forrása: Nagy Zoltán: Póruljárt szerelmesek (Tréfás palóc mesék) Salgótarján, 1987., szerk. Praznovszky Mihály
Időpontja: 2010. nov. 9. kedd, délután.
A zsűri tagjai: Telekné Telek Mária munkaközösség - vezető, Illésné Sipos Jolán könyvtáros, Maruzs Orsolya osztályfőnök voltak.
A versenyt Mikszáthot és József Attilát idézve nyitotta meg a szervező:
" >>Érdemes elhagyni a szülőföldet, hosszú-hosszú ideig odalenni csak azért az élvezetért, hogy ismét visszatérhessünk.
Micsoda pompa az, ami ott reánk vár!
Amint jövünk, jövünk csendesen mélázgatva, két kopár hegygerinc, mely egynek kéklett messziről, hirtelen szétválik (mintha a száját nyitná mosolyra), s kitárul az édes völgy füveivel, virágaival<< - írja<<a nagy paló<<, Mikszáth Kálmán az Egy jó asszony című elbeszélésében."
Soósné Lehoczki Beáta magyartanár elmondta, hogy e rendezvényen palóc népmesék tolmácsolását várják a tanulóktól, s hogy e verseny több célt is szolgál: a diákok megmérethetik saját előadói, szövegmondási képességüket, megismerkedhetnek tréfás palóc népmesékkel, gyakorolhatják az egymásra figyelést, s az önmagukért, társaikért való izgalom talán segíthet az osztályközösség összekovácsolásában is.
Az egyik legfontosabb cél azonban e verseny megrendezésével mindenképpen az volt, hogy felébredjen a tanulókban szűkebb pátriánk, a Palócföld és ezen belül a Nógrád megye iránti érdeklődés, felerősödjön bennük a szeretet érzése a szülőfölddel, a hazával kapcsolatban.

"József Attila írja a következőket az Elégia című versében:
>>Tudod-e,
milyen öntudat kopár öröme
húz-vonz, hogy e táj nem enged és
miféle gazdag szenvedés
taszít ide?
Anyjához tér így az a gyermek,
kit idegenben löknek, vernek.
Igazán
csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz.
Magaddal is csak itt bírhatsz,
óh lélek! Ez a hazám.<<"
A versenyt a produkciók elhangzása után Telekné Telek Mária zsűri elnök, a társadalomtudományi munkaközösség vezetője értékelte.


2. Kézműves foglalkozás a 9/a tanteremben Pethő Andrásné népi iparművész vezetésével, Maruzs Orsolya osztályfőnök segítségével
Időpontja: 2010. november 10. szerda délután.
Szerda délután a 9.A a népi kismesterségekkel, palóc hagyományokkal és a palóc népviseletekkel ismerkedett meg, Pethő Andrásné népi iparművész hathatós közreműködése révén. Varga Dominikát kazári népviseletbe öltöztették be Kotroczóné Pethő Veronika segítségével.
A gyerekek megismerkedtek a változatos palóc népviseletekkel, a palóc népi szokásokkal és a palóc ház berendezéseivel is. Közvetlen kapcsolatba kerülhettek olyan palóc hétköznapi használati tárgyakkal, mint a mángorló, kukoricamorzsoló stb.
A program második felében maguk is kipróbálhattak néhány népi kismesterséget, fejleszthették kézügyességüket. A lányok csuhéztak, gyöngyöt fűztek, szőttek. A fiúk közben népi játékokat játszottak és közülük is többen kapcsolódtak be az alkotó tevékenységekbe, sokan próbálták ki a szövést.
A délután végére számos csuhéból készült madár, angyal, rózsacsokor, gyöngyből készült nyaklánc és karkötő mutatta a foglalkozás sikerét.

3. Palóc táncház a tornaszobában Telek András, a Nógrád táncegyüttes vezető táncosa irányításában, Kaszás Franciska 12. A osztályos tanuló segítségével.
Időpontja: 2010. nov. 12. péntek, 12.00.
Pillanatok alatt nagyszerű hangulatot varázsoltak a népviseletbe beöltözött vezető táncosok, már a néhány perces bemutatóval is. Szólt a zene, a 9. A osztályos diákok jelentős része - és más érdeklődő tanulók, pedagógusok is - azonnal kedvet kaptak a tánctanuláshoz. A legegyszerűbb alaplépésektől sikerült eljutnunk a csárdásig, jókat derülve egymáson és magunkon, s remekül érezve magunkat.

Bátonyterenye, 2010-11-15

Soósné Lehoczki Beáta szakmai vezető-???- | -???-