BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium


-???-

Témahét

Innováció > Hulladékgazdálkodás

NÓGRÁDKOMP – TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189Iskolánk, a BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium, a 2009/2010-es tanévben vezette be a témahetet mint új tanulásszevezési eljárást, a TÁMOP 3.1.4. kapcsán.

Környezetvédelmi iskola lévén és a probléma aktualitása okán a Hulladék hete elnevezést adtuk e hétnek, s a hulladékhasznosítással, hulladék – újrafeldolgozással, a természetvédelemmel, a környezetszennyezéssel kapcsolatos problémakört jártuk körül. Miután a pályázatban két témahét megvalósítását vállaltuk, a feladatba két környezetvédelmi orientáltságú szakközépiskola osztályt vontunk be, azaz két témahetet teljesítettünk, folyamatos időtartammal. A témahetet mindkét osztály esetében összekötöttük a háromhetet meghaladó projekttel, a hasonló téma okán (Hulladékból haszon). Így a témahét (március 1 – 5.) adta meg a ráhangolást, teremtette meg az elméleti alapokat a projektmunkához.

A helyszín az iskola és a város volt, külső előadókat – a korábban tervezettekkel ellentétben – nem sikerült bevonnunk, ezt az új tanulásszervezési eljárást tanórai kereteken belül valósítottuk meg. A márc. 1 – 5. héten a két bevont osztály valamennyi tanóráján a választott témát jártuk körül, minden tantárgy anyagát a téma köré szerveztük, a legkülönfélébb nevelési módszerek alkalmazásával. Kiemelt célunk volt a NAT-ban megjelölt kompetenciaterületek mindegyikének fejlesztése.

Pozitívumként tapasztaltuk, hogy a témahét valóban az adott téma többoldalú feldolgozását teszi lehetővé, emellett sikerélményhez juttatja a hagyományos módszerek szerinti oktatás során kevés vagy kevesebb sikert megélt tanulókat is. Így könnyű volt ráhangolni őket a három hetet meghaladó projektben való intenzív munkára is.Bátonyterenye, 2010-04-23 Soósné Lehoczki Beáta szakmai vezető


Forgatókönyv – elem

Részletes tartalom

1. Cél, célrendszer

Fő cél: a környezettudatosság erősítése, az ehhez szükséges szakmai ismeretek elmélyítése tanórákon és tanórán kívül

2. Téma:
A hulladék hete

Altémák:

1. A környezetvédelem alapfogalmai
2. A hulladék fogalma, fajtái
3. A hulladékhasznosítás és – újrafeldolgozás lehetőségei általánosságban; a hulladék körforgása
4. Környezetszennyezés, a környezet veszélyeztetettsége
5. A táj, a természet mint eszköz az irodalomban és a művészetekben
6. A földi élet fenntarthatóságának kérdései
7. A környezet hatása egészségünkre
8. A hulladékhasznosítás és – újrafeldolgozás lehetőségei a mindennapi gyakorlat szintjén (matematikai, fizikai, kémiai számítások)
9. A víz veszélyeztetettsége és újrahasznosítási lehetőségei
10. Az EU és Magyarország hulladékhasznosítása
11. Az emberi civilizáció jövője
12. A természet hatása a társadalomra
13. A radioaktív hulladékok és biztonságos elhelyezésük
14. A hulladék fogalmának, felhasználásának történeti változásai
15. A tudatos vásárló/fogyasztó
16. Tablók, szemléltető eszközök és mindennapi használati tárgyak készítése az iskolában felelhető hulladékok felhasználásával

3. A pedagógus feladatai

a célrendszer meghatározása, lebontása
- tervezés
- ötletgyűjtés
- anyaggyűjtés (szellemi és tárgyi)
- a tanulók felkészítése, motiválása
- szervezés
- a feladatok leosztása csoportra, tanulópárokra, tanulóra
- irányítás
- visszacsatolás
- a munka értékelése

4. Előismeretek, gyűjtés

a) a pedagógusokra vonatkozóan:
- a környezetvédelmi és természettudományi munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal – belső továbbképzés révén
- a társadalomtudományi és idegen nyelvi munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal – belső továbbképzés révén
- az osztályfőnöki munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal – belső továbbképzés révén
Anyaggyűjtés:
ötletbörze, zenei és képzőművészeti anyag, szépirodalom, szakirányú szövegek szövegértési feladatokhoz, témaorientált feladatok gyűjtése a tanórákraék anyag,édeszközök az alkotó munkához (irodaszer stb.)
b) a tanulókra vonatkozóan
- a tanulói (elméleti és gyakorlati) előismeretek feltérképezése
Anyaggyűjtés:
ötletbörze, zenei és képzőművészeti anyag, szépirodalom, szakirányú szövegek szövegértési feladatokhoz, témaorientált feladatok gyűjtése a tanórákraék anyag,
segédeszközök a tényleges alkotó munkához (festék, ragasztó stb.)

5. Szervezeti keretek

Külső segítő: Ady Endre művelődési Központ és Könyvtár, Észak – Mátra Környezetvédelmi egyesület
Bevont tanulócsoportok: 9. B (22 fő), 11. B (23 fő)
Szervezési forma:
- tanórákon – ’B’ heti órarend szerint, valamennyi tanórán
- tanórán kívül
Időkeret: 2010. márc. 1 – 5.
Bevonható tantárgyi területek: valamennyi tanult tantárgy

6. Tanulásszerve-zési eljárások

brainstorming
- kutatómunka (könyvtár, internet)
- alkotóműhely (tabló- és plakátkészítés, szemléltető anyagok készítése)
- projektmunka
- csoportmunka
- pármunka
- egyéni és frontális munka
- előadás
- kiselőadás
- gyűjtőmunka
- forráselemzés
- IKT – eszközökkel támogatott órák (videó- és zenei anyag közös feldolgozása, Power Point előadások, internethasználaton és szövegszerkesztő használatán alapuló órák)
- vita
- prezentáció készítése, bemutatása
feladatlap, teszt

7. Tanulási folyamat leírása (környezet, tevékenységek, módszerek, eszközök)

A hét valamennyi tanóráját a hulladékfeldolgozás köré szervezzük – órarend szerint. Helyszín: az adott tanterem, az iskolai könyvtár, az informatika terem és a labor.
A heti program része egy közös, tanórán kívüli, a városban tett séta is, melynek során feltérképezzük a hulladékgyűjtés helyi lehetőségeit, illetve a város közeli mátrai részeken tanulmányozzuk szűkebb környezetünket – az Észak - Mátra Környezetvédelmi Egyesület felkért előadója irányításával.
Tanórán kívüli keretek között látogatunk el a városi Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárba, ahol a Nógrád megye környezetvédelme napjainkban című
előadáson veszünk részt.

Szükséges az alábbiak biztosítása:
információszerzési lehetőségek (könyvtár, szakkönyvek, folyóiratok, internet, tanári segítség)eszközök, feltételek (nyomtató, internetkapcsolat és működőképes számítógépek)árgyi eszközök (irodaszerek, pl. tűzőgép, ragasztó, ollók, papír, karton, festék, színes, filc, ecset stb.)
helyszín (laborok, konferenciaterem, tanterem, stúdió, könyvtár, informatika terem)

8. Kompetencia/
képesség fejlesztési területe

Kompetenciaterületek:
a) a tanulás elsajátítása
b) szociális és állampolgári
c) természettudományos
d) anyanyelvi
e) digitális
f) idegen nyelvi
g) matematikai
h) esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőkészség
i) kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
j) kulturális tudatosság és kifejezőkészség
Fejlesztési területek:
A) Személyes kompetenciák:
- kreativitás,
- önszabályozó, önfejlesztő képesség,
- befogadói-, önkifejező készség
B) Kognitív kompetenciák:
- kommunikatív (ábraolvasás, ábrázolás; anyanyelvi és idegen nyelvi beszéd, olvasás szövegelemzés, szövegértés - szövegalkotás;
- gondolkodási (kombinatív, konvertáló, logikai, rendszerező),
- tudásszerző (ismeretszerző, alkotóképesség, problémamegoldó, összefüggést kezelő képesség),
- tanulási (ismeretelsajátító, motívumelsajátító)
C) Szociális kompetenciák:
- együttélési képességek: empátia, alkalmazkodóképesség, elfogadó – képesség, tolerancia,
- együttműködési képességek: felelősségvállalás, szabálykövetés, segítségnyújtás és a segítség elfogadásának képessége,
- érdekérvényesítő képesség (a siker és kudarc feldolgozása, alá- és fölérendeltség elfogadása, vezetési vagy vezetettségi képesség, versengési képesség)

9. Értékelés, visszacsatolás

A) óránkénti, témánkénti és összegző értékelés a pedagógusok részéről (szaktanár, osztályfőnök)
B) önértékelés, egyéni és csoportos értékelés a diákok részéről
C) pozitív visszacsatolás (az iskolavezetés részéről, a bevont pedagógusok és diákok számára egyaránt), a pedagógus részéről a diákok felé, illetve a nyilvánosság biztosításával (honlap, Bátonyterenye TV)

A témahét részletező leírása – 9. B

Márc. 1. hétfő

1. óra:
történelem: A hulladék fogalma –őskor, ókor; kiselőadás, források gyűjtése és feldolgozása (Gilgames), agyagozás, játék, rajz
2. óra:
francia/angol: A tudatos vásárló; a lexikális tudás (ételek, italok, csomagolás, hulladék) bővítése játékos formában
3. óra:
informatika: szövegszerkesztő és WordArt alkalmazása
4. óra:
informatika: plakát és felhívás készítése hulladékgazdálkodás témakörben az előző órai anyag folytatásaként
5. óra:
ének: a természettel kapcsolatos témájú, korábban tanult népdalok felelevenítése; Vivaldi: Négy évszak, A tavasz – ehhez kapcsolódóan A tavasz című vers meghallgatása, kapcsolat az egyes műveltségterületek közt, élő zenei bemutatás: hegedű – Vivaldi
6. óra:
matematika: A háromszögekkel kapcsolatos ismeretek, tételek felelevenítése
7. óra:
matematika: A háromszögekkel kapcsolatos ismeretek gyakorlása, alkalmazása a mindennapok szintjén: a feladatok a hulladékhasznosítást járják körül


Márc. 2. kedd

1. óra:
fizika: A hulladékok térfogattömege, sűrűség, porozitás számítása: a tanult ismeretek alkalmazása
2. óra:
francia/angol: felszólító mód: új anyag környezetvédelmi példamondatokkal, valamint tablókészítés
3. óra: biológia: Az élőlények és a talajvédelem, a talajszennyezés – Power Point bemutató tanári előadáshoz
4. óra:
testnevelés: szemléltető tabló készítése hulladék testnevelés órai eszközök (pl. szakadt labdák) felhasználásával
5. óra:
kémia: A települési hulladék összetétele, cél: a % számítás alkalmazása
6. és 7. óra:
biológia gyakorlat: A hulladék körforgása – új anyagot feldolgozó óra, majd a tanultakról tablókészítés csoportmunkában


Márc. 3. szerda

1. óra:
fizika: Anyagmérleg készítése, cél: a veszélyes hulladékkal kapcsolatos elszámoltatási feladatok megoldása – új ismeretet szerző és gyakorló óra
2. óra:
testnevelés: szemléltető tablók készítése hulladék sportszerek felhasználásával, csoportmunkában
3. óra:
történelem: A hulladék fogalma a tanult történelmi korokban, fókuszban: a középkor (kiselőadás, forráselemzés)
4. óra:
társadalomismeret: A természet hatása a társadalomra; Az ökológiai szemlélet fontossága (jegyzetelés, megbeszélés)
5. óra:
francia/német: játékos gyakorló óra a tanult, környezetvédelemmel kapcsolatos szavak alkalmazásával
6. óra:
radioaktivitás: A radioaktív hulladékok és biztonságos elhelyezésük – tanári előadás
7. óra:
környezetvédelmi alapismeretek: mindennapi használati tárgyak készítése hulladékból


Márc. 4. csütörtök

1. óra:
radioaktivitás: A radioaktív hulladékok és biztonságos elhelyezésük – tanári előadás II.
2. és 3. óra:
környezetvédelmi alapismeretek: mindennapi használati tárgyak készítése hulladékból
4. óra:
rajz: plakátkészítés a hulladék újrahasznosítási lehetőségeiről
5. óra:
testnevelés: szemléltető tablók készítése hulladék sportszerek felhasználásával, csoportmunkában
6. óra:
francia/német: környezetvédelmi témájú szövegalkotás: a hivatalos levél
7. óra:
fizika gyakorlat: mindennapi használati tárgyak készítése hulladékbólMárc. 5. péntek

1. óra:
történelem: Az ipari forradalom hatása a környezetre, a természetre (kiselőadások, forrásfeldolgozás, jelenet)
2. óra:
matematika: Az exponenciális függvény ábrázolása, frontális és csoportmunka – gyakorló óra (influenza, vírusok, vitaminok, élőlények szaporodása a szöveges feladatokban)
3. óra:
matematika: gyakorló – ismétlő óra, hulladékgazdálkodással kapcsolatos szöveges feladatokkal, a heti munka értékelése
4. óra:
magyar: Korunk és természetünk – Valóság és látomás (szemelvények a mai irodalomból, az értő olvasás gyakorlása, szövegelemzés pármunkában, irodalmi és képzőművészeti alkotások összehasonlítása, képi illusztráció keresése a neten, megbeszélés)
5. óra:
testnevelés: váltóversenyek hulladék sportszerek felhasználásával
6. óra:
biológia: A környezet hatása egészségünkre – teszt


Bátonyterenye, 2010. 03. 31. Soósné Lehoczki Beáta szakmai vezető
-???- | -???-