BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium


-???-

Három hetet meghaladó projekt

Innováció > Hulladékgazdálkodás

NÓGRÁDKOMP – TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189
Iskolánk, a BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium, a 2009/2010-es tanévben vezette be a három hetet meghaladó projektet mint új tanulásszevezési eljárást, a TÁMOP 3.1.4. kapcsán.
Környezetvédelmi iskola lévén és a probléma aktualitása okán a hulladékfeldolgozással, hulladék – újrahasznosítással foglalkozó témát választották pedagógusaink. Miután a pályázatban két darab három hetet meghaladó projekt megvalósítását vállaltuk, a feladatba két környezetvédelmi orientáltságú szakközépiskola osztályt vontunk be, azaz két osztályprojektet teljesítettünk, nem folyamatos időtartammal. A projektet mindkét osztály esetében összekötöttük a témahéttel, a hasonló téma okán (A hulladék hete). Azt is mondhatnám, hogy a témahét (március első hete) adta meg a ráhangolást, teremtette meg az elméleti alapokat a projektmunkához.
Célterület szerint tehát mi a környezeti nevelést, tartalom és megvalósítási helyszín szerint a vegyes projektet, jelleg szerint az eredményorientáltságot tűztük zászlónkra. A projekt eredményeként születtek tárgyi produktumok, de készült rádiós műsor és kiállítás is.
Pozitívumként tapasztaltuk, hogy a projektoktatás valóban a téma többoldalú feldolgozását teszi lehetővé, emellett sikerélményhez juttatja a hagyományos módszerek szerinti oktatás során kevés sikert megélt tanulókat is. A diákok szívesen közreműködtek, annál is inkább, mivel életközeli feladatokat kaptak, kiélhették kreativitásukat, ötleteik meghallgatásra találtak. A kiállítás megnyitóján nem csupán a felnőttek részéről elhangzott dicséreteknek örülhettek; saját tárgyi produktumaik látványa elégedettséggel, büszkeséggel töltötte el őket, és önmagukat is értékelték, felmérve, mit tennének legközelebb másként, milyen újabb ötleteik lennének 1 – 1 termék csinosítására. Szinte azonnal tervezgetni kezdtek a jövőre vonatkozóan. Az értékelés nem jelentett problémát, a szaktanárok meg tudták valósítani az egyéni és csoportos értékelést egyaránt, sort kerítettek az önértékelésre is. A pozitív visszacsatolás is megtörtént: a korábban említett kiállítás – megnyitó mellett meg kell említeni, hogy a projekt anyaga azonnal felkerült az iskolai honlapra, s napokon belül látható volt a városi televízióban is.
A kiállítás megnyitóján a két, projektbe bevont osztály tanuló vehettek részt, a megnyitóbeszédet a szakmai vezető, Soósné Lehoczki Beáta tartotta, miután Bocsok Józsefné tagintézmény – vezető köszöntötte a megjelenteket.
A megnyitót az iskola névadójáról, Fáy Andrásról elnevezett Fáy naphoz időzítettük, így arra március 31-én került sor.
Azok a tanulók, akik a megnyitón nem vehettek részt, osztályfőnöki órákon tekintették meg a kiállítást.
A három hetet meghaladó projekt másik produktuma a rádiós műsor volt, amelyet április 22-én, a Föld napja alkalmából hallgathattak meg iskolánk tanulói.Bátonyterenye, 2010-04-23 Soósné Lehoczki Beáta szakmai vezető


HULLADÉKBÓL HASZON - PROJEKTTERVEZET

PROJEKT FORGATÓKÖNYV – ELEMEK

Forgatókönyv – elem
Részletes tartalom
1. Cél, célrendszer
Fő cél: a környezettudatosság erősítése, az ehhez szükséges szakmai ismeretek elmélyítése tanórákon és tanórán kívül

2. Téma: Hulladékból haszon
Altémák:
1. A környezetvédelem alapfogalmai
2. A hulladék fogalma, fajtái
3. A hulladékhasznosítás és – újrafeldolgozás lehetőségei általánosságban
4. A hulladékhasznosítás és – újrafeldolgozás lehetőségei a mindennapok szintjén:
a) pillepalackból dísztárgyak (vázák, forgók), szemléltetőanyag („A jövő karácsonyfája”)
b) műanyag kupakból falikép
c) papír alapú tojástartóból dekoráció (tükördísz, díszdoboz, falikép, képkeret)
d) hulladék textíliából, nylonzacskóból, burgonya- és hagymahálóból ruha (szemléltetés: divatbemutató)
e) újságpapírból merített papír, majd annak felhasználásával képeslap, meghívó
f) újságpapírból dísztárgyak (váza, szobor, falikép), papírmasé technika
g) papírhulladékból üdvözlőkártyák
h) floppyból és papírhulladékból ceruzatartó
i) kartondobozból tároló
j) használt üvegből dísztárgy (üvegfestés és papírmasé technika)
k) pillepalack, fém üdítős doboz, hulladék fa- és papíranyag: Szelektív fa- szemléltető anyag
l) szemléltető anyagok készítése: tablók hulladékgazdálkodás témakörben
m) szak- és szépirodalom, zenei anyag gyűjtése, környezetvédelmi témájú anyag összeállítása rádiós műsorhoz
5. Kiállítás összeállítása, tárlatvezetés (Fáy nap)
6. Rádiós műsor a Föld napja alkalmából

3. A pedagógus feladatai
- a célrendszer meghatározása, lebontása
- tervezés
- ötletgyűjtés
- anyaggyűjtés (szellemi és tárgyi)
- a tanulók felkészítése, motiválása
- szervezés
- a feladatok leosztása csoportra, tanulóra
- irányítás
- visszacsatolás
- a projekt értékelése

4. Előismeretek, gyűjtés
a) a pedagógusokra vonatkozóan:
- a környezetvédelmi munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal – belső továbbképzés révén
- a társadalomtudományi munkaközösség tagjainak előismeretei, szakmai továbbképzéseken korábban elsajátított ismeretek felelevenítése, megosztása más pedagógusokkal – belső továbbképzés révén
- az osztályfőnökök előismereti
Anyaggyűjtés:
ötletbörze, zenei anyag, szépirodalom,ék anyag,édeszközök az alkotó munkához (irodaszer stb.)
b) a tanulókra vonatkozóan
- a tanulói (elméleti és gyakorlati) előismeretek feltérképezése
Anyaggyűjtés:
ötletbörzezenei anyag, szépirodalom,ék anyag,
segédeszközök a tényleges alkotó munkához (festék, ragasztó stb.)

5. Szervezeti keretek

Külső segítő: Ady Endre művelődési Központ és Könyvtár, Észak – Mátra Környezetvédelmi egyesület
Bevont tanulócsoportok: 9. B (22 fő), 11. B (23 fő)
Szervezési forma:
- tanórákon – szakmai előkészítő órák, osztályfőnöki órák;
- tanórán kívül
Időkeret: 2010. márc. 1 – ápr. 22.
Bevonható tantárgyi területek: informatika, rajz, ének – zene, irodalom, magyar nyelv, történelem, természettudományos tantárgyak, szakmai előkészítő és szakmacsoportos alapozó tárgyak (környezetvédelmi orientáció)

6. Tanulásszervezési eljárások
- brainstorming
- kutatómunka (könyvtár, internet)
- alkotóműhely
- projektmunka
- csoportmunka
- pármunka

7. Tanulási folyamat leírása (környezet, tevékenységek, módszerek, eszközök)
a) a kiállítási anyagok elkészítése: célok, feladatok meghatározása, feladatleosztás, anyaggyűjtés, projekttermékek készítése a laborokban, tantermekben – digitális és manuális módszerek alkalmazásával, az összegyűjtött anyagok, hulladékok felhasználásával; a kiállítási anyagok elrendezése, a megnyitó technikai előkészítése, a megnyitó lebonyolítása
b) előadáson való részvétel, konferencia és vita a bevont külső partnerek részvételével
c) rádiós műsor összeállítása: szépirodalmi és szaktudományos (szociológia, biológia, filozófia és vallásfilozófia, néprajz, statisztika) művek, zenei anyag gyűjtése, az anyag elrendezése, a gyakorolandó szövegek kiosztása a tanulóknak előtanulmányozás céljából, begyakorlás, felvételkészítés, a felvett anyag összevágása – tanórán kívül

Mindhárom esetben szükséges az alábbiak biztosítása:
információszerzési lehetőségek (könyvtár, szakkönyvek, folyóiratok, internet, tanári segítség)eszközök, feltételek (hangosítás, felvétel készítése, internetkapcsolat és működőképes számítógépek)árgyi eszközök (irodaszerek, pl. tűzőgép, ragasztó, ollók, papír, karton, festék, színes, filc, ecset stb.)
helyszín (kiállítóhely, konferenciaterem, tanterem, stúdió, könyvtár)

8. Kompetencia/képesség fejlesztési területe
Kompetenciaterületek:
a) szociális és állampolgári
b) természettudományos
c) esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőkészség
d) anyanyelvi
e) digitális
f) idegen nyelvi
g) matematikai

Fejlesztési területek:

A) Személyes kompetenciák:
- kreativitás,
- önszabályozó, önfejlesztő képesség,
- befogadói-, önkifejező készség
B) Kognitív kompetenciák:
- kommunikatív,
- gondolkodási (kombinatív, logikai, rendszerező),
- tudásszerző (ismeretszerző, alkotóképesség, problémamegoldó, összefüggést kezelő képesség),
- tanulási (ismeretelsajátító, motívumelsajátító)
C) Szociális kompetenciák:
- empátia,
- alkalmazkodóképesség,
- elfogadó – képesség, tolerancia,
- felelősségvállalás,
- szabálykövetés,
- segítségnyújtás és a segítség elfogadásának képessége,
- érdekérvényesítő képesség (a siker és kudarc feldolgozása, alá- és fölérendeltség elfogadása, vezetési vagy vezetettségi képesség, versengési képesség)

9. Értékelés, visszacsatolás
A) témánkénti és összegző értékelés a pedagógusok részéről (szaktanár, osztályfőnök, projektvezető)
B) önértékelés, egyéni és csoportos értékelés a diákok részéről
C) pozitív visszacsatolás a kiállítás-megnyitón (az iskolavezetés részéről, a bevont pedagógusok és diákok számára egyaránt), illetve a nyilvánosság biztosításával (honlap, Bátony TV), emellett a vendégkönyv révén


1. hét (márc. 1-5.): elméleti alapozás, a témahéttel egybekötve, ezen belül a környezetvédelem szerepének hangsúlyozása, a környezetvédelmi alapfogalmak és a hulladék fogalmának, fajtáinak tisztázása, a hulladékfeldolgozás és –újrahasznosítás lehetőségeinek elméleti háttere, séta a településen, a helyi hulladékhelyzet feltérképezése
Felelős: Soósné Lehoczki Beáta, Telekné Telek Mária, Dömötör Győzőné, Szőllősi Katalin, Maruzs Orsolya

2. hét (márc. 8 – 12.): Az elméleti alapozás felhasználásával a projektmunkálatok előkészítése: anyaggyűjtés, feladatleosztás, tervezés, a projekttermékek elkészítéséhez szükséges munkálatok előkészítése
Felelős: Soósné Lehoczki Beáta, Telekné Telek Mária, Dömötör Győzőné, Szőllősi Katalin, Maruzs Orsolya

3. hét (márc. 16 – 19.): A manuális munkát igénylő projekttermékek elkészítése
Felelős: Soósné Lehoczki Beáta, Telekné Telek Mária, Dömötör Győzőné, Szőllősi Katalin, Maruzs Orsolya

4. hét (márc. 22 – 26.): A kiállítás megnyitójának előkészítése, a megnyitó megszervezése
Felelős: Soósné Lehoczki Beáta

5. hét (márc. 29 – ápr.1.):
- kiállítás – megnyitó, felelős: Soósné Lehoczki Beáta,
- a rádiós műsor elkészítése,
felelős: Telekné Telek Mária, Dömötör Győzőné

Bátonyterenye, 2010. 02. 10. Soósné Lehoczki Beáta szakmai vezető


-???- | -???-