BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium


-???-

Fáy András és kora

Innováció > Témahét - 2. félév > Fáy András és kora

A témahét részletező leírása - 10. B osztály


Április 4. hétfő

1.óra: :A reformkor meghatározása, jelentős alakjai - PPT, tanári előadás, illetve tanulói kiselőadás, majd közös vázlat készítése (IKT)
2. óra: /matematika:Franciaórán a szókincs gazdagítása és gyakorlása volt q feladat a család témakörben, kiegészítve a birtokviszony különböző kifejezési módjaival (Fáy francia nyelvű életrajza)Matematikaórán az iskolánk névadójával kapcsolatos kérdésekre válaszoltak a tanulók - csoportmunkában, majd a reformkor nagy alakjai következtek - tanulói beszámolók
3. óra: /angol: Angolórán anyaggyűjtés az internet segítségével (a 19. és a 21. századi Magyarország összehasonlítása volt a téma a megadott szempontok alapján - IKT óra). Matematikaórán az iskolánk névadójával kapcsolatos kérdésekre válaszoltak a tanulók - csoportmunka, majd a reformkor nagy alakjai következtek - tanulói beszámolók
4. óra: ének:Liszt Ferenc életéből jelenetek felvillantása, Erkel Ferenc munkássága (operarészletek meghallgatása), toborzó (drámajáték)
5. óra: : Fáy életének feldolgozása, Nógrád megyei vonatkozásainak megbeszélése csoportmunkában, majd tanulói beszámolók (ezt követte a csoport munkáinak értékelése, illetve a tanulók önértékelése)


Április 5. kedd

1. óra: alapozó:Környezetvédelem a reformkor tükrében (PPT - tanári előadás)
2. óra: alapozó:Folyószabályozás a reformkorban (PPT - tanári előadás)
3. óra: és: A testnevelés és a sport a nemzeti felemelkedés szolgálatában,
Wesselényi és Széchenyi szerepe(PowerPoint bemutató a tanári előadáshoz, valamint „csónakda” tervezése - csoportmunka)
4. óra: : Szemléltető tabló készítése

5. óra: öldrajz:Az új ismeretek feldolgozása csoportmunkában


Április 6. szerda

1+2. óra: és:Kezdeményezések az iskolai testnevelés bevezetéséről, Fáy Óramutató című röpiratának, illetve „Próbatétel a mai nevelés két nevezetes hibáiról” korábbi művének értelmezése (IKT)
3. óra: /matematika:Fordítási gyakorlatok angolórán (Fáy élete, valamint három Fáy-mese értelmezése, összefoglalása, az ismeretlen szavak szótárazása). Matematikaórán Fáy András és az első hazai takarékpénztár létrehozása - tanári előadás, a takarékszövetkezetek és a bankok feladatai, az elnevezések közötti különbségek, százalékszámítási feladatok
4. óra: ógia:Az új ismeretek feldolgozása csoportmunkában
5. óra: ályfőnöki:Életmódtörténet (A reformkorra jellemző étkezési szokások, öltözetek, hajviselet, a kor művészeti irányzatai - differenciálás, totó Fáy életéről - pármunka, valamint IKT- eszközök használata az anyaggyűjtés során)

6. óra: örténelem: Országgyűlési felszólalások - szerepjáték (előzetes felkészülés alapján: Fáy András, Széchenyi és Kossuth felszólalásai), valamint Fráter Erzsébet, Torma Zsófia és Kossuth Zsuzsa leveleinek feldolgozása


Április 7. csütörtök

1. óra: /matematika: Franciaórán Fáy családfájának lerajzolása - önálló munka, Fáy családi kapcsolatai - kérdőív kitöltése, ellenőrzés frontális osztálymunkával, a múlt idő helyes használata - tanári előadás. Matematikaórán Fáy András és az első hazai takarékpénztár létrehozása - tanári előadás, a takarékszövetkezetek és a bankok feladatai, az elnevezések közötti különbségek, százalékszámítási feladatok
2. óra: émia: Új ismeretek feldolgozása - csoportmunka
3. óra: /informatika: Adatbázis létrehozása - Fáy András műveinek felhasználásával
4. óra: /informatika: Különböző feladatok megoldása a létrehozott adatbázisban
5+6. óra: : Fáy- mesék feldolgozása, értelemzése (a halk és a hangos olvasás gyakorlása, az értő olvasás gyakorlása), valamint a mesemondó verseny előkészítése (a terem berendezése, dekoráció készítése)Április 8. péntek

1. óra: alapozó: Széchenyi István munkássága (IKT - eszköz használata)
2. óra: : Hangos könyv (mek.hu) - Részletek a Bélteky - ház című Fáy-regényből, tanulói kiselőadások, SDT- portál használata, a témahéten nyújtott teljesítmények tanári értékelése, valamint tanulói önértékelés

3. óra: örténelem:Ki mit tud a reformkorról? - kvízjáték, csoportmunka - források feldolgozása
4. óra: alapozó:Vásárhelyi Pál érdemei a reformkorban (IKT - óra)
5. óra: /francia:Matematikaórán százalékszámítási feladatok, függvénytáblázat használata. Franciaórán Fáy életének rövid összefoglalása múlt időben, Fáy - mesék kifejező, helyes olvasása, összefoglalása francia nyelven, Meseillusztráció készítése - tetszőleges technikával (tanári értékelés, oklevelek átadása)
6. óra: /matematika: Angolórán a tanulók Fáy András meséiből bábjátékot adtak elő. Matematikaórán százalékszámítási feladatokat oldottak meg a diákok, valamint gyakorolták a függvénytáblázat helyes használatát.
Bátonyterenye, 2011. 04. 18.

Godó Viktória
szaktanár


FÁY ANDRÁS ÉS A REFORMKOR- TERVEZET

FORGATÓKÖNYV - ELEMEK

Forgatókönyv - elem

Részletes tartalom

1. Cél, célrendszer

Fő cél:a reformkor, illetve Fáy András művészetének megismerése, valamint az ehhez szükséges ismeretek elmélyítése tanórákon és tanórán kívül

2. Téma: Fáy és a reformkor

Altémák:

A reformkori Magyarország
Fáy András élete
Fáy András állatmeséinek értelmezése
Iskolánk névadója (totó)
Jelenetek a reformkorból
A reformkor nagyjai
Illusztrációk készítése (Fáy - állatmesék)
Az első takarékszövetkezetek, bankok (matematikai számítások)

Időutazás a XIX. századba (divattudósítás, táplálkozás, hajviselet)

Reformkori ételek (étlap készítése)

A reformkor művészeti irányzatai

Mesemondó verseny / tanórán kívüli /

Adatbázis tervezése, létrehozása (Fáy - művek)

Küzdelem az iskolai testnevelés megteremtéséért a reformkorban

Iskolatörténeti totó

Tablók, szemléltető eszközök készítése az iskolában

3. A pedagógus feladatai

- a célrendszer meghatározása, lebontása
- tervezés
- ötletgyűjtés
- anyaggyűjtés (szellemi és tárgyi)
- a tanulók felkészítése, motiválása
- szervezés
- a feladatok leosztása csoportra, tanulópárokra, tanulóra
- irányítás
- visszacsatolás
- a munka értékelése

4. Előismeretek, gyűjtés

a) a pedagógusokra vonatkozóan:

környezetvédelmi és természettudományi munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal - belső továbbképzés révén
a társadalomtudományi és idegen nyelvi munkaközösség tagjainak, valamint a testnevelő tanár előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal - belső továbbképzés révén
az osztályfőnöki munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal - belső továbbképzés révén
űjtés:
ötletbörze, , zenei és képzőművészeti anyag, szépirodalom, szakirányú szövegek szövegértési feladatokhoz, témaorientált feladatok gyűjtése a tanórákra

segédeszközök az alkotó munkához (irodaszer stb.)

b) a tanulókra vonatkozóan:

a tanulói (elméleti és gyakorlati) előismeretek feltérképezése űjtés:
ötletbörze, , zenei és képzőművészeti anyag, szépirodalom, szakirányú szövegek szövegértési feladatokhoz, témaorientált feladatok gyűjtése a tanórákraék anyag,édeszközök a tényleges alkotó munkához (festék, ragasztó stb.)

5. Szervezeti keretek

Külső segítő: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
Bevont tanulócsoportok: 10. B (21 fő)
Szervezési forma:
- tanórákon - 'A' heti órarend szerint, valamennyi tanórán
- tanórán kívül
Időkeret: 2011. április. 4 - 8.
Bevonható tantárgyi területek: valamennyi tanult tantárgy

6. Tanulásszervezési eljárások

- brainstorming
- kutatómunka (könyvtár, internet)
- alkotóműhely (tabló- és plakátkészítés, szemléltető anyagok készítése)
- projektmunka
- csoportmunka
- pármunka
- egyéni és frontális munka
- előadás
- kiselőadás
- gyűjtőmunka
- forráselemzés
- IKT - eszközökkel támogatott órák (videó- és zenei anyag közös feldolgozása, Power Point előadások, internethasználaton és szövegszerkesztő használatán alapuló órák)
- vita
- prezentáció készítése, bemutatása
- feladatlap, teszt

7. Tanulási folyamat leírása (környezet, tevékenységek, módszerek, eszközök)

A hét számos tanóráját Fáy és a reformkor köré szervezzük - órarend szerint. Helyszín: az adott tanterem, az iskolai könyvtár, az informatika terem és a labor.
Tanórán kívüli keretek között látogatunk el a városi Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárba, illetve szervezzük meg mesemondó versenyünket az iskolai könyvtárban.
Szükséges az alábbiak biztosítása:
- információszerzési lehetőségek (könyvtár, szakkönyvek, folyóiratok, internet, tanári segítség)
- technikai eszközök, feltételek (nyomtató, internetkapcsolat és működőképes számítógépek)
- tárgyi eszközök (irodaszerek, pl. tűzőgép, ragasztó, ollók, papír, karton, festék, színes, filc, ecset stb.)
- helyszín (laborok, konferenciaterem, tanterem, stúdió, könyvtár, informatika terem)

8. Kompetencia/képesség fejlesztési területe

Kompetenciaterületek:
a) a tanulás elsajátítása
b) szociális és állampolgári
c) természettudományos
d) anyanyelvi
e) digitális
f) idegen nyelvi
g) matematikai
h) esztétikai - művészeti tudatosság és kifejezőkészség
i) kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
j) kulturális tudatosság és kifejezőkészség
Fejlesztési területek:
A) Személyes kompetenciák:
- kreativitás,
- önszabályozó, önfejlesztő képesség,
- befogadói-, önkifejező készség
B) Kognitív kompetenciák:
- kommunikatív (ábraolvasás, ábrázolás; anyanyelvi és idegen nyelvi beszéd, olvasás szövegelemzés, szövegértés - szövegalkotás;
- gondolkodási (kombinatív, konvertáló, logikai, rendszerező),
- tudásszerző (ismeretszerző, alkotóképesség, problémamegoldó, összefüggést kezelő képesség),
- tanulási (ismeretelsajátító, motívumelsajátító)
C) Szociális kompetenciák:
- együttélési képességek: empátia, alkalmazkodóképesség, elfogadó - képesség, tolerancia,
- együttműködési képességek: felelősségvállalás, szabálykövetés, segítségnyújtás és a segítség elfogadásának képessége,
- érdekérvényesítő képesség (a siker és kudarc feldolgozása, alá- és fölérendeltség elfogadása, versengési képesség)

9. Értékelés, visszacsatolás

A) óránkénti, témánkénti és összegző értékelés a pedagógusok részéről (szaktanár, osztályfőnök)
B) önértékelés, egyéni és csoportos értékelés a diákok részéről
C) pozitív visszacsatolás (az iskolavezetés részéről, a bevont pedagógusok és diákok számára egyaránt), a pedagógus részéről a diákok felé, illetve a nyilvánosság biztosításával (honlap, BátonyterenyeTV)

Bátonyterenye, 2011. 03. 28.

 
 

Godó Viktória programfelelős

A bevont diákok a Fáy András és kora témahétről

„A reformkor más szemszögből nézve érdekes volt, az országgyűlési rész, a beszédek is jók voltak. A mesemondó versenyen a tréfás meséket érdeklődéssel hallgattam (az enyém tetszett.” (Balogh Sándor)

„A témahét jó kis kikapcsolódás volt a hétköznapokból. A tanárok is lelkesek voltak. Az is tetszett benne, hogy a végén a munkánkért jutalmat is kaptunk. Az osztályból néhányan lehettek volna jobbak, de lehetett volna rosszabb is.” (Szikora Dávid)

„Nem volt rossz a projekt hét.” (Pirók Richárd)

„Nagyon tetszett ez a hét. Jó volt együtt dolgozni, és hogy nem nagyon tanultunk. Plakátot is jó volt készíteni híres emberekről. Nagyon tetszett minden.” (Bóres Dorottya és Vaspál Nikolett)

„Nekem az tetszett, hogy nem tanultunk a témahéten. Plakátot csináltunk és mesemondó verseny volt. Nagyon izgalmas volt, csak az nem tetszett, hogy egész órán kameráztak és fényképeztek, de ezen kívül nagyon tetszett.” (Suha Róbert)

„Nem voltam sajnos a témahéten. A többiek elmondása szerint nagyon jó volt a csoportmunka, csak a kamerázás nem tetszett nekik. Nagyon bánom, hogy nem voltam itt, de ha olyan volt, mint tavaly, akkor biztosan nagyon jó volt.” (Adorján Klaudia)

Nekem nem tetszett, hogy folyamatosan kameráztak, fényképeztek, amúgy ezen kívül jól éreztem magam, sok érdekes dolgot csináltunk.” (Nagy Dávid)

Nem tetszett, hogy folyamatosan kameráztak, meg hogy csináltak vagy 600 képet, viszont tetszett, hogy érdekes volt, amit csináltunk.” (Szabó Krisztián)

„A témahét elég jó volt. Jópofa feladatok és tevékenységek voltak. Kicsit zavart a kamera, de egy idő után már fel sem tűnt. Magammal elégedett voltam, a maximumot nyújtottam.” (Berki Milán)

„Szerintem jó volt a témahét, nagyon jól szórakoztam, az osztálytársaim is sokkal szorgalmasabbak és fegyelmezettebbek voltak a megszokottnál. Jól együtt tudtunk dolgozni mi is és a tanáraink is. Nekem majdnem minden tetszett. Szerintem én, amiben bírtam mindenben kivettem a részem. Volt, aki nem nagyon díjazta a hetet, sőt nagyon együtt sem akart velünk működni. A kamerázás is jó dolog, mert igenis had tudja meg más tizenéves is, hogyha akarunk és odafigyelünk, mi is lehetünk jók, nemcsak mások. Nekem tetszett, remélem, hogy jövőre is lesz, és ilyen jól sikerül.” (Csikós Petra)-???- | -???-