BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium


-???-

Közzétételek

1. számú nyilvános tájékoztatás


NÓGRÁDKOMP -TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189


1.sz. tájékoztatóTisztelt Érdeklődők!

Mint ahogyan az a honlapunkon megtekinthető bemutatóból is látható, az előző tanévben iskolánk sikerrel vette a Nógrádkomp – oktatási innováció címet viselő pályázat adta nehézségeket.

A programot az idén is folytatjuk, az alábbiak szerint:
A szociális-, életvitel- és környezeti kompetenciaterület bevont csoportjai a 9. E és F osztály.

A szövegértés – szövegalkotás, illetve a matematika – logika kompetenciaterület teljes tanórai lefedettséggel történő megvalósításában az alábbi osztályok érintettek:
9.A, B, E, F, 10. A, B, C, D, 11. A, 12. A, B.
Mindhárom eddig felsorolt kompetenciaterületen és valamennyi említett osztályban moduláris oktatási programcsomagot alkalmazunk.
A 9-10. évfolyamos szakközépiskolai és szakiskolai osztályokban emellett a magyar nyelv- és irodalomórák keretein belül tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatást alkalmazunk.
A 9. A osztályban novemberre tervezzük a Nálunk, palócoknál című témahetet. Ugyanitt november – december hónapokban valósítjuk meg a Karácsony ünnepköre című, három hetet meghaladó projektet.
A 10. B osztályban április elején szervezzük majd meg a Fáy András és a reformkor címet viselő témahetet. Ugyancsak áprilisban kerül sor a Hagyományok az iskolában és azon túl elnevezésű, három hetet meghaladó projekt lebonyolítására is.
Reméljük, az új tanulásszervezési eljárások elnyerik mind az Önök, mind pedig gyermekeik megelégedését.


Bátonyterenye, 2010-09-06 Soósné Lehoczki Beáta
szakmai vezető
2. számú nyilvános tájékoztatás


NÓGRÁDKOMP -TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189


2.sz. tájékoztató

Mint arról már korábban is beszámoltunk Önöknek, a tanévet indító értekezleten döntöttünk a témahetekről és a projektekről, meghatároztuk a kompetenciaalapú oktatásban érintett bevont tanulócsoportok körét is.
A célkitűzéseinknek megfelelően készítettük el tanmeneteinket, s igyekszünk az azokban megfogalmazott ütemterv, módszerek mentén végezni a munkánkat.
A tavaly elsajátított új tanulásszervezési eljárások és metódusok az innovatívabb pedagógusok körében lassan már rögzülnek: mind többen, mind gyakrabban és mind szívesebben alkalmazzuk azokat, amikor csak az anyag vagy az adott tanulócsoport megengedi.
Az első félév két nagy célkitűzése a palóc témahét és a karácsony ünnepkörével foglalkozó három hetet meghaladó projekt lebonyolítása volt; mindkettő a 9. A osztályt (34 fő) érintette, s mindkettőt sikerrel valósítottuk meg. (Ezekről is találhatnak érdekességeket honlapunkon.)
A Nálunk, palócoknál című témahetet a 2010. nov. 8-12. közti, „B” héten tartottuk. Mind a különböző tanórákon, mind pedig a tanórán kívüli foglalkozások széles választéka révén igyekeztünk megismertetni a tanulókat többek között a palóc nyelvjárás sajátosságaival, a palócság eredetével, népszokásaival, hagyományaival, a palóc népi irodalommal, palóc népzenével, népi játékokkal, a népviselet, a népi építkezés, a tipikus palóc ételek fortélyaival.
Rendeztünk palóc mesemondó versenyt, volt kézműves foglalkozás és táncház is, ismert helyi művészek, Pethőné Szabó Piroska népi iparművész és Telek András, a Nógrád táncegyüttes vezető táncosa közreműködésével.
A karácsony ünnepkörével foglalkozó három hetet meghaladó
projektre 2010. november 15. és december 17. között került sor.
Kilencedikesekről lévén szó, olyan projektet akartunk választani, amely témájában és módszereiben közel állhat a tanulók korosztályához, és amellyel kapcsolatban vannak előismereteik.
A projekt során készült betlehemes műsor nagy sikert aratott a nézők körében. Születtek karácsonyi tablók is (mindhárom tanult idegen nyelven), de a képeslapok, meghívók, karácsonyi díszek sora, a gyertyaöntés és a gyöngyfűzés során elkészült szép tárgyak is a közös alkotómunkát dicsérik.
Tapasztalataink szerint a diákok szívesen közreműködtek valamennyi felsorolt munkafolyamatban, annál is inkább, mivel élet közeli feladatokat kaptak, kiélhették kreativitásukat, ötleteik meghallgatásra találtak. Hasznos is, kellemes is volt ez a projekt tanárnak, diáknak egyaránt.
Ám a tanév feladatai közül még jó néhány hátra van. Témahét és három hetet meghaladó projekt a második félévben is lesz majd, de már más témában és más tanulók bevonásával. Kiemelt tavaszi programunk
a 10. B témahete: Fáy András és a reformkor, melynek időpontja: április 4 – 8., felelőse a magyar- és a történelemtanár, azaz Godó Viktória és Gergelyné Peteh Piroska. Szintén nagy munka lesz a 10. B – három hetet meghaladó projektje: Hagyományok az iskolában és azon túl; melynek időpontja: 2011. márc. 28 – ápr. 20., felelőse az osztályfőnök, Dömötör Győzőné és Soósné Lehoczki Beáta. Projektmunka a vezetésükkel: tablók („B” épület vitrinjeinek frissítése céljából is), illetve a Fáy Nap ünnepi műsora. Lesz a névadónkkal és korával kapcsolatos vetélkedő is, Telekné Telek Mária kolléganő irányításában, a felsőbb évfolyamokat (is) megcélozva.


Bátonyterenye, 2011. 01. 03.

Soósné Lehoczki Beáta
programfelelős
NÓGRÁDKOMP -TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189


Beszámoló a Nógrádkomp – oktatási innováció elnevezésű TÁMOP – pályázat keretében végzett munkáról
2010/2011. tanév I. félév

Miután az előző tanév végére nagy nehezen körvonalazódtak az elvárások, lezajlottak a továbbképzések, mi is megtanultuk – megértettük, hogy mi a feladatunk, milyen szempontoknak eleget téve kell végeznünk a munkánkat.
Így az idei tanév már sokkal gördülékenyebben indulhatott, s az egész első féléves tapasztalatom is az, hogy könnyebben megy a munka.
A tanévet indító értekezleten döntöttünk a témahetekről és a projektekről, meghatároztuk a bevont tanulócsoportok körét is.
Az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás már szeptember 6 – án felkerült a honlapra, s ugyanebben a hónapban, az első szülői értekezleteken sort kerítettünk a szülők tájékoztatására is. Időben összegyűjtöttük a beleegyező szülői nyilatkozatokat is; az új tanulók esetében erre már a beiratkozáskor sor került, de a felmenő rendszerben bevont tanulókkal kapcsolatos szülői nyilatkozatokat is visszakaptuk az első két tanítási héten.
Időben elkészültek a tanmenetek is, amelyekben már eleve feltüntettük a tervezett IKT- és IPR - órákat.
Összességében azt tapasztalom, hogy nem csak nekem, de a programban bármilyen szinten érintett kollégák számára is jóval egyszerűbb az adminisztrációs munka, bár ezen azért van még javítani valónk.
A naplók eddigi vizsgálata azt mutatja, hogy a kollégák többsége igyekszik időarányosan eleget tenni az IKT- és IPR – órákkal szemben támasztott minőségi és mennyiségi követelményeknek.
Azt tapasztalom, hogy a tavaly elsajátított módszerek az innovatívabb kollégák körében lassan már rögzülnek: mind többen, mind gyakrabban és mind szívesebben alkalmazzuk azokat, amikor csak az anyag vagy az adott tanulócsoport megengedi.
Szőke Győzővel igen sokat dolgozunk a honlap folyamatos karbantartásán is. Az aktuális információkról beszámolunk, fényképekkel is szemléltetjük a program megvalósulását.
A munkatervben a tanév elején meghatározott feladatokat eddig maradéktalanul elvégeztük, annak ellenére is, hogy az e programhoz kapott eszközök (és itt különösen az irodaszerekre gondolok) jelentős része már tavaly elfogyott.
Az első félév két nagy célkitűzése a palóc témahét és a karácsony ünnepkörével foglalkozó három hetet meghaladó projekt lebonyolítása volt; mindkettő a 9. A osztályt (34 fő) érintette, s mindkettőt sikerrel valósítottuk meg.
A Nálunk, palócoknál című témahetet a 2010. nov. 8-12. közti, „B” héten tartottuk.

A témahét az alábbi tanórákat érintette:

A magyar nyelv és irodalom (TBMO, MP) órákon – egy Mikszáthtal kapcsolatos szövegértési feladatlap megoldásán túl - többek között a palóc nyelvjárás sajátosságaival, a palócság eredetével, népszokásaival, hagyományaival, a palóc népi irodalommal, Mikszáth és Nógrád megye kapcsolatával foglalkoztunk a hét valamennyi tanóráján. Igaz, már az előző héten előkészítettük a munkálatokat, hiszen a tanulóknak a témahétre projekteket kellett készíteniük csoportmunkában (tabló vagy dosszié formátumban). Volt egyéni projekt is: palóc szószedet készítése gyűjtőmunka révén.

A mesemondó versenyhez
– amelyet a tanórák után szerveztünk - hetekkel a témahét előtt kiválasztottuk a diákokkal az ott bemutatandó tréfás meséket.

A történelem órákon forráselemzések, gyűjtőmunka, térképes játék révén próbálták meg körvonalazni a palócsággal kapcsolatos történelmi tudnivalókat.Az énekórán (mely a történelemhez hasonlóan Gergelyné Peteh Piroska tanárnő illetékességi körébe tartozott) a nógrádi verbunk meghallgatása közben a diákok képeket láthattak a palócok életéből, sor került hagyományos palóc foglalkozások bemutatására képekkel, zenével díszítve a prezentációt, majd palóc népdalok éneklésére is.

A testnevelés – önvédelem órákon szó esett híres palóc sportolókról és sporteseményekről, de palóc népi játékokkal is megismerkedhettek a tanulók, Bayer Attila kolléga irányításában.
Az informatika órák a Paint programmal történő munka jegyében teltek. Az itt folyó, Matuszkáné Földi Klára és Maruzs László kollégákhoz köthető munka is a palócság megismerését segítette, hiszen a tanultak alkalmazásával olyan rajzot kellett készíteniük a tanulóknak, amely a palóc népszokásokhoz kapcsolódik. A sikeresebb munkákból plakát is készült.


Az idegen nyelvi órák (német, angol) - amelyek Utassy Judit és Maruzs László irányításában teltek - fő célja a lexikális tudásanyag bővítése (öltözködés, étkezés, palóc tradíciók témakörben, a palóc hagyományok mellett idegen népek hagyományainak megismerése), az önálló munkára nevelés volt– például szószedet – készítéssel.

Az osztályfőnöki órát Power Point bemutatóval alapozta meg Maruzs Orsolya osztályfőnök, s a palóc ételek, palóc gasztronómia témakört járták körül.

A biológia órán - szintén Maruzs tanárnő vezetésével - Nógrád megye védett értékeit ismerhették meg a tanulók – PP bemutató segítségével.

A matematika órán – melyet Dániel László kolléga tartott - arányossági feladatokat oldottak meg a diákok a témahéthez kapcsoltan, csoportmunkában.
Köszönöm az előbbiekben felsorolt pedagógusok lelkiismeretes munkáját.

A témahét tanórán kívüli programjai a következők voltak:


Palóc népmesék - mesemondó verseny az iskolai könyvtárban,
Soósné Lehoczki Beáta szervezésében, 2010. nov. 9. kedd, délután. A zsűri tagjai Telekné Telek Mária munkaközösség - vezető, Illésné Sipos Jolán könyvtáros, Maruzs Orsolya osztályfőnök voltak. E verseny több célt is szolgált: a diákok megmérethették saját előadói, szövegmondási képességüket, megismerkedhettek tréfás palóc népmesékkel, gyakorolhatták az egymásra figyelést, és az önmagukért, társaikért való izgalom talán segíthette az osztályközösség összekovácsolását is.
Az egyik legfontosabb cél azonban e verseny megrendezésével mindenképpen az volt, hogy felébredjen a tanulókban szűkebb pátriánk, a Palócföld és ezen belül a Nógrád megye iránti érdeklődés, felerősödjön bennük a szeretet érzése a szülőfölddel, a hazával kapcsolatban.

Kézműves foglalkozás a 9/a tanteremben Pethő Andrásné vezetésével, Maruzs Orsolya osztályfőnök segítségével. Erre 2010.november 10. szerda délután került sor.


Itt és ekkor a 9.A a népi kismesterségekkel, palóc hagyományokkal és a palóc népviseletekkel ismerkedett meg, Pethő Andrásné népi iparművész hathatós közreműködése révén. Varga Dominikát kazári népviseletbe öltöztették be Kotroczóné Pethő Veronika segítségével.
A gyerekek megismerkedtek a változatos palóc népviseletekkel, a palóc népi szokásokkal és a palóc ház berendezéseivel is. Közvetlen kapcsolatba kerülhettek olyan palóc hétköznapi használati tárgyakkal, mint a mángorló, kukoricamorzsoló stb.
A program második felében maguk is kipróbálhattak néhány népi kismesterséget, fejleszthették kézügyességüket. A lányok csuhéztak, gyöngyöt fűztek, szőttek. A fiúk közben népi játékokat játszottak és közülük is többen kapcsolódtak be az alkotó tevékenységekbe, sokan próbálták ki a szövést.
A délután végére számos csuhéból készült madár, angyal, rózsacsokor, gyöngyből készült nyaklánc és karkötő mutatta a foglalkozás sikerét.


Palóc táncház a tornaszobában Telek András, a Nógrád táncegyüttes vezető táncosa irányításában, Kaszás Franciska 12. A osztályos tanuló segítségével. Ezt a programot 2010. nov. 12. pénteken bonyolítottuk le.
Pillanatok alatt nagyszerű hangulatot varázsoltak a népviseletbe beöltözött vezető táncosok, már a néhány perces bemutatóval is. Szólt a zene, a 9. A osztályos diákok jelentős része – és más érdeklődő tanulók, pedagógusok is - azonnal kedvet kaptak a tánctanuláshoz. A legegyszerűbb alaplépésektől sikerült eljutnunk a csárdásig, jókat derülve egymáson és magunkon, s remekül érezve magunkat.


Valamennyi tanórán kívüli programért kiemelt köszönetet szeretnék mondani az abban részt közreműködőknek.


A karácsony ünnepkörével foglalkozó három hetet meghaladó projektre 2010. november 15. és december 17. között került sor.
Kilencedikesekről lévén szó, olyan projektet akartunk választani, amely témájában és módszereiben közel állhat a tanulók korosztályához, és amellyel kapcsolatban vannak előismereteik.

A diákok szívesen közreműködtek, annál is inkább, mivel élet közeli feladatokat kaptak, kiélhették kreativitásukat, ötleteik meghallgatásra találtak. A tervezettekhez képest a rádiós műsort sajnos nem volt lehetőségünk elkészíteni. Ennek leginkább technikai akadálya volt. A szövegeket kiosztottam, gyakoroltuk is azok értő és élvezhető olvasását a tanulókkal, de a december hónap annyira program teli volt az iskolában (pályaválasztási nap, szalagavató stb.), hogy a begyakorolt anyag rögzítésére és a hangfelvétel megszerkesztésére nem maradt idő. Nagy sikert aratott ugyanakkor a betlehemes műsor, amelynek anyagát én szerkesztettem meg, igaz, a tanulók véleményének kikérésével. Örömmel töltött el, hogy igen könnyen találtam szereplőket, a diákok szívesen vállaltak feladatot az előadásban. Az külön kellemes meglepetés volt, hogy a tervezetthez képest plusz szereplőket és szövegeket kellett beiktatnom, mert többen is szerepelni akartak, illetve voltak, akik kevesellték az eredetileg nekik szánt szöveget. A próbák – amelyekre részben a magyarórákon, részben pedig tanórán kívül került sor – jó hangulatban teltek, s valóban közös tanár – diák alkotómunkát jelentettek. A felkészülés ideje alatt nem csupán a szöveg és az előadásmód, dramaturgia rögzítésére fektettünk hangsúlyt, de sok kelléket, díszletet is magunk készítettünk el, illetve szereztünk be. A kellékek és díszletek beszerzésében néhány pedagógus (Maruzs Orsolya, Dömötör Győzőné és Molnárné Jancsura Ildikó) is a segítségünkre volt. Meggyőződésem – és az előadás után a szereplőkkel folytatott értékelés is megerősített ebben -, hogy ez a többhetes közös munka közel hozta egymáshoz az abban részt vállalókat. Azt is pozitív visszajelzésnek tekintem, hogy utólag az osztály több tanulója is sajnálkozását fejezte ki, amiért ő nem vállalt szerepet a betlehemes műsorban.
Magát a műsort egyébként a feldíszített, részben házi színházzá alakított ebédlőben adtuk elő a kollégisták, illetve osztályonként két – két tanuló és néhány pedagógus előtt, december 15 - én. Az élő műsort három kamerával rögzítettük, s az így felvett előadásból Szőke Győző oktatástechnikus színvonalas videó anyagot tudott összeállítani, amelyet december 17 – én videóláncon megtekinthetett iskolánk valamennyi tanulója.
A betlehemes műsor elkészítésén túl egyéb projekttermékek is
születtek.
Az idegen nyelvi órákon (orosz, angol, német) készítettünk például tablókat az adott nép karácsonyi népszokásaival kapcsolatosan. Az anyaggyűjtés egy része, illetve a tablóhoz kiválasztott anyagok megszerkesztése, nyomtatása részben az informatika órákon, részben tanórán kívül zajlott, maga a tablókészítés pedig az említett tanórákon valósult meg, a szaktanárok (Maruzs László, Utassy Judit és Soósné Lehoczki Beáta) irányításával.
A tablókon kívül egyéb, a kreativitást és a manuális képességeket fejlesztő tárgyi produktumok is születtek, az osztály valamennyi tanulójának bevonásával, Maruzs Orsolya osztályfőnök irányításával. Készültek karácsonyi üdvözlőlapok, öntöttek gyertyát, megalkották a betlehemes műsor meghívóit, fűztek gyöngyöt, illetve a papír- és egyéb alapú karácsonyi dekorációk születtek a projekt részeként, részben osztályfőnöki órán, részben pedig a tanítási órák után.
A tanulók szívesen vettek részt ezekben a munkafolyamatokban is. Felismerték, hogy együtt dolgozni jó, valamint azt is, hogy az itt tanultakat a magánéletükben is hasznosíthatják, például a kreatív karácsonyi ajándékok készítése, vagy az ötletes csomagolás során.
Hasznos is, kellemes is volt ez a projekt tanárnak, diáknak egyaránt. Szolgálta az osztály összekovácsolását, közösséggé formálását, a pedagógus – tanítvány viszony elmélyítését, de szolgálta az adventi hangulat megteremtését, a karácsonyvárást is.


Zárszóként annyit mondanék még, hogy az első félévet összességében sikeresnek tekintem; de nem feledkezhetünk meg az elkövetkező időszakban előttünk álló feladatokról sem.
Kiemelt tavaszi programunk
a 10. B témahete: Fáy András és a reformkor, melynek időpontja: április 4 – 8., felelőse a magyar- és a történelemtanár, azaz Godó Viktória és Gergelyné Peteh Piroska. Szintén nagy munka lesz a 10. B – három hetet meghaladó projektje: Hagyományok az iskolában és azon túl; melynek időpontja: 2011. márc. 28 – ápr. 20., felelőse az osztályfőnök, Dömötör Győzőné, őt én segítem. Projektmunka: tablók („B” épület vitrinjeinek frissítése céljából is), illetve a Fáy Nap ünnepi műsora, vetélkedő Telekné Telek Mária kolléganő irányításában, a felsőbb évfolyamokat (is) megcélozva.
A témahét óravázlatait, illetve a témahét és a projekt forgatókönyvét és egyéb anyagait legkésőbb egy héttel azok kezdete előtt kérem leadni, elektronikus formában. Az összegző értékelést a felelősöknek a program zárása utáni héten kell elkészíteniük. Ezt szintén elektronikus formában kérem majd.Bátonyterenye, 2011. 01. 14. Soósné Lehoczki Beáta
programfelelős


3. számú nyilvános tájékoztatásNÓGRÁDKOMP -TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189


3. sz. tájékoztató


A második félév két nagy célkitűzése a Fáy András és kora elnevezésű témahét és a Hagyományok az iskolában és azon túl fantázianévvel ellátott három hetet meghaladó projekt lebonyolítása volt; mindkettő a 10. B osztályt (21 fő) érintette, s mindkettőt sikerrel valósítottuk meg. (Ezekről is találhatnak érdekességeket honlapunkon.)témahetet a 2011. április 4-8. közti, „A” héten tartottuk. Mind a különböző tanórákon, mind pedig a tanórán kívüli foglalkozáson igyekeztünk megismertetni a tanulókat többek között a reformkor társadalmi, történelmi, irodalmi, közéleti és egyéb irányú kulturális törekvéseivel, eredményeivel, középpontban a hazaszeretet, honismeret, a múltunk, kulturális hagyományaink iránti tisztelet érzésének, illetve az ezen fogalmakhoz tartozó tudásanyagnak az erősítésével, elmélyítésével.
Rendeztünk mesemondó versenyt, s emellett - azon túl, hogy honismereti projektmunkákat is készítettek a tanulók - a tanórák széles választéka valósította meg a témahét célkitűzését, gazdag módszertani repertoárral.
A három hetet meghaladóprojektre 2011. 03. 28 - 04. 29. között került sor.
Tizedikesekről lévén szó, olyan projektet akartunk választani, amely témájában és módszereiben közel állhat a tanulók korosztályához, és amellyel kapcsolatban vannak előismereteik.
A projekt főbb elemei a következők voltak:

Tavaszi, húsvéti népszokások
Húsvéti díszek készítése, tojásfestés
Tavaszi népi játékok
Jeles napok, világnapok - A Föld napja
Szakirodalom, szépirodalmi, zenei és egyéb anyag gyűjtése az 1 - 4. pontokhoz kapcsolódóan
Környezetvédelmi naptár (tavasznaptár) készítése
A költészet napja - szakirodalom, szépirodalmi és zenei anyag gyűjtése a költészet napjával kapcsolatosan - a rádiós műsorhoz, az anyag begyakorlása, felvétele
A hulladékhasznosítás és - újrafeldolgozás lehetőségei a húsvéti díszek készítésében
Szemléltető anyagok készítése: tablók a tavaszi ünnepkörben, anyanyelven és a tanult idegen nyelveken
A magyar nyelv hete - vetélkedő
Fáy Nap - zenés irodalmi összeállítás, szakirodalom, szépirodalmi és zenei anyag gyűjtése az iskolanapi élő műsorhoz, illetve a műsor begyakoroltatása, előadása
Hermann Ottó biológiaverseny
szerint - az előző féléves projekthez hasonlóan - a diákok most is szívesen közreműködtek valamennyi felsorolt munkafolyamatban, annál is inkább, mivel élet közeli feladatokat kaptak, kiélhették kreativitásukat, ötleteik meghallgatásra találtak. Hasznos is, kellemes is volt ez a projekt tanárnak, diáknak egyaránt.
Ezt az évet mind a témahetek, mind a három hetet meghaladó projektek tekintetében sikeresnek mondhatjuk. Úgy gondolom, érdemes lenne az idén választott témákat fejleszteni tovább a következő tanévekben.

Bátonyterenye, 2011. 05. 24. Soósné Lehoczki Beáta programfelelős-???- | -???-