Házirend Nyomtatás
Írta: Administrator   
2012. augusztus 15. szerda, 23:50

Borbély Lajos Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollég Szakiskola és Kollégium
Házirend 
2009

T a r t a l o m
1 Bevezetés ..........................................................................3 
1.1 Jogszabályi háttér:.............................................................3 
1.2 Szabályozási kérdések.........................................................3 
1.3 Eljárási szabályok:...............................................................4 
2 Az iskola általános elvárásai ....................................................4 
3 A tanulói jogok:...................................................................4 
3.1 A kollégiumi ellátáshoz való jog ...........................................4 
3.2 Létesítmények, eszközök használatának joga: .......................5 
3.3 Tájékozódás joga: ............................................................5 
Az iskola működési rendje .......................................................5 
3.4 A rendszeres egészségügyi felügyelethez való jog:.................5 
3.5 Diákköri tevékenységbe történőbekapcsolódás joga: .............6 
3.6 A véleménynyilvánítás joga: ...............................................6 
3.7 Az önazonossághoz való jog: .............................................6 
3.8 Levelezéshez, lakhatáshoz való jog: ....................................6 
3.9 Az eljárásindítás joga: .......................................................6 
3.10 Részvétel a döntéshozatali rendszerben: ...........................6 
3.11 A diákképviselet joga: ....................................................6 
3.12 Az érdekképviselethez való jog: .......................................7 
3.13 A szociális alapú támogatáshoz való jog:.............................7 
3.14 A tantárgyválasztás joga:.................................................7 
4 A tanulói kötelezettségek....................................................7 
4.1 Ennek értelmében a tanuló kötelességei: ...........................7 
5 Az iskolai működési rendje:...................................................8 
5.1 A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások rendje...................8 
5.2 Tanulói munkarend .........................................................9 
5.3 Hiányzások igazolása, következmények .............................11 
6. A tanulók értékelése ......................................................12 
6.1. Dicséretek és jutalmak .................................................12 
6.2. Fegyelmi intézkedések fokozatai és formái .......................13 
Mellékletek:
1. számú melléklet: BLSZSZK Fáy András SzakképzőIskola és Kollégium
kollégiumi házirendje
2. számú melléklet: BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium házirendje

1 Bevezetés
1.1 Jogszabályi háttér:
A házirend megalkotása során az alábbi legfontosabb rendelkezéseket tartalmazó jogszabá-lyokat és ajánlásokat vettük figyelembe:
– A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény
– A 11/1994. MKM rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről
1.2 Szabályozási kérdések
1.2.1 A házirend az iskolai élet alapvetőszabályait rögzítődokumentum, amely életbe lépését
követően jogszabályként funkcionál és az egész iskolaközösség számára kötelező.
A házirend hatálya
1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek,
az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítá-si időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiaiprogram
alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betar-tani a házirend előírásait.
4. A Házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó, szülőtehet javaslatot
a diákönkormányzatnál vagy az igazgatónál. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon
belül a nevelőtestület dönt.
5. Minden tanév december 30-ig a iskola vezetősége, a minőségirányítási munkacsoport
és a diákönkormányzat áttekinti a Házirendet és határoz arról, hogy szükséges-e mó-dosítani.
6. Jelen házirend a visszavonásig hatályos.
7. Jelen házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője a jóváhagyást követő5 napon
belül gondoskodik.
1.2.2 Az iskola házirendje megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az isko-lai munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjével, az iskola helyiségei
és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos szabályokat.
1.2.3 A házirendet a diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértésével a nevelőtestület
fogadja el, annak előírásait az érintettek szükség esetén, illetve a jogszabályban meghatá-rozott időben és tartalomban felülvizsgálják, módosítják.
1.2.4 A házirendet beiratkozáskor, illetve annak változásakor, minden szülőés tanuló számára
nyilvánosságra hozzuk. A tanév elsőtanítási napján az osztályfőnökök ismertetik, értel-mezik a tanulókkal, az elsőszülői értekezleten a szülőkkel. A tanulók aláírásukkal igazol-ják, hogy megismerték a házirend tartalmát.
1.2.5 A házirend minden érdeklődőszámára hozzáférhető, megtekinthetőaz
iskola könyvtárában; és az iskola honlapján(www.blszsz.hu.)

1.3 Eljárási szabályok:
1.3.1. Az iskola a tanulóval kapcsolatos döntéseit írásban közlia tanulóval, illetve a szülővel.
1.3.2. A tanuló, illetve szülőaz iskola döntésével szemben a közléstől számított 15 napon belül
fellebbezéssel élhet, kivéve a magatartás, a szorgalom és a tanulmányok értékelését és
minősítését érintőkérdéseket. A fellebbezést az iskola igazgatójához kell intézni.
1.3.3. A tanuló és a szülőfelülbírálati kérelmet nyújthat be a Közoktatási törvény 83. §-a értel-mében az iskola fenntartójához a törvényben meghatározott módon és esetekben.
1.3.4. A szülői munkaközösség és a diákönkormányzat jogainak megsértése esetén, 15 napon
belül törvényességi kérelmet nyújthat be az intézmény igazgatójához.
2 Az iskola általános elvárásai
2.1 Tanítványaink szerezzék meg az általános műveltség alapjait, legyenek képesek szakkép-zettség megszerzésére, munkavállalásra illetve továbbtanulásra.
2.2 Alakuljanak ki bennük olyan emberi tulajdonságok, mint a felelősségérzet, a fegyelmezett
viselkedés, a becsületes munkavégzés, a közösségi magatartásés a kulturált élet szabályai.
2.3 Kerüljék a káros szenvedélyeket, törekedjenek egészségük megőrzésére.
2.4 Ápolják iskolánk hagyományait, ismerjék meg annak múltját és öregbítsék hírnevét.
2.5 Az iskolai hiányzások terén törekedjenek az indokolatlan hiányzások megszüntetésére.
2.6 Kapcsolódjanak be az iskolai élet formálásába, az őket érintőkérdésekben legyenek képe-sek megfelelőformában és hangnemben a saját érdekeiket képviselni.
2.7 -A tanuló az iskolán kívül tartózkodjon az iskolánk diákjához nem méltó cselekedettől,
viselkedéstől.
- Ne fogyasszon szeszes italt, és egyéb bódító szert, ne dohányozzon.
- Tartózkodjon a feltűnőviselkedéstől (hangoskodást, trágár szavakat ne használjon).
- Idősebbekkel, tanulótársaival, szüleivel, nevelőivel, pedagógusaival, valamint minden
embertársával szemben legyen udvarias, segítőkész.
3 A tanulói jogok:
A tanulónak joga, hogy nevelési-oktatási intézményben, biztonságban,és egészséges környezet-ben neveljék és oktassák.
3.1 A kollégiumi ellátáshoz való jog
3.1.1 A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét.
3.1.2 Kollégiumi, napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesülhet.
3.1.3 Biztosítani kell számára a kollégiumi elhelyezést, ha e nélkül nem tudna bekapcsolódni a
felzárkóztató oktatásba.

3.1.4 A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót fel kell venni a kollégiumba.
3.1.5 Biztosítani kell a kollégiumi felvételt annak a nappali rendszerűiskolai oktatásban részt
vevőtanulónak, akinek az intézeti elhelyezése a nagykorúsága miatt szűnt meg.
3.2 Létesítmények, eszközök használatának joga:
Az iskola helyiségeinek, felszereléseinek rendeltetésszerűhasználata.
3.3 Tájékozódás joga:
3.3.1 A tanulónak jogában áll megismerni az iskola dokumentumait, a pedagógiai programot, a
szervezeti és működési szabályzatot, illetőleg a házirendet.
3.3.2 A tanulók nagyobb csoportját érintőkérdésekben tájékoztatás kérhetőaz iskola igazgató-jától. A tanulók nagyobb csoportjának minősül - véleményezési jog szempontjából-: a
minimum 50 fős csoport, vagy egy osztály.
Az iskola működési rendje
Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6:00
órától 20:00 óráig van nyitva. 
Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30 órától a tanítás
végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.
Az iskolába a tanulóknak reggel 7:45-óráig kell megérkezniük. 
Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
Normál Rövidített
0. 7.15 – 7.55 0. 7.15 – 7.45
1. 8.00 – 8.45 1. 8.00 – 8.30
2. 8.55 – 9.40 2. 8.40 – 9.10
3. 9.50 – 10.35 3. 9.20 – 9.50
4. 10.50 – 11.35 4. 10.00 – 10.30
5. 11.45 – 12.30 5. 10.40 – 11.10
6. 12.40 – 13.25 6. 11.20 – 11.50
7. 13.35 – 14.20 7. 12.00 – 12.30
8. 14.30 – 15.15 8. 12.40 – 13.10
9. 15.25 – 16.10
A harmadik óraközi szünet a tízórai szünet.
Az óra kezdete előtt az osztályok a tanterem előtt fegyelmezetten várakoznak, majd a szakta-nárral az osztályterembe vonulnak. A kollégiumi tantermek esetén a tanulók a kollégiumi au-lában várakoznak.
A szünetekben a tanulók a tantermekben nem tartózkodhatnak.
A tanuló tanítási időalatt az iskola épületét csak a szülőszemélyes, vagy írásbeli kérésére az
osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó
szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az
iskolából való távozásra az osztályfőnök (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes)
adhat engedélyt.
3.4 A rendszeres egészségügyi felügyelethez való jog:
Az iskola az iskola-egészségügyi ellátást iskolaorvos és ápolónőfoglalkoztatásával, az is-kola saját orvosi rendelőjében biztosítja.

3.5 Diákköri tevékenységbe történőbekapcsolódás joga:
Az iskola tanulói részt vehetnek a diákkör munkájában, és kezdeményezhetik annak lét-rehozását, tagjai lehetnek művészeti, művelődési, sport és más köröknek, érdeklődésük-nek megfelelően.
3.6 A véleménynyilvánítás joga:
3.6.1 A tanuló az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat
minden kérdésről, az őt nevelőés oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről.
Tájékoztatást kell kapjon a személyét érintőkérdésekben, valamint e körben javaslatot
tehet, kérdést intézhet az iskola vezetéséhez, pedagógusaihoz,és a megkereséstől számí-tott harmincadik napot követőülésen felvetéseire érdemi választ kell kapnia.
Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári vagy a nyilvántartó irodában
történik 8.00 óra és 15.00 óra között. 
3.6.2 A diákönkormányzat véleményezési jogkört gyakorol:
- minden, a jogszabályban meghatározott esetben, illetve ezen túlmenően,
- a versenyek meghirdetésében, szervezésében,
- a tanulók fegyelmi ügyeiben,
- az iskola külsőkapcsolatrendszerének kialakításában,
- az iskolai ünnepélyek szervezésében és a hagyományok ápolásában,
- az érdeklődési köröknek megfelelően indított foglalkozási körök (szakkörök, diákkö-rök) megnevezésében, létrehozásában, működési rendjében.
3.6.3 A tanulók rendszeres tájékoztatása a folyosói hirdetőtáblákon, a honlapon, az iskolará-dión keresztül, a pedagógusokkal való személyes találkozás során, valamint a diáktanács-üléseken és a diák önkormányzati közgyűléseken történik.
3.7 Az önazonossághoz való jog:
A tanuló vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai azonosságát
tiszteletben kell tartani, amennyiben annak kifejeződése nem sérti mások emberi méltó-ságát.
3.8 Levelezéshez, lakhatáshoz való jog:
A tanuló személyiségi és önrendelkezési jogát a levelezési jogban is tiszteletben kell tar-tani (pl.: levéltitok sérthetetlensége).
A levelezéshez való jog gyakorlása azonban nem történhet a tanóraifoglalkozások ideje
alatt.
3.9 Az eljárásindítás joga:
A tanuló, a személyét érintőiskolai intézkedésekkel kapcsolatban jogorvoslattal élhet a
jogszabályban meghatározottak szerint.
Panasszal élhet jogai megsértése esetén, az intézményigazgatójánál.
3.10 Részvétel a döntéshozatali rendszerben:
A diákönkormányzatra, a tanulók közösségeire vonatkozó rendelkezések világossá teszik,
hogy az e jogosítványok gyakorlása milyen körben és milyen módon valósulhatnak meg.
3.11 A diákképviselet joga:
A tanuló választó és választható lehet a diákképviseletbe.

3.12 Az érdekképviselethez való jog:
A tanuló a diákönkormányzathoz fordulhat érdekképviseletért, illetve atörvényben meg-határozottak szerint kérheti az őt ért sérelmek orvoslását.
3.13 A szociális alapú támogatáshoz való jog:
Kérelemre – kiemelkedőtanulói teljesítmény esetén – tanulmányi, szociális ösztöndíjban,
illetve szociális támogatásban (tankönyvtérítés, étkezési kedvezmény, ingyen étkezési le-hetőség) részesülhet az arra rászoruló tanuló.
3.14 A tantárgyválasztás joga:
3.14.1 A tanulók a képzési típus megválasztásakor döntenek a helyi tantervekben szereplőtan-tárgyakról. Az átjárhatóságot az iskola biztosítja az egyes képzési típusok közötti tartalmi
beszámíthatóság figyelembe vételével.
3.14.2 A szabadon választható érettségi tantárgyakat a tanuló a 10. évfolyam végén megválaszt-hatja.
3.14.3 A fenti kérdésekben, a Pedagógiai Programban foglaltak az irányadóak.
4 A tanulói kötelezettségek
A 2003. évi módosítással beépül a közoktatásról szóló törvény 12. §-ának (1) bekezdésé-be: „a tanuló kötelessége, hogy megtartsa az iskolai, kollégiumi szervezeti és működési
szabályzatban, továbbá a házirendben foglaltakat „.
4.1 Ennek értelmében a tanuló kötelességei:
4.1.1 A házirendben és a szervezeti működési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul betar-tani.
4.1.2 Részt venni a kötelezőés a választott foglalkozásokon.
4.1.3 A tanulmányi kötelezettségek teljesítése rendszeres munkával,fegyelmezett magatartás-sal, képességeinek megfelelőmódon. Ha a tanuló a tanév végén - a tantárgyak számától
függetlenül – elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet.
4.1.4 Megőrizni, illetve az előírásoknak megfelelően kezelni a rábízott eszközöket, óvni az
iskola létesítményeit, felszereléseit.
4.1.5 A saját környezetét és az általa használt eszközöket rendben tartani.
4.1.6 Az iskola tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tar-tani.
4.1.7 Az iskola egész területén és az iskola által szervezett foglalkozásokon a dohányzás, sze-szesital és kábító hatású szerek fogyasztásának mellőzése. Az iskola területén dohányozni
csak felnőtt, nagykorú személynek és csak a kijelölt helyen szabad. Adohányzóhelyet az
igazgató jelöli ki.
4.1.8 Az iskoláról hitelrontó, az igazságnak, tényeknek nem megfelelőkijelentésektől tartóz-kodni.

4.1.9 A tanulók kötelesek egymás testi épségére vigyázni! Tartózkodni olyan tárgyak intéz-ménybe történőbehozásától, használatától, amelyekkel társaiknak sérüléseket okozhat-nak, vagy félelmet kelthetnek.
4.1.10 Az egészségét, a biztonságát védőismereteket elsajátítani, alkalmazni. A baleset-, mun-ka- és tűzvédelmi szabályokat betartani!
4.1.11 Közreműködni a diákügyeletben.
5 Az iskolai működési rendje:
5.1 A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások rendje
5.1.1 Az iskola nyitva tartása munkanapokon: 6.00 órától – 20.00 óráig,
- hétvégén csak az igazgató írásos engedélyével rendelkezőszemélyek tartózkodhatnak
az intézmény területén.
- Az intézményben tartózkodó tanulók felügyeletét az iskola reggel7.30-tól a tanítás vé-géig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások időtartamára tudja biztosítani.
5.1.2 Tanítási szünetekben az iskola létesítményeinek használata csak külön vezetői (igazgató,
általános igazgatóhelyettes, gazdasági vezető, gondnok) engedéllyel lehetséges.
5.1.3 A tanulók az iskola helyiségeit a tanítási időn kívül csak pedagógus felügyelete mellett
használhatják.
- Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári vagy a nyilvántartó irodában
történik, a tanulók számára 8:00-13:00 óráig, az óraközi szünetekben; szülők, az intézmény 
dolgozói számára 8º°-15°°óra között.
- Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyekintézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatójahatározza meg, és azt a szünet
megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza.
- Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.
- Az iskola épületébe érkezőszülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az
iskolába érkezőszülőket, illetve idegeneket a portaszolgálat nyilvántartja.
5.1.4 Az alapító okiratban szereplőalapszolgáltatások ingyenesek az iskola tanulói számára.
5.1.5 - Az alapszolgáltatáson felüli szolgáltatásokért térítési díj szedhető.
- Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hó 15. napjáig a pénztárban kell
befizetni.
- Az érettségi díjszabást adott tanév elején az igazgató határozza meg a 100/1997. Kormány
rendeletben foglaltak szerint.
5.1.6 Az iskola a második (illetve további) szakmamegszerzésénél atanuló kérésére egyedi
elbírálás alapján kedvezményt ad.
5.1.7 Az iskola a megrendelt étkezésekért térítési díjat kér, melyből a jogszabályoknak megfe-lelőkedvezményt adhat.
5.1.8 A szolgáltatás megrendelése esetén a befizetés a szolgáltatás előtt történik.

5.1.9 Költség-visszatérítésre csak az iskolának felróható ok esetén kerülhet sor.
5.1.10 A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részekéntelkészített dolgok az iskolát ille-tik. A szakmai gyakorlati képzés ideje alatt elkészített, előállított termék vagyoni átruhá-zása esetén a résztvevők díjazásban részesülnek a nyereség terhére. A díjazás a nyereség
10 %-a, melyet a tanulmányi kirándulás támogatására, nem közvetlen kifizetéssel kap
meg a munkát végzőcsoport.
5.1.11 A tanuló szociális helyzete az alapja a tartós tankönyvek használatának. A beiratkozáskor
illetve a jogszabályban meghatározott időpontig a tanuló nyilvántartásért felelős admi-nisztrátor, a tankönyvfelelősökkel, illetve szükség szerint az osztályfőnökökkel egyeztet-ve dönt a kedvezményekről. A könyvet a tanuló csak kölcsönbe kapja, a könyvtár tulaj-donába kerül, és a könyvtári szabályzat lép érvénybe.
5.1.12 A tartós tankönyvek visszavételekor felmerülőkárokat a tanuló a könyvtárszabályzat
szerint téríti.
5.1.13 Az iskola létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje:
- Az iskola, a tantermek rendjének, tisztaságának megóvása minden tanuló és dolgozó kö-telessége. A tanulók törekedjenek arra, hogy termüket kellemessé, esztétikussá alakítsák.
- A helyiségek felszereléséért, berendezéséért a tanulók felelősséggel tartoznak. A szán-dékos károkozást a tanulók, illetve csoportok kötelesek megtéríteni.
- Felszerelésüket, taneszközeiket a tanítás befejezése után a tanulók nem hagyhatják a
termekben.
- Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknekmegfelelően, az állagmegóvás
szem előtt tartásával kell használni.
- Az iskola rendjének és tisztaságának megtartása minden tanulóra, alkalmazottra és az
esetenkénti külsőhasználóra vonatkozóan kötelezettség.
- A számítástechnikai termekben, az előadókban, tornacsarnokban, sportpályán, kondite-remben, a laborokban és a tanműhelyekben csak szaktanári, szakoktatói felügyelet mellett
tartózkodhatnak tanulók. A termek biztonságos zárása a szaktanárok, szakoktatók felada-ta. A tanári szobában tanuló csak a tanár kérésére, annakfelügyeletével, átmeneti időtar-tamban tartózkodhat.
- A laboratóriumok használatát és rendjét a tanulók előtt kihirdetett és a teremben kifüg-gesztett külön szabályzat állapítja meg.
- Az iskolai könyvtár használatát a könyvtár működési szabályzata rögzíti.
-A sportcsarnokba csak tornacipővel szabad belépni.
Mindez vonatkozik az edzésekre és a sportfoglalkozásokra is. A sportcsarnok igénybevé-telét az igazgató által jóváhagyott beosztási rend állapítja meg.
5.2 Tanulói munkarend
5.2.1 Az iskolába érkezés a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel történik.
5.2.2 A diákok jogosultak és kötelesek a diákigazolvány használatára, melyet szorgalmi időben
maguknál tartanak és az iskolába történőbelépés, csak ennek felmutatásával történhet.
5.2.3 A tanítás befejezése előtt az iskola területét csak írásos tanári engedéllyel hagyhatják el a
tanulók.
5.2.4 Becsengetéskor a tanulók a számukra kijelölt helyen várakoznak.

5.2.5 Azok a tanulók, akiknek szabad órájuk van, nem tartózkodhatnak a tantermek folyosóin.
A tanórán kívüli iskolában tartózkodás esetén a könyvtár helyiségei és a diákszoba vehe-tők igénybe.
5.2.6 A tanítási órát a tanuló magatartásával, rendbontásával nemzavarhatja, nem késleltetheti.
5.2.7 A tanítási órán, más foglalkozásokon, rendezvényeken, ünnepélyeken pontosan, megfele-lőidőben és módon kell megjelenni. Az ünnepi viselet iskolai ünnepélyeken, rendezvé-nyeken kötelező. Az ünnepi viselet: fekete nadrág, illetve szoknya, fehér ing, illetve blúz.
A BLSZSZK Fáy András SzakképzőIskola és Kollégiumban a rendész és környezetvé-delmi osztályokban ez jelvénnyel, nyakkendővel és sapkával egészül ki.
5.2.8 Az ellenőrzőkönyvet a tanulók kötelesek maguknál tartani, folyamatosan vezetni, osz-tályzataikat beírni, és a bejegyzéseket aláíratni, melyet az osztályfőnökök rendszeresen
ellenőriznek.
5.2.9 Egy tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat nem írható. A szaktanár a dolgozato-kat két munkahéten belül köteles kijavítani és az érdemjegyeket a tanulók tudomására
hozni.
5.2.10 Testnevelés órán és más sportfoglalkozáson (a tanulók nem viselhetnek karórát, ékszere-ket) az egységes sportöltözet viselete kötelező. A tornatermeket, sportfelszereléseket,
sporteszközöket és berendezéseket a diákok csak tanári felügyeletmellett használhatják.
5.2.11 Egy-egy osztály (csoport) megbízott felelőse a hetes.
A hetes feladatai:
- tanítási óra előtt ellenőrzi a létszámot és jelenti az órát tartó tanárnak;
- az órák végén gondoskodik a terem szellőztetéséről, a tábla tisztaságáról,
észrevételezi az ott felejtett tárgyakat;
ha becsengetés után 10 perccel tanár nem ment be az osztályba, jelenti ezt az igazgató-helyettesnek.
megbízásuk egy hétre szól, az osztályfőnökök jelölik ki őket (heti két fő).
5.2.12 Az iskolába működik tanulói ügyelet.
Az ügyeletesek feladatai:
- a két ügyeletes tanítási napokon 7-14 óra között végzi teendőit;
- az ügyeleti beosztást a DÖK készíti el és függeszti ki a bejáratnál;
- a vendégeket egyikük – előzetes bejelentés után – a megfelelőhelyre kíséri;
- az emeletekre a tanítási órák alatt tanulót nem engednek fel;
- a bejárati előteret rendben tartják/tartatják;
A folyosó ügyeletes felügyel a folyosó és a mellékhelyiségek rendjére és rendellenesség
esetén - észrevételeit jelenti az ügyeletes tanárnak.
5.2.13 Értékes tárgyakat, nagyobb összegűkészpénzt, ékszereket a tanulók lehetőleg ne hozza-nak magukkal, mert azokért az iskola nem vállal felelősséget.
5.2.14 A tanórát, a tanórán kívüli foglalkozásokat és az ünnepségeket a mobiltelefon nem zavar-hatja, ezért csak kikapcsolt állapotban tarthatók. Az iskolábabehozott mobiltelefonért az
iskola nem vállal felelősséget.

5.2.15 A tanulók nem hivatalos orvosi vizsgálatára, KRESZ-foglalkozásra- és vizsgára lehetőség
szerint csak a tanítási órán kívül kerülhet sor. Az ezekből eredőhiányzások a szülői iga-zolások terhére történhetnek.
5.2.16 Testi épségünk, egészségünk a legfontosabb, ezért az iskolában is ennek tudatában él-jünk, mozogjunk, közlekedjünk!
Balesetet, rosszullétet a tanulók azonnal jelentsék tanáraiknak. A veszélyhelyzetről azon-nal értesítsék az iskolavezetést, és tanáraik vezetésével a kiürítés rendjének megfelelően
hagyják el az épületet.
5.2.17 A tanulók ügyeljenek az iskola rendjére, tisztaságára, berendezéseire, felszerelési tárgyai-ra. Ha az intézménynek kárt okoznak, felelősségre vonhatók. A kártérítés mértékére a
Közoktatási Törvény 77.§-a az irányadó.
5.2.18 Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei szerint, tanórán
kívüli foglalkozásokat szervez.
A kötelezőtanórai foglalkozáson túl tartott iskolai szakkörök, diákkörök, sportkör, ének-kar, tanulmányi-, szakmai-, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti verse-nyek, diáknap foglalkozásain a tanulók szervezetten, pedagógusok felügyeletével, külön
beosztás szerint vesznek részt. A helyiségek használatára vonatkozó elvárások meg-egyeznek a tanórán elvárt követelményekkel.
5.3 Hiányzások igazolása, következmények
5.3.1. Hiányzását a tanuló a hiányzást követőelsőosztályfőnöki órán– orvosi, illetve hivata-los szerv (bíróság, rendőrség, honvédség…) által kiadott igazolással – köteles igazolni.
A szülőgyermekének mulasztását egy tanévben három alkalommal igazolhatja. Egy alka-lom maximum egy tanítási nap lehet. A szülői és az orvosi igazolást az ellenőrzőbe kell
beíratni; és mind az orvosi, mind az egyéb hivatalos igazolásokata szülővel alá kell írat-ni.
5.3.2. Előre nem látható események kivételével a tanuló csak előzetes engedéllyel maradhat távol
az oktatásról. Az előzetes engedélyt a tanuló ellenőrzőkönyvébe be kell jegyezni.
5.3.3. Előzetes engedély adására jogosultak:
- a tanár saját órájáról: évi 3 óráig;
- osztályfőnök elméleti órákról: évi 10 óráig;
- gyakorlati oktatásvezetők gyakorlati oktatásról: évi 15 óráig;
- igazgatóhelyettesek az elméleti oktatásról: évi 35 óráig;
- igazgató: az előzőeket meghaladó időtartamra.
5.3.4. Ha a távolmaradást az előírt határidőn belül nem igazolják,
a mulasztás igazolatlan.
5.3.5. Ha a tanulónak egy tanítási évben az elméleti tanításióráról való igazolt és igazolatlan
mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, szakképzési évfolyamon az elméleti órák 20
százalékát, és a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedé-lyezi, hogy az elméleti tantárgyakból osztályozó vizsgát tegyen (igazolatlan mulasztás
száma nem haladhatja meg az összes mulasztás 50 %-át).

5.3.6. Ha egy tantárgy óraszámának 30 %-át meghaladóan mulaszt a tanuló, az adott tantárgyból
osztályozó vizsgát köteles tenni.
5.3.7. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló elsőigazolatlan mulasztásakor,
illetve, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a 10 órát eléri. Az érte-sítésben fel kell hívni a szülők figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
Nagykorú tanuló 10 órát elérőigazolatlan mulasztása esetén, magát a tanulót értesítjük.
5.3.8. Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben
meghaladja a gyakorlati képzési idő(óraszám) 20 százalékát, a tanuló tanulmányait csak az
évfolyam megismétlésével folytathatja.
5.3.9. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gazdálkodó szervezet végzi, az évfo-lyam megismétléséhez a gazdálkodó szervezet hozzájárulása is szükséges.
5. 3.10. Megszűnik a tanuló jogviszonya - a tanköteles kivételével - annak, aki igazolatlanul 30
tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, illetve a szülőt legalább
kettőalkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.
5.3.11. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 18. életévét
betölti.
5.3.12. Az igazolatlan mulasztás minden tanuló esetében kihatássalvan a magatartási jegyre,
illetve fegyelmi felelősségre vonással jár.
6. A tanulók értékelése
6.1. Dicséretek és jutalmak
6.1.1. A dicséretek fokozatai
- Szaktanári dicséret adható szóban vagy írásban az egyes tantárgyakból hosszabb ideig
nyújtott kimagasló teljesítményért, tantárgyi versenyben, szakköri tevékenységben, sport-versenyen való részvételért;
- Osztályfőnöki dicséret szóban vagy írásban az osztályközösségért végzett egyszeri jelen-tős vagy folyamatos teljesítményért, hosszabb ideig tanúsított példás magatartásért és szor-galomért; egész osztályközösségnek az iskoláért, a diáktanácsban végzett jó munkájáért;
- Igazgatói dicséret adható annak a tanulónak, aki bekerült országosversenyre: az iskola
hírnevét, tekintélyét növelőkulturális, sport, tanulmányi teljesítményt ért el, valamint a di-ákönkormányzatban végzett kiemelkedőmunkát.
- Tantestületi dicséretben részesíthetőa tanuló, ha országos szakmai, tanulmányi versenyen
helyezést ért el, sikeresen szerepelt országos szintűsportversenyen, folyamatosan kiemel-kedőtanulmányi és közösségi munkát végez.

6.1.2. Jutalmazási lehetőségek:
- Szaktanári és osztályfőnöki dicséret szóban és írásban;
- Igazgatói dicséret írásban;
- Bizonyítványba írt nevelőtestületi dicséret;
- Oklevél;
- Jutalomkönyv;
- Egyéb tárgyjutalom.
6.2.Fegyelmi intézkedések fokozatai és formái
6.2.1. Fokozatai:
- Szaktanári szóbeli figyelmeztetés négyszemközt, majd közösség előtt;
- Szaktanári írásbeli figyelmeztetés (két szóbeli figyelmeztetés után, megbízások elhanyago-lásáért, három indokolatlan késésért, vagy igazolatlan óráért);
- Írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés (két írásbeli szaktanári figyelmeztetés után; megbízá-sok elhanyagolásáért, három indokolatlan késésért vagy igazolatlan óráért);
- Írásbeli osztályfőnöki intés (osztályfőnöki figyelmeztetés utáni két újabb beírásért; vagy 3-8 igazolatlan óráért, szóbeli agresszió esetén);
- Írásbeli igazgatói figyelmeztetés, (osztályfőnöki intést követőkét újabb beírás után, vagy
9-14 óra igazolatlan mulasztásnál, kisebb értékűkárokozásért, nagyobb értékűkárokozás
esetén);
- Írásbeli igazgatói intés (15 óra igazolatlan mulasztásnál,igazgatói figyelmeztetést követő
két újabb beírás után);
6.2.2. A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőzőegyeztetőeljárás
- Az egyeztetőeljárás célja a kötelességszegéshez elvezetőesemények feldolgozása, érté-kelése, ennek alapján a kötelességszegőés a sértett közötti megállapodás létrehozása a sé-relem orvoslása érdekében.
- Egyeztetőeljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett ese-tén a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegőesetén a szülőegyetért. A
fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben az egyeztetőeljárás igénybevételének
lehetőségére a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő– az értesítés kézhezvételétől számított
5 tanítási napon belül – írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztetőeljárás lefolytatását. A fe-gyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztetőeljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a
bejelentés iskolába történőmegérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztetőeljárás
nem vezetett eredményre.
- Ha a kötelességszegőés a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvos-lásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges
időre, de legfeljebb 3 hónapra fel kell függeszteni.
- Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülőnem kérte a fegyelmi
eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött
írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztetőeljárás megállapításait és a megálla-podásban foglaltakat a kötelességszegőtanuló kollégiumi közösségében meg lehet vitatni,
illetve a házirendben meghatározott nagyobb közösségben nyilvánosságra lehet hozni.

- Fegyelmi tárgyalás:
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alap-ján indokolt írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül.
Fegyelmi büntetés lehet:
- megrovás;
- szigorú megrovás;
- meghatározott kedvezmények, juttatások megvonása, csökkentése (kivétel: a
szociális jellegűjuttatások);
- áthelyezés másik osztályba, iskolába;
- eltiltás a tanév folytatásától / nem tanköteles korúak esetén;
- kizárás az iskolából /nem tanköteles korúak esetén.

Ez a Házirend 2009. szeptember 1-től lép életbe.
A benne foglaltak betartása a tanulók, az iskolában foglalkoztatott pedagógusok és más alkalma-zottak részére is kötelező.
Salgótarján, 2009. május
Nevelőtestület jóváhagyta:
________________________________
Csank István Csaba
Igazgató
A szülői munkaközösség egyetértésével:
________________________________
Mede Endre
SZMK vezetője
A Diákönkormányzat egyetértésével:
________________________________
Oláh Béla
DÖK titkára

Módosítás dátuma: 2012. szeptember 12. szerda, 21:22
 

Oldalunk cookie-kat használ, hogy személyre szabhassuk tartalmainkat, szolgáltatásinkat és hogy elemezhessük látogatottságunkat. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information