BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium


-???-

Fáy Nap

Innováció > 3 hetet meghaladó projekt - 2. félév > Hagyományok az iskolában és azon túl

Fáy András - emlékműsor
április 20. műsort szerkesztette és a szereplőket felkészítette: Dömötör Győzőné, Soósné Lehoczki BeátaDanyikó Gergő:
Csak bot és vászon
éjjel és nappal,nem bot és vászon,
úgyhogy egészen lesoványodott,zászló.
s áll, mint egy vézna, apostoli szónok
a háztető ormán,beszél,
egyedül,lobog.
birkózva a csönddel és a viharral,lázas.
haszontalanul és egyre fönségesebben,önkívületben van
lobog,utca fölött.
beszél.öllengő magasan,
Lelkem, te is, te is -ész az égben
ne bot és vászon -hirdet valamit,
légy zászló.már megszokták és rá se figyelnek,alszanak is. (Kosztolányi D: Zászló)

: Kormorán - Zászló 3. versszak

Bada Bálint:
Szép vagy o hon; bérc, völgy változnak gazdag öledben,éridet országos négy folyam árja szegi;
Ám természettől mind ez lelketlen ajándék:á csak fiad szent akaratja tehet.
(Vörösmarty M: Magyarország címere)
: Kormorán - Zászló 1. versszak

Koháry Nikolett:

föld dús, a föld jó, a föld embernek való.hasadj meg a talpam alatt földem.csúcsát ne hajlítsd meg.habját ne duzzaszd meg.ókat ne vess ki éj felén,kínálj kővel kenyér helyett.

látnivaló szemébe ne vágj port,szemekre adj gyógyító sarat.
Ölelj meg, ölelj meg,anyánk az ég alatt.
áplálj borral-búzával földem.verítékével földem.őszülj meg érettem, mint az Isten,ne gügyögd el a gondok javát.öldem, te testem,vágy, te Ararát.
ötőm tebenned.övőm tebenned.meg engem. Ne vess meg engem.
Áld meg engem. Hallgass meg engem.öldem te szent.ám, hazám, szerelmem.

(Kerényi G: Terra humana)

Nándori Tímea:

Miféle beszéd ez?
Idegen meg nem érti.aki csak ezt beszéli -
Mindenütt idegen.
ízözön örvényében elárvult régi fészek,tudtál megmaradni,
keselyük őrületében,szőtte gerle-szállás,
testvértelen magányban?
hoz neked naponként olajágat?nógat a partra:
Megtérhetsz szárazon?!vérhabos sziklák közt értél partot te mindig,örök forgásban kerülget a téboly,
pontot a pörgő tér,
a bezárult kör közepében …Ég. Hal. Kő. Szél. Víz….
Szeretsz? Szeretlek!
magammal, anyám sütötte kenyérkét.áztatlak idegen tengerekben,tisztán kiemellek a hullám-törte hínárból.
testté lett csoda - létem a rendjeled:ázszor kiirtott néped -
ki tudja, hogy? -
élve maradt!lám, a boldogabbak bámulva körülállnak-egy árva szót sem értenek az egészből.
mint élő vizet ízlellek én:ásom vagy, s álorcám, ha kell:ég-gyökerem,
megtartóm messzi-földön,haza-vezérlő pásztor-csillagom. (Garai G.)

: Máté Péter - Hazám (Ez itt az én hazám)

Gál Beatrix:

a pénz, nem a hír, nem a medáliák, kötelesség bűvöltje volt.
Őrá is rá volt bízva a világ,feledte, úgy írt le minden sort.
(István M: Kötelesség)

Radics Martin:

"…ha Széchenyi nincs, őt illeti a ,legnagyobb magyar' titulusa, ha Deák nincs, ő nevezhető a ,haza bölcsének' - így azonban maradt végig a ,nemzet mindenese'." írja Fáy Andrásról „a nagy palóc”, Mikszáth Kálmán.

A következő összeállítással a reformkor író-nevelő, szervező egyénisége, iskolánk névadója előtt tisztelgünk.
: Máté Péter - Hazám (Ez itt az én hazám)


Gál Beatrix:

…… szakadott a fal, s a visszanyögő hangszirt erdeje közt zúg vala lábam alatt.hév kebelem dobogott, s e könny, mely forra szememben,Titkosan omladozó szent Haza, néked ömölt.
(Kölcsey F: Régi várban)

Danyikó Gergő, Bada Bálint, Radics Martin:
az emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhetetlen föltétele.a hazát! Boldog leszesz, ha a férjfikor napjaiban e szavakat úgy fogod érthetni, úgy fogod érezhetni, mint kell. Hazaszeretet egyike a kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek; de sok kívántatik, míg annak tiszta birtokába juthatunk.
ókor szokjál e gondolathoz: a társaságban született ember nem önmagáé. Használni akarod a társaságot? Úgy mindent kell tenned annak fenntartására, mi saját erődtől kitelik.
örekedjél ismeretekre! De ismeretekre, melyek ítélet s ízlés által vezéreltetnek.ányt a munkás élettel egybekötni: ez a feladás, mire a köztársaság férjfiának törekednie kell.
egyes ember, még a legnagyobb is, parányi része az egésznek; s minden rész az egészért lévén alkotva: azért kell munkálnia is. (Kölcsey F: Parainesis - részletek)

Danyikó Gergő, Bada Bálint, Radics Martinátorság ad erőt, pályán a gyáva hanyatlik:Bátran lépj, hogy utóbb fény koszorúzza fejed. állj versenyre, magyar; s fog kelni körűled az élet. tekints. A pálya kicsiny; túl rajta nagyobb vár. pálya dicső, ha belőle hazádra derűl fény. üzdeni s győzni tanúlj. Kell küzdeni s győzni hazádért. (Kölcsey F: Versenyemlékek)

Csík Pálma:
……jer, magyar, e naponNyisd meg dicsőült szent királyidTemplomait, s leborulva áldozz.
ízzál, s virágzóbb századokat remélj!Eldődeidnek szép kora visszatér;lelkeden tartsd, mennyi sok szentVérbe került az igaz dicsőség. (Berzsenyi D: A tizennyolcadik század)

Csík Pálma, Gál Beatrix, Bada Bálint:hazádat és ne mondd:A néma szeretetSzűz mint a lélek, melynek amég nem véthetett. Tégy érte mindent: éltedet,Ha kell, csekélybe vedd;De a hazát könnyelmüenKockára ki ne tedd. Tűrj érte mindent ami bánt,Kínt, szégyent és halált;De el ne szenvedd, el ne tűrdVéred gyalázatát. S ne csak veszélyben légy serény,A béke vészesebb,S melyet vág álmos népeken,Gyógyíthatlanb a seb. Gondold meg, mennyit érsz: eszed,Szived, pénzed, karod,S fukar légy, alkván a honért,Ha azt feláldozod. Te még, oh honfi, ébren állj,Remélni, tenni hő,Míg a honból, kin lelked függ,Van egy darabka kő. midőn setét lesz a világÉs minden tűz kiég,A honfiszívben fennmaradEgy élő szikra még. S hol honfi húnyt, e szikra égFenn a sírhalmokon,Bal századoknak éjin átE lángban él a hon.
szikra a hon napja lesz,S hol fénye hőn ragyog,Az élet a hon kebelénUjúlva feldobog. És újra felvirúl a föld,Amerre a szem néz,És minden, aki rajta él,Munkára tettre kész. S a nemzet isten képe lesz,Nemes, nagy és dicső,Hatalma, üdve és neveAz éggel mérkező. Oh honfi, őrizd e tüzetS ne félj, ha vész borúl:E szikra fényt ad és hevetS ég olthatatlanúl.
(Vörösmarty M: Honszeretet - részletek)
Radics Martin:
kétes csillag mily sorsot küld le hazánkra,bölcs a földön jóslatot adni tudó;De ha erős akarat fűz láncot honfi szivekből,És soha nem fordúlt arccal az ügyre tekint,Aggodalom nélkűl mehetünk a sorsnak elébe:Élni fog a nemzet s állni szilárdan a hon. (Vörösmarty M: Emléksorok Fáy Andrásnak)
: Oláh Ibolya - Magyarország 1. versszak

Koháry Nikolett, Nándori Tímea:
Vagy félezernyi dalt megírtams e szót: magyar,még le nem írtam.Csábított minden idegen bozót,minden szerelmet bujtató liget.Ó, mily hályog borult szememre,hogy meg nem láttalak,te elhagyott, te bús, kopár sziget,magyar sziget a népek Óceánján!Mily ólom ömlött álmodó fülembe,hogy nem hatolt beléa vad hullámverés morzsoló harsogása,a morzsolódó kis sziget keserű mormogása.Jaj, mindenből csak vád fakad:miért kímélted az erőt,miért kímélted válladat,miért nem vertél sziklatöltést,erős, nagy védőgátakat?Elhagytam koldus, tékozló apámats aranyat ástam, én gonosz fiú!Mily szent vagy te, koldusságs te sárarany, te szépség, mily hiú!Koldusapám visszafogadsz-e,bedőlt viskódban helyet adsz-e,ha most lábadhoz boruloks eléd öntöm minden daloms férges rongyaid csókkal illetems üszkös sebeid tisztára nyalom?Nagy, éjsötét átkot mondok magamra,verset, mely nem zenél,csak felhörög,eget-nyitó, poklot-nyitóátkot, hogy zúgjon, mint a szél,bőgjön, mint megtépett-szakállú vén zsidózsoltáros jajgatásaBabylon vizeinél:évé változzék a víz, mit lenyelek,téged elfelejtelek!izzó vasszegetüssenek át,nem téged emleget!únyjon ki két szemem világa,nem rád tekint,épem, te szent, te kárhozott, te drága!
(Dsida J: Psalmus Hungaricus): Oláh Ibolya - Magyarország 3. verszak

Fáy András, a "nemzet mindenese" - Iskolanap Bátonyterenyén

Intézményünk, a BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium - több évtizedre visszatekintő szép hagyományát követve - 2011. április 20-án is megrendezte a névadóról elnevezett iskolanapot.
A rendezvény hangulatát - a zászlók bevonulása után - a Himnusz hangjainak felcsendülése alapozta meg. Diákjaink irodalmi műsorral állítottak emléket Fáy Andrásnak, hangsúlyozva a hon, a nemzeti jelképek, az anyanyelv ápolása, a hazáért való tenni akarás aktualitását; dicső elődeinket, reformkori nagyjainkat állítva példaként a jelenkor embere elé.
"… hitvallásom vagy, s álorcám, ha kell:
léggyökerem,
megtartóm messzi földön,
s hazavezérlő pásztor - csillagom." - foglalható össze Garai Gábor soraival az összeállítás talán legfontosabb üzenete.
A verses - zenés műsort követően Pál István tagintézményvezető - helyettes beszélt az iskolanapok, s kiemelten a Fáy nap jelentőségéről, hangsúlyozva névadónk példa értékű emberi - közéleti tevékenységét, munkabírását, sokoldalú érdeklődését, keativitását, a jó ügy melletti töretlen hitét, kitartó akaraterejét. Az ünnepi beszéd "vetek, mert aratni akarok" gondolata mintaként állhat iskolaközösségünk előtt.
A köszöntő után a - szintén hagyományosnak tekinthető - díjak átadása következett.
A tanulói szavazatok alapján az "ÉV TANÁRA" címet idén Fodor Péter és Gyüre Zsolt pedagógusok kapták, míg az "ÉV DIÁKJA" elismerő oklevelet - a nevelőtestület szakmai döntése értelmében - két 11. A osztályos tanuló, Danyikó Gergő és Nándori Tímea Csilla vehette át. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a városi rendőrkapitányság jóvoltából, idén is négy rendész fakultációs diákunk nyerte el az "ÉLENJÁRÓ RENDÉSZ NÖVENDÉK" elismerést, amelyet Lengyel Tamás rendőr alezredes, Bátonyterenye rendőrkapitánya adott át. Az oklevél és a hozzá tartozó jutalom átvételére ezúttal Csík Pálma 9. A, Kertész Dávid 10. A, Gál Beatrix 11. A és Csonka Arnold 12. A osztályos tanuló bizonyult méltónak. Ezt követően jutalmazták az iskolai rajz-, környezetvédelmi- és helytörténeti versenyeinek helyezettjeit is.
Az iskolanap ünnepi részét követően a szakmai programok gazdag választékából válogathattak a tanulók. Rendeztünk idegen nyelvi versenyeket; környezetvédelmi vetélkedőt a Föld világnapja, magyar nyelvit a magyar nyelv hete alkalmából. Volt fodrászbemutató, kézműves műhely, de a diákok kipróbálhatták ügyességüket, jártasságukat is - többek között a lövészet, az informatika vagy a matematika terén. A keleti kultúrák iránt érdeklődők izgalmas, személyes tapasztalatok átadásával tarkított útifilmet tekinthettek meg, mások részt vehettek egyéb filmvetítésen is.
A Fáy napot olyan sportprogramokkal zártuk, amelyekre egyénileg is, csoportokban is nevezhettek tanulóink.Bátonyterenye, 2011-04-20 Soósné Lehoczki Beáta programfelelős


-???- | -???-